zaterdag 27 juni 2020

Het nieuwe Buyten, Wijthmen nieuwsbrief zomer 2020


Bestemmingsplan wijziging
De afgelopen maanden is er ook hard
gewerkt aan het voorontwerp van de
bestemmingsplanwijziging en staat dit
plan in de steigers. Hierin komen uiteraard
aan de orde het bouwplan wat
we willen realiseren en de condities
waaronder. Vervolgens moet het plan
aan de visies op de verschillende deelterreinen
getoetst worden. Daarvoor
moeten er, naast de beleidsplannen die
richtinggevend en kader stellend, nogal
wat onderzoeken verricht worden.
Omdat er al vroeg bewoning is geweest
op de dekzand rug waarop later
Wijthmen is ontstaan, wordt het gebied
aangemerkt als een met hoog
archeologische waarde, gevolg is dat er
archeologisch onderzoek gaat plaatsvinden.
Het flora en faunaonderzoek is
reeds gestart naar onder andere mussen,
vleermuizen en marterachtigen. Daarnaast
is men actief met het in beeld
brengen van milieueffecten, de effecten
op de waterhuishouding, de
bomen, het verkeer, het licht en het
geluid.


De planning is dat direct na de zomervakantie
de bestemmingsplanwijziging
in de Gemeenteraad besproken kan
worden en vervolgens in procedure kan
worden gebracht.
Belangrijke mijlpaal bereikt
Overeenkomsten betrokken partijen tot stand gekomen.
Bestemmingsplan wijziging
In de afgelopen jaren is er veel overleg
geweest met de direct betrokkenen bij
de ontwikkelingen om het plan verder
te brengen. Nu de contouren duidelijker
worden zijn afgelopen maanden ook
alle direct aan het plangebied aanwonenden
buren bezocht om in een
‘keukentafel’gesprek zaken toe te lichten
en van gedachte te wisselen over
datgene wat voorlag. Hierbij zijn ook
zaken naar voren gekomen die als
inbreng op het plan hebben gediend en
ook tot aanpassingen hebben geleid.

Een opmerkelijk feit is ook de toename
van geïnteresseerden die zich hebben
aangemeld via de website
www.hetbuyten.nl . De belangstelling
voor het plan blijkt erg groot.
Regelmatig wordt de voortgang van het
project teruggekoppeld door Loostad-
Kreator en/of de Gemeente naar
betrokken organisaties als de Stichting
Ouderenzorg Wijthmen (SOW), de
Wijthmen Ontwikkeling Maatschappij
(WON), de stichting Kulturhus en anderen.
Zoals gezegd is het plan om midden
juni met extra aandacht de verschillende
contracten te tekenen waarover ook bericht
zal worden en een fase verder
zullen wij ook weer een bijeenkomst in
het Kulturhus organiseren.


Belangrijke mijlpaal bereikt
Overeenkomsten betrokken partijen tot stand gekomen.
*(tm juni 2020 is er nog niet getekend)

In de voortgang van de ontwikkeling
van Fase 1 van het Dorpsplan
Wijthmen is een belangrijke stap gezet
richting realisatie. Om de bestemmingsplanwijziging
voor het plangebied
te kunnen starten moeten alle
partijen die betrokken zijn bij deze
ontwikkeling zoals de grondeigenaren,
bedrijven die hun bedrijfsvoering moeten
aanpassen, de Gemeente Zwolle en
de ontwikkelaars tot overeenstemming
komen en dit in overeenkomsten vastgelegd
hebben.
In voorafgaande nieuwsbrieven en
bijeenkomsten hebben wij u op de
hoogte gehouden van de stand van
zaken zoals deze op dat moment aan
de orde was.
Een belangrijke wijziging in de plannen
zoals deze steeds gecommuniceerd is,
is het feit dat de familie Diepman een
mogelijkheid kreeg om het bedrijf op
een andere plek voort te zetten dan de
tot nu toe voorziene locatie aan de
noordzijde van de Erfgenamenweg op
hun eigen grond. Deze optie biedt de
familie Diepman een veel beter perspectief
om het bedrijf succesvol voort
te zetten. Om dit mogelijk te maken
moest er uiteraard een veelheid aan
zaken opnieuw besproken worden met
meerdere partijen om tot nieuwe cq.
aangepaste overeenkomsten te komen.
Dit bleek een ingewikkeld traject maar
met de participatie van de Herstructureringsmaatschappij
Overijssel (HMO)
hebben betrokkenen elkaar gevonden.
Belangrijk is natuurlijk ook het contract
met de Gemeente Zwolle, de zogenaamde
anterieure overeenkomst.
Omdat er zoveel complicerende zaken
aan de orde zijn om de bouwplannen
in Wijthmen tot realisatie te brengen
vroeg dit ook een zorgvuldige afstemming
met de Gemeente om vast te leggen
wat er gerealiseerd moet worden
en onder welke voorwaarden.
De andere overeenkomsten met de
hierboven genoemde partijen zitten
ook in de afrondende fase of zijn reeds
afgerond. Dit betekent dat het project
in een volgende fase komt en de start
van de bouw over ongeveer een jaar
aan de horizon gloort.
Het bereiken van deze cruciale mijlpaal,
het tekenen van de contracten, willen
wij extra aandacht geven. Helaas zitten
we met de beperkingen van de Corona
richtlijnen maar half juni willen we de
verschillende contracten tekenen in
bijzijn van de wethouder en een vertegenwoordiging
van de Wijthmenaren.


Stedenbouwkundig plan
In vorige nieuwsbrieven was het meest
actuele stedenbouwkundig plan opgenomen.
Inmiddels zijn er meerdere
overleggen geweest om het stedenbouwkundig
plan te optimaliseren ten
aanzien van het parkeren, positionering
van de woningen, type en diversiteit
woningen, dakvormen en goothoogtes.
Deze discussies hebben de kwaliteit
van het dorpsplan op een hoger
plan gebracht. Uitgangspunt is steeds
geweest het plan een dorpskarakter
moet krijgen. Dit is nu terug te zien in
de inrichting van het gebied met een
brink in het midden, het stratenplan
waarbij zoveel mogelijk op eigen terrein
geparkeerd wordt en een grote
variatie aan woningtypen passend bij
een dorpsbeeld.
N.B. Bijgevoegd Stedenbouwkundig
plan is nog niet de definitieve versie.

Communicatie
Vragen
Heeft u na het na het lezen van deze nieuwsbrief nog
aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen
met Loostad Vastgoedontwikkeling op telefoonnummer
055-3683800 of via de mail: info@loostad.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten