zaterdag 27 juni 2020

Een Zomerse groet

De Christelijke vrouwengroep Wijthmen,
wil iedereen groeten en bemoedigen,

Wij wensen elkaar een fijne zomer toe, genieten  van  fietsen en wandelen
of zomaar in de tuin, want de natuur is mooi. 

Tot ziens.


Update Alzheimer Café Zwolle

Als gevolg van de maatregelingen rondom het Corona virus heeft er de afgelopen maanden geen Alzheimer Café plaatsgevonden. Wij betreuren dat we door deze situatie niet de informatie, steun en het gezelschap kunnen bieden zoals u van ons gewend bent, maar de gezondheid en veiligheid van een ieder is nu het belangrijkste.

Wij hopen u op dinsdag 15 september weer te kunnen verwelkomen in het café. De organisatie is druk bezig om ook in deze maatschappij een veilige en verantwoorde invulling te geven aan het Alzheimer Café.

Vanuit de organisatie willen wij laten weten dat we er voor u zijn in deze periode. Heeft u behoefte aan een luisterend oor? U kunt zeven dag per week van 09:00 uur tot 23:00 uur contact opnemen met de Alzheimer Telefoon op 0800 5088. Als u vragen heeft of behoefte heeft aan contact met iemand van de werkgroep Alzheimer Café Zwolle, dan kunt u mailen naar ijssel-vecht@alzheimer-nederland.nl.

Stay Safe! En hopelijk mogen we u snel weer verwelkomen.

 

Groetjes,

Lisa de Kramer
Gespreksleider Alzheimer Café Zwolle
Bestuurslid Alzheimer Nederland regio IJssel-Vecht
06-11895828

Het nieuwe Buyten, Wijthmen nieuwsbrief zomer 2020


Bestemmingsplan wijziging
De afgelopen maanden is er ook hard
gewerkt aan het voorontwerp van de
bestemmingsplanwijziging en staat dit
plan in de steigers. Hierin komen uiteraard
aan de orde het bouwplan wat
we willen realiseren en de condities
waaronder. Vervolgens moet het plan
aan de visies op de verschillende deelterreinen
getoetst worden. Daarvoor
moeten er, naast de beleidsplannen die
richtinggevend en kader stellend, nogal
wat onderzoeken verricht worden.
Omdat er al vroeg bewoning is geweest
op de dekzand rug waarop later
Wijthmen is ontstaan, wordt het gebied
aangemerkt als een met hoog
archeologische waarde, gevolg is dat er
archeologisch onderzoek gaat plaatsvinden.
Het flora en faunaonderzoek is
reeds gestart naar onder andere mussen,
vleermuizen en marterachtigen. Daarnaast
is men actief met het in beeld
brengen van milieueffecten, de effecten
op de waterhuishouding, de
bomen, het verkeer, het licht en het
geluid.


De planning is dat direct na de zomervakantie
de bestemmingsplanwijziging
in de Gemeenteraad besproken kan
worden en vervolgens in procedure kan
worden gebracht.
Belangrijke mijlpaal bereikt
Overeenkomsten betrokken partijen tot stand gekomen.
Bestemmingsplan wijziging
In de afgelopen jaren is er veel overleg
geweest met de direct betrokkenen bij
de ontwikkelingen om het plan verder
te brengen. Nu de contouren duidelijker
worden zijn afgelopen maanden ook
alle direct aan het plangebied aanwonenden
buren bezocht om in een
‘keukentafel’gesprek zaken toe te lichten
en van gedachte te wisselen over
datgene wat voorlag. Hierbij zijn ook
zaken naar voren gekomen die als
inbreng op het plan hebben gediend en
ook tot aanpassingen hebben geleid.

Een opmerkelijk feit is ook de toename
van geïnteresseerden die zich hebben
aangemeld via de website
www.hetbuyten.nl . De belangstelling
voor het plan blijkt erg groot.
Regelmatig wordt de voortgang van het
project teruggekoppeld door Loostad-
Kreator en/of de Gemeente naar
betrokken organisaties als de Stichting
Ouderenzorg Wijthmen (SOW), de
Wijthmen Ontwikkeling Maatschappij
(WON), de stichting Kulturhus en anderen.
Zoals gezegd is het plan om midden
juni met extra aandacht de verschillende
contracten te tekenen waarover ook bericht
zal worden en een fase verder
zullen wij ook weer een bijeenkomst in
het Kulturhus organiseren.


Belangrijke mijlpaal bereikt
Overeenkomsten betrokken partijen tot stand gekomen.
*(tm juni 2020 is er nog niet getekend)

In de voortgang van de ontwikkeling
van Fase 1 van het Dorpsplan
Wijthmen is een belangrijke stap gezet
richting realisatie. Om de bestemmingsplanwijziging
voor het plangebied
te kunnen starten moeten alle
partijen die betrokken zijn bij deze
ontwikkeling zoals de grondeigenaren,
bedrijven die hun bedrijfsvoering moeten
aanpassen, de Gemeente Zwolle en
de ontwikkelaars tot overeenstemming
komen en dit in overeenkomsten vastgelegd
hebben.
In voorafgaande nieuwsbrieven en
bijeenkomsten hebben wij u op de
hoogte gehouden van de stand van
zaken zoals deze op dat moment aan
de orde was.
Een belangrijke wijziging in de plannen
zoals deze steeds gecommuniceerd is,
is het feit dat de familie Diepman een
mogelijkheid kreeg om het bedrijf op
een andere plek voort te zetten dan de
tot nu toe voorziene locatie aan de
noordzijde van de Erfgenamenweg op
hun eigen grond. Deze optie biedt de
familie Diepman een veel beter perspectief
om het bedrijf succesvol voort
te zetten. Om dit mogelijk te maken
moest er uiteraard een veelheid aan
zaken opnieuw besproken worden met
meerdere partijen om tot nieuwe cq.
aangepaste overeenkomsten te komen.
Dit bleek een ingewikkeld traject maar
met de participatie van de Herstructureringsmaatschappij
Overijssel (HMO)
hebben betrokkenen elkaar gevonden.
Belangrijk is natuurlijk ook het contract
met de Gemeente Zwolle, de zogenaamde
anterieure overeenkomst.
Omdat er zoveel complicerende zaken
aan de orde zijn om de bouwplannen
in Wijthmen tot realisatie te brengen
vroeg dit ook een zorgvuldige afstemming
met de Gemeente om vast te leggen
wat er gerealiseerd moet worden
en onder welke voorwaarden.
De andere overeenkomsten met de
hierboven genoemde partijen zitten
ook in de afrondende fase of zijn reeds
afgerond. Dit betekent dat het project
in een volgende fase komt en de start
van de bouw over ongeveer een jaar
aan de horizon gloort.
Het bereiken van deze cruciale mijlpaal,
het tekenen van de contracten, willen
wij extra aandacht geven. Helaas zitten
we met de beperkingen van de Corona
richtlijnen maar half juni willen we de
verschillende contracten tekenen in
bijzijn van de wethouder en een vertegenwoordiging
van de Wijthmenaren.


Stedenbouwkundig plan
In vorige nieuwsbrieven was het meest
actuele stedenbouwkundig plan opgenomen.
Inmiddels zijn er meerdere
overleggen geweest om het stedenbouwkundig
plan te optimaliseren ten
aanzien van het parkeren, positionering
van de woningen, type en diversiteit
woningen, dakvormen en goothoogtes.
Deze discussies hebben de kwaliteit
van het dorpsplan op een hoger
plan gebracht. Uitgangspunt is steeds
geweest het plan een dorpskarakter
moet krijgen. Dit is nu terug te zien in
de inrichting van het gebied met een
brink in het midden, het stratenplan
waarbij zoveel mogelijk op eigen terrein
geparkeerd wordt en een grote
variatie aan woningtypen passend bij
een dorpsbeeld.
N.B. Bijgevoegd Stedenbouwkundig
plan is nog niet de definitieve versie.

Communicatie
Vragen
Heeft u na het na het lezen van deze nieuwsbrief nog
aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen
met Loostad Vastgoedontwikkeling op telefoonnummer
055-3683800 of via de mail: info@loostad.nlNieuw brugje over spoorsloot Herfterlaan

In de spoorsloot bij de kruising van de Herferlaan en de Helmhorstweg is inmiddels een geheel nieuw bruggetje gelegd. Deze ligt enigszins schuin over de sloot. De nieuwe situatie roept allerlei vragen op waarvoor deze dient, en hoe gaat het er straks ook alweer uitzien? Alles maar eens even nagevraagd bij Maaike van den Brink, omgevingsmanager van Zwaluw / Noorderspoort.

Er werd in de spoorsloot een geheel nieuwe duiker of bruggetje zoals je wilt, gelegd waarbij het nodige damwand diep de grond werd ingetrild.  De duiker door (of bruggetje over) de watergang is nodig voor de aanleg van het toekomstige onderhoudspad naar de Dive-Under (tunnel) toe.


Hulp- en onderhoudsdiensten rijden via dat pad in de eindsituatie naar de opstelplaats aan de noordzijde van de tunnel. Het onderhoudspad komt te liggen op de huidige locatie van het spoor naar Emmen, daarom kan het pad zelf nu (juni 2020) nog niet gemaakt worden.


Volgend jaar juni gaat het spoor ruim een week buiten dienst en in die buitendienststelling zullen de sporen ontvlochten worden en zoveel mogelijk de eindsituatie gecreëerd worden. Nadat de treinen weer rijden zullen de oude sporen naar Emmen opgeruimd worden en wordt het onderhoudspad/toegangsweg naar de Dive-Under gerealiseerd. Rond de zomer van 2021 zal alles gereed zijn.

Maar hoe gaat het er straks ook alweer uitzien wanneer de huidige spoorweg overgang naar de Fam. Hutten eruit gaat? En hoe komen we dan op het fietspad?

De onderstaande art impression geeft het mooi weer. Kom je vanaf Wijthmen of Herfte gereden dan hoef je de Groningerlijn niet over te steken, net als nu, om op het fietspad te komen. Het zal ongeveer dezelfde ingang zijn.

Om bij de familie Hutten te komen, rij je dus als het ware eerst een stukje richting Zwolle om vervolgens over de tunnel te rijden en dan hetzelfde stuk weer terug.

Hieronder nogmaals maar dan een beetje ingezoomd.


Daarnaast liggen er bij de overgang bij de Sorghvlietweg ietwat vreemde platen tussen de rails, waar deze voor dienen legt Arjan de Graag van Volkerrail uit:


Dat zijn zogenaamde “antiloopmatten”. Géén staal, maar “hard plastic” (beetje zoals die zwarte paaltjes langs de weg). Dit om te voorkomen dat mensen langs het spoor gaan lopen.


Op deze manier zijn wij weer helemaal bij :)

                                                                            Marianne ten Klooster