woensdag 28 juni 2017

Uitnodiging Jeugdland


Beste Indiaan,Deze veer is je toegangsbewijs voor het jeugdland INDIANENDORP

van maandag 28 augustus t/m

donderdag 31 augustus.

Je bent op ma, di en woe welkom

van 9.30-12.30 uur

en do van 9.30-12.00 uur.

Donderdagavond ben je welkom vanaf 18.45 uur voor onze avondactiviteit.De kosten bedragen € 7,50.

Wil je dit maandag gepast meenemen?

Samen met een wit of effen gekleurd t-shirt

van je vader of moeder.Wij zien je graag!

Geef je op vóór 1 juli bij

Monique Mestebeld E: fam.mestebeld@ziggo.nlVan je ouders willen wij ook nog graag weten wanneer

zij willen helpen deze week (graag 2 opties).

Meer dagdelen mag natuurlijk altijd.

Pssst... op maandag en vrijdag zijn wij extra blij met vaders die willen helpen met opbouwen en afbreken.Verder zijn wij nog opzoek naar

oude kettingen en/of kralen en oude dvd's/cd's.

Mocht je thuis iets hebben liggen of je moeder, oma of tante?

Je mag het brengen naar Marietta Teusink, greepweg 9Fijne zomervakantie!!

De Jeugdlandorganisatie


dinsdag 27 juni 2017

Verkeersbesluit fietsbrug ZalnéVerkeersbesluit fietsbrug Zalnébrug
Logo ZwolleZ170616_0003
Burgemeester en wethouders van Zwolle

Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat het fietspad langs de Oldeneelallee, Heinoseweg en Ceintuurbaan in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en de Mobiliteitsvisie (2008) zijn aangewezen als hoofdfietsroute;
dat de Oldeneelallee, Heinoseweg en Ceintuurbaan in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en de Mobiliteitsvisie (2008) zijn aangewezen als Gebiedsontsluitingsweg A en er een maximumsnelheid van 70 km/uur geldt;
dat fietsers en bromfietsers ter hoogte van de verkeerslichten op de kruising Heinoseweg-Zalnéweg-Ceintuurbaan-Oldeneelallee de Heinoseweg aan de zuidzijde van de kruising gelijkvloers over moeten steken;
dat de fietsoversteek via vrijliggende, in twee richtingen te berijden fiets-/bromfietspaden langs de Oldeneelallee en Zalnéweg te bereiken is en via de parallelweg van de Heinoseweg;
dat de fietsoversteek over de Heinoseweg o.a. gebruikt wordt door (brom)fietsers van en naar de Wythmenerplas en in toenemende mate ook door stedelijk en regionaal woon-werkverkeer;
dat door een toename van het gebruik van de elektrische fiets ook een verdere toename van het aantal oversteekbewegingen over de Heinoseweg verwacht wordt;
dat de N35-Heinoseweg wordt opgewaardeerd tot een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur tot voor de kruising met Oldeneelallee en Zalnéweg en dat de intensiteit van het autoverkeer zal toenemen;
dat de N35-Heinoseweg tevens wordt verbreed en dat daardoor de oversteeklengte voor de (brom)fietser zou toenemen;
dat de verkeersafwikkeling ter hoogte van het kruispunt Heinoseweg-Zalnéweg-Ceintuurbaan-Oldeneelallee, verbeterd dient te worden om lange wachttijden bij het kruispunt te voorkomen;
dat de praktijk heeft uitgewezen dat bij lange wachttijden zowel automobilisten als (brom)fietsers als gevolg van lange wachttijden ter hoogte van de kruisingen risico’s nemen door het rode licht te negeren, hetgeen tot gevaarlijke en derhalve onwenselijke verkeerssituaties kan leiden; 
dat de gemeente samen met de andere partners voor de reconstructie van de N35 heeft besloten om een ongelijkvloerse fiets-/bromfietsoversteek in de vorm van een brug over de Heinoseweg aan te leggen aan de zuidzijde van de kruising Heinoseweg-Zalnéweg-Ceintuurbaan-Oldeneelallee ter verbetering van deze situatie;
dat hiermee een  veilige en comfortabele route ontstaat voor fiets-/bromfietsverkeer tussen Oldeneelallee en Zalnéweg; 
dat de fiets-/bromfietsbrug over de Heinoseweg Zalnébrug zal gaan heten;
dat de bestaande vrijliggende fietspaden aan de Zalnéweg en Oldeneelallee aangesloten worden op de Zalnébrug en dat er een lus aangelegd wordt in het fiets-/bromfietspad aan de zuidzijde van de Zalnéweg om de hoogte naar de brug te overbruggen;
dat in verband met de aanleg van de Zalnébrug de bestaande fietsoversteek over de Heinoseweg wordt verwijderd en de voorrangssituatie ter hoogte van deze oversteek daarmee ook komt te vervallen;
dat (brom-)fietsers die vanaf de zuidzijde van Ceintuurbaan hun weg vervolgen aan de zuidzijde van de Heinoseweg onder de Zalnébrug door gaan;
dat voetgangers de brug via trappen kunnen bereiken;
dat voor de administratieve overzichtelijkheid de onderdelen van de verkeersbesluiten worden ingetrokken waarin de paden langs de Oldeneelallee en Zalnéweg zijn aangewezen als verplichte fiets-/bromfietspaden (in 2 richtingen);
dat de start van de aanleg van de Zalnébrug is voorzien in de zomer van 2017;
dat de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen van kracht zijn vanaf het moment dat de nieuwe verkeerssituatie in gebruik is/wordt genomen;
dat de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van weggebruikers en passagiers;
- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 
dat de hierna genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle; 
dat overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het verkeersbesluit;      
gelet op:
- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);
- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Besluiten


 • 1.
  door het verwijderen van de verkeerstekens (onderdeel of onderdelen van) de volgende verkeersbesluiten in te trekken:
  • a.
   verkeersbesluit dd 23 december 1999, kenmerk SBL99-5723, besluit III-ao betreffende het aanwijzen van het vrijliggende pad aan de zuidzijde van de Zalnéweg, voor zover gelegen tussen Heinoseweg en de parallelweg Heinoseweg als fiets/-bromfietspad (in 2 richtingen);
  • b.
   verkeersbesluit dd 2 oktober 2003, kenmerk EC03-1054, besluit VIII-b betreffende het aanwijzen van het pad aan de zuidzijde van de Oldeneelallee, voor zover gelegen tussen de rotonde met Schepenenlaan/Keurmeesterlaan en Heinoseweg-Ceintuurbaan als fiets/-bromfietspad (in 2 richtingen);
  • c.
   het onderdeel uit het verkeersbesluit waarin is geregeld dat fietsers en bromfietsers ter hoogte van de fietsoversteek over de Heinoseweg voorrang dienen te verlenen aan het kruisend verkeer op de Heinoseweg-Ceintuurbaan;  
 • 2.
  door het plaatsen van borden model G12a (fiets-/bromfietspad) en G12b (einde fiets-/bromfietspad) van Bijlage 1 van het RVV 1990 de hieronder genoemde (delen van) paden aan te wijzen als fiets-/bromfietspad:
 • a.
  Oldeneelallee, zuidzijde tussen rotonde met Schepenenlaan/Keurmeesterslaan en Zalnébrug;
 • b.
  Zalnébrug tussen Oldeneelallee en Zalnéweg;
 • c.
  Zalnéweg, zuidzijde, tussen Zalnébrug en de parallelweg Heinoseweg;
 • d.
  Heinoseweg, fietsdoorsteek tussen Zalnéweg en het fiets-/bromfietspad onder lid 4c;


Zwolle, 22 juni 2017
Burgemeester en wethouders van Zwolle,
Namens deze,
mw. J.M. Vulkers,
adviseur Verkeer afdeling Ruimtelijke Planvorming

Mededelingen
Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant van 26 juni 2017 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).
Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. 
Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. 
Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.
Inlichtingen
Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot mevrouw J.M. Vulkers van het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 4053.

zaterdag 17 juni 2017

Voorstel stilstand verbod Herfterlaan


Instellen verbod om stil te staan op Herfterlaan ten zuid-oosten van de  spoorlijn Zwolle – Leeuwarden/Groningen

Logo Zwolle

Z170613_0005

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Overwegende

dat de Herfterlaan in Herfte ligt en een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom betreft waar een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt;

dat er werkzaamheden plaatsvinden in het gebied tussen de spoorlijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden, de spoorlijn Zwolle-Emmen en de Herfterlaan; 

dat er in verband met het aanleveren van materieel met enige regelmaat (grote) voertuigen stilstaan op en/of langs de Herfterlaan, op het wegvak en in bochten ten zuidoosten van de spoorlijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden;

dat door deze situatie onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan; 

dat buurtbewoners over dit probleem klachten hebben geuit aan ProRail, die opdrachtgever is voor de werkzaamheden aan het spoor,  en aan de gemeente Zwolle omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van de weggebruikers en hun passagiers;

dat buurtbewoners in verband met het bovenstaande bij ProRail de wens geuit hebben een verbod om stil te staan in te stellen aan de zuidzijde van de Herfterlaan ten zuidoosten van de spoorwegovergang op de lijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden om te voorkomen dat er voertuigen gaan stilstaan en er daardoor onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties ontstaan;

dat de gemeente het, gelet de verkeersveiligheid op en nabij de spoorwegovergang, voor weggebruikers belangrijk vindt:

- dat er overzichtelijke verkeerssituaties worden gecreëerd ter hoogte van de spoorwegovergang op de spoorlijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden en het aansluitende wegvak ten zuidoosten van de spoorwegovergang;

- dat er voor verkeer dat vanuit de richting van Herfterlaan 14 t/m 18 komt voldoende zicht is op tegemoetkomend verkeer;

- dat er op en langs het betreffende wegvak voertuigen niet langer stilstaan dan noodzakelijk is voor het wachten voor de spoorwegovergangen; 

dat het ter verbetering van de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid noodzakelijk en/of wenselijk wordt geacht om een verbod om stil te staan in te stellen aan de zuidzijde van de Herfterlaan op het gedeelte van de weg dat ligt tussen de spoorwegovergang op de lijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden en het punt circa 100 meter ten zuid-oosten van de spoorlijn;  

dat het verbod om stil te staan niet alleen gewenst is ten tijde van maatregelen aan het spoor maar ook in reguliere situaties gezien de ligging van de spoorwegovergang nabij een onoverzichtelijke bocht; 

dat bovengenoemde verbod om stil te staan wordt ingesteld door het aanbrengen van verkeersborden model E2 met onderborden met pijlen die aangeven voor welke weggedeelten het verbod om stil te staan geldt; 

dat de borden op korte termijn geplaatst zullen worden;  

dat het beperkte aantal woningen dat aan het betreffende wegvak ligt parkeergelegenheid op eigen terrein heeft en er ten behoeve van deze woningen geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de openbare weg ter hoogte van deze woningen voor het parkeren en stilstaan; 

dat de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

dat de hierna genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle; 

dat overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het verkeersbesluit;

gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);  

besluiten

1. door het aanbrengen van verkeersborden E2 (verbod om stil te staan) van bijlage I van het RVV 1990 een verbod om stil te staan in te stellen aan de zuidzijde van de Herfterlaan voor zover gelegen tussen de spoorwegovergang op de spoorlijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden en het punt circa 100 meter ten oosten van spoorlijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden; 

Zwolle, 13 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Namens deze,

mw. J.M. Vulkers

adviseur Verkeer afdeling Ruimtelijke Planvorming

Mededelingen

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant van 16 juni 2017 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. 

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. 

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot mevrouw J.M. Vulkers van het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 4053.