dinsdag 27 juni 2017

Verkeersbesluit fietsbrug ZalnéVerkeersbesluit fietsbrug Zalnébrug
Logo ZwolleZ170616_0003
Burgemeester en wethouders van Zwolle

Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat het fietspad langs de Oldeneelallee, Heinoseweg en Ceintuurbaan in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en de Mobiliteitsvisie (2008) zijn aangewezen als hoofdfietsroute;
dat de Oldeneelallee, Heinoseweg en Ceintuurbaan in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en de Mobiliteitsvisie (2008) zijn aangewezen als Gebiedsontsluitingsweg A en er een maximumsnelheid van 70 km/uur geldt;
dat fietsers en bromfietsers ter hoogte van de verkeerslichten op de kruising Heinoseweg-Zalnéweg-Ceintuurbaan-Oldeneelallee de Heinoseweg aan de zuidzijde van de kruising gelijkvloers over moeten steken;
dat de fietsoversteek via vrijliggende, in twee richtingen te berijden fiets-/bromfietspaden langs de Oldeneelallee en Zalnéweg te bereiken is en via de parallelweg van de Heinoseweg;
dat de fietsoversteek over de Heinoseweg o.a. gebruikt wordt door (brom)fietsers van en naar de Wythmenerplas en in toenemende mate ook door stedelijk en regionaal woon-werkverkeer;
dat door een toename van het gebruik van de elektrische fiets ook een verdere toename van het aantal oversteekbewegingen over de Heinoseweg verwacht wordt;
dat de N35-Heinoseweg wordt opgewaardeerd tot een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur tot voor de kruising met Oldeneelallee en Zalnéweg en dat de intensiteit van het autoverkeer zal toenemen;
dat de N35-Heinoseweg tevens wordt verbreed en dat daardoor de oversteeklengte voor de (brom)fietser zou toenemen;
dat de verkeersafwikkeling ter hoogte van het kruispunt Heinoseweg-Zalnéweg-Ceintuurbaan-Oldeneelallee, verbeterd dient te worden om lange wachttijden bij het kruispunt te voorkomen;
dat de praktijk heeft uitgewezen dat bij lange wachttijden zowel automobilisten als (brom)fietsers als gevolg van lange wachttijden ter hoogte van de kruisingen risico’s nemen door het rode licht te negeren, hetgeen tot gevaarlijke en derhalve onwenselijke verkeerssituaties kan leiden; 
dat de gemeente samen met de andere partners voor de reconstructie van de N35 heeft besloten om een ongelijkvloerse fiets-/bromfietsoversteek in de vorm van een brug over de Heinoseweg aan te leggen aan de zuidzijde van de kruising Heinoseweg-Zalnéweg-Ceintuurbaan-Oldeneelallee ter verbetering van deze situatie;
dat hiermee een  veilige en comfortabele route ontstaat voor fiets-/bromfietsverkeer tussen Oldeneelallee en Zalnéweg; 
dat de fiets-/bromfietsbrug over de Heinoseweg Zalnébrug zal gaan heten;
dat de bestaande vrijliggende fietspaden aan de Zalnéweg en Oldeneelallee aangesloten worden op de Zalnébrug en dat er een lus aangelegd wordt in het fiets-/bromfietspad aan de zuidzijde van de Zalnéweg om de hoogte naar de brug te overbruggen;
dat in verband met de aanleg van de Zalnébrug de bestaande fietsoversteek over de Heinoseweg wordt verwijderd en de voorrangssituatie ter hoogte van deze oversteek daarmee ook komt te vervallen;
dat (brom-)fietsers die vanaf de zuidzijde van Ceintuurbaan hun weg vervolgen aan de zuidzijde van de Heinoseweg onder de Zalnébrug door gaan;
dat voetgangers de brug via trappen kunnen bereiken;
dat voor de administratieve overzichtelijkheid de onderdelen van de verkeersbesluiten worden ingetrokken waarin de paden langs de Oldeneelallee en Zalnéweg zijn aangewezen als verplichte fiets-/bromfietspaden (in 2 richtingen);
dat de start van de aanleg van de Zalnébrug is voorzien in de zomer van 2017;
dat de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen van kracht zijn vanaf het moment dat de nieuwe verkeerssituatie in gebruik is/wordt genomen;
dat de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van weggebruikers en passagiers;
- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 
dat de hierna genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle; 
dat overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het verkeersbesluit;      
gelet op:
- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);
- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Besluiten


 • 1.
  door het verwijderen van de verkeerstekens (onderdeel of onderdelen van) de volgende verkeersbesluiten in te trekken:
  • a.
   verkeersbesluit dd 23 december 1999, kenmerk SBL99-5723, besluit III-ao betreffende het aanwijzen van het vrijliggende pad aan de zuidzijde van de Zalnéweg, voor zover gelegen tussen Heinoseweg en de parallelweg Heinoseweg als fiets/-bromfietspad (in 2 richtingen);
  • b.
   verkeersbesluit dd 2 oktober 2003, kenmerk EC03-1054, besluit VIII-b betreffende het aanwijzen van het pad aan de zuidzijde van de Oldeneelallee, voor zover gelegen tussen de rotonde met Schepenenlaan/Keurmeesterlaan en Heinoseweg-Ceintuurbaan als fiets/-bromfietspad (in 2 richtingen);
  • c.
   het onderdeel uit het verkeersbesluit waarin is geregeld dat fietsers en bromfietsers ter hoogte van de fietsoversteek over de Heinoseweg voorrang dienen te verlenen aan het kruisend verkeer op de Heinoseweg-Ceintuurbaan;  
 • 2.
  door het plaatsen van borden model G12a (fiets-/bromfietspad) en G12b (einde fiets-/bromfietspad) van Bijlage 1 van het RVV 1990 de hieronder genoemde (delen van) paden aan te wijzen als fiets-/bromfietspad:
 • a.
  Oldeneelallee, zuidzijde tussen rotonde met Schepenenlaan/Keurmeesterslaan en Zalnébrug;
 • b.
  Zalnébrug tussen Oldeneelallee en Zalnéweg;
 • c.
  Zalnéweg, zuidzijde, tussen Zalnébrug en de parallelweg Heinoseweg;
 • d.
  Heinoseweg, fietsdoorsteek tussen Zalnéweg en het fiets-/bromfietspad onder lid 4c;


Zwolle, 22 juni 2017
Burgemeester en wethouders van Zwolle,
Namens deze,
mw. J.M. Vulkers,
adviseur Verkeer afdeling Ruimtelijke Planvorming

Mededelingen
Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant van 26 juni 2017 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).
Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. 
Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. 
Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.
Inlichtingen
Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot mevrouw J.M. Vulkers van het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 4053.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten