zaterdag 19 januari 2019

Geef uw zienswijze op het luchthavenbesluit inzake Lelystad

Het ministerie van I&W roept mensen op om tot en met 21 februari hun reacties op dit luchthavenbesluit te geven in de vorm van een zogeheten zienswijze. 

Waarom een zienswijze indienen?

Het is twee voor twaalf. Over enkele maanden wil de minister een besluit nemen en dat kan zomaar betekenen dat we vanaf 2020 in Oost-Nederland in de herrie komen te zitten. En daarom moeten we massaal protest aantekenen tegen dit besluit.

​Een lekker eindje varen in de Weerribben? Weg! Uitslapen op zondagochtend? Dat kan niet meer. Een fijne wandeling op de Veluwe? Nooit meer in stilte. Want als Lelystad Airport opent met de laagvliegroutes, is het hier gedaan met de rust.

Het blijft belangrijk dat u uw stem laat horen tegen de verschrikkelijke plannen voor Lelystad Airport. Dat kan via deze website.

​Het is nog niet te laat. Reageer op de plannen die er op neerkomen dat tienduizenden vliegtuigen laag over onze mooie provincies te laten vliegen: Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland (en ook Noord-Holland, Brabant en Utrecht) gaan vliegen. Met alle geluidshinder, uitstoot en negatieve gevolgen voor onze leefomgeving, het milieu en de natuur.


Via deze link komt u terecht op de site waar u gemakkelijk de tekst kunt downloaden

https://www.zienswijzelelystadairport.nl/


Dit is de tekst welke kan worden gedownload.Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
Excellentie,

Hierbij ontvangt u mijn reactie op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.
De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Dit is onacceptabel.
Mijn verbetervoorstel is: opschorting van de opening van Lelystad Airport, versnelde herindeling van het Nederlandse luchtruim en dan onderzoeken of Lelystad nog nodig is.

Mijn bezwaren tegen het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportagezijn zijn de volgende: 
 1. Laagvliegen mag niet de nieuwe norm worden in Nederland. Nergens in de wereld wordt er over zo’n lange afstand laag gevlogen. Dat is niet voor niets; het is op alle fronten onverantwoord.
 2. Laagvliegen gaat ten koste van waardevolle natuur-,  stilte- en Natura 2000-gebieden. Dit is in strijd met het beleid in onze provincies;
 3. Laagvliegen tast het woon- en leefklimaat in ernstige mate aan; 
 4. Laagvliegen zorgt voor geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen;
 5. Laagvliegen tast de toeristische sector aan. De toeristische economie van vele gebieden in het oosten is gebaseerd op natuur, rust en recreatie. Laagvliegen betekent een ernstige aantasting van  deze kernwaarden. In het MER is deze economische gevolgschade niet in beeld gebracht. 
 6. Nut en noodzaak van een opening van Lelystad Airport op 1 april 2020 is onvoldoende aangetoond;
 7. De milieubelasting, veiligheids- en gezondheidsrisico’s die het gevolg zullen zijn van laagvliegen zijn niet of onvoldoende onderzocht;
 8. Laagvliegen en uitbreiding van de luchtvaart in zijn algemeenheid dragen negatief  bij aan klimaatverandering terwijl onze regering juist maatregelen daartegen zou moeten nemen.
 9. Ik ben het er niet mee eens dat ik nu alleen een zienswijze kan indienen tegen de actualisatie van het MER. Als ik in 2014 had geweten van de laagvliegroutes, had ik zeker toen al een zienswijze ingediend over het MER 2014. Ik verzoek u nu de zienswijzeprocedure op te rekken inclusief het MER 2014.
 10. Ik ben het er niet mee eens dat ik nu al een zienswijze in moet dienen terwijl er nog geen akkoord is van de Europese Commissie. 
 11. Ik ben het er niet mee eens dat de informatiebijeenkomsten pas in februari zijn. Dit verkort de termijn van 6 weken voor het indienen van een zienswijze. Ik verzoek u de zienswijzeprocedure te verlengen tot eind maart.
 12. Ik verzoek dat u in het luchthavenbesluit zelf vastlegt dat vrachtverkeer op Lelystad Airport niet is toegestaan.
 13. Ik verzoek u om in het MER alle milieu-effecten van alle vliegroutes en varianten in beeld te brengen. Niet alleen van de B+ route.
 14. Ik verzoek u de milieu-effecten van boven de 3000 voet op te nemen in het MER.
 15. Ik verzoek u om het ministerie opdracht te geven een 0-meting van het geluid onder laagvliegroutes te doen en het geluid van de eerste 2000 vliegbewegingen te meten en openbaar te maken, indien u toch besluit het vliegveld te openen.

Inloopbijeenkomst verkeersmaatregelen (gedeeltelijk) Herfterlaan, Kuyerhuislaan

Op dinsdag 22 januari 2019 is er een inloopbijeenkomst over
voorgenomen verkeersmaatregelen op de Kuijerhuislaan, Herfterlaan (gedeeltelijk), Helmhorstweg en Campherbeeklaan.


De inloopbijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum De Weijenbelt aan de
Campherbeeklaan 82 en is van 18.30 – 20.30 uur. U kunt komen op het moment dat u het beste past. U hoeft niet vanaf het begin aanwezig te zijn. Er zijn verkeerskundigen aanwezig om de plannen toe te lichten, eventuele vragen te beantwoorden en uw reacties te horen.


Verkeersmaatregelen Kuyerhuislaan, 
Helmhorstweg en gedeeltelijk Herfterlaanmaandag 7 januari 2019

Alzheimer, dagbesteding in en om het huis

Alzheimer Café Zwolle 15 januari 2019 Dagbesteding in en om het huis met 
Hildi KroesWijkverpleegkundige ICARE PG-team en casemanager dementie. 
Ze zal uitleggen dat alles al in en rond je huis dagbesteding is, kan zijn. Het 

belang ervan voor de persoon zelf als voor diens omgeving. Wat de (on) 

mogelijkheden zijn. En welke vormen er buitenhuis zijn en hoe de procedures

bv  dan werkt. Ook is er ruimte voor interactie. 
Het Alzheimer Café is in 

restaurant UrbanaWipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle en begint om 19 uur 

tot 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur gaat de zaal open. 

Wij heten u van harte welkom.

woensdag 2 januari 2019

Das in het buitengebied van Zwolle

De berichten dat er dassen zijn in ons buitengebied zijn niet nieuw. 
Wat wel nieuw is dat wij ze nu op beeld hebben staan!

Geniet van de beelden van dit prachtige zeldzame dier.

                              klik op de foto voor het filmpje

https://youtu.be/fCSN75g97Vw 
Das in buitengebied van Zwolle