donderdag 23 december 2021

Samen maken we Wijthmen, Herfte en Zalné

 Nieuwjaarsreceptie uitgesteld

De nieuwjaarsreceptie 2022 stond in de agenda voor 8 januari, maar het dagelijks bestuur van het Kulturhus heeft moeten besluiten het jaarlijkse begin van het jaar te moeten uitstellen. Dus geen afstel, maar uitstel.  

De huidige anti-coronamaatregelen blijven tot 14 januari 2022 van kracht en tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie, alweer twee jaar geleden, was de belangstelling zo groot, dat de nu geldende  anderhalve-meter regel op geen enkele wijze kan worden gehandhaafd.  

Ook bestaat op dit moment van schrijven nog zo veel onzekerheid over de ontwikkeling en de gevolgen van het nieuwe, gemuteerde coronavirus, omicron, dat we geen risico’s kunnen nemen. 

Hopelijk is de situatie met corona tegen half januari in zoverre verbeterd, opdat we kunnen vaststellen of en wanneer we de nieuwjaarsreceptie alsnog kunnen laten doorgaan. 

 

MijnWijk voor jouw idee

                                

Is er een plek in de buurt die je anders zou willen inrichten? Bewoners die een goed idee voor hun buurt hebben plaatsen dat op MijnWijk, het digitale platform bewonersinitiatieven van de gemeente Zwolle.

Ilse Bloemhof, wijkbeheerder: “Op MijnWijk begint het contact tussen de bewoners en mij. Ik bekijk of het idee uitgevoerd kan worden. Via MijnWijk zoeken de initiatiefnemers dan medestanders in de buurt die het idee steunen of mee willen doen om het idee uit te voeren. Het is niet zo dat bewoners een idee plaatsen en de gemeente dat dan uitvoert. Bewoners steken zelf de handen uit de mouwen. Dat blijkt overigens voor veel bewoners geen enkel probleem, integendeel.”
www.zwolle.nl/mijnwijk

Groene, speel- en ontmoetinitiatieven
De meeste initiatieven zijn in de buitenruimte. Ilse: “We zien nu veel initiatieven waarbij bewoners tegels vervangen door groen. Dat staat niet alleen mooier, daardoor verbeter je ook de biodiversiteit en draag je bij aan het voorkomen van wateroverlast. Regenwater stroomt sneller de grond in dan via stoeptegels.”

Als bewoners het idee willen realiseren op gemeentegrond dan kunnen zij die grond adopteren. Ilse: “Bewoners richten dat stukje grond in en onderhouden dat dan ook zelf. Ik maak daarover afspraken met de bewoners in een adoptieovereenkomst. De inrichting is vaak beplanting, maar het kan ook een speeltuin of ontmoetplek zijn.”
www.zwolle.nl/adoptiegrond

Gemeente ondersteunt
Ilse geeft advies voor het maken van een plan. Als het plan uitgevoerd kan worden, kan de gemeente daarbij helpen. Bijvoorbeeld met materiaal, advies van een groenexpert of menskracht voor het zware werk. Als er geld nodig is, dan kan de gemeente het initiatief eenmalig steunen met een bijdrage. Ilse: “Maar neem eerst eens een kijkje op MijnWijk, om inspiratie op te doen. Kijk dan eens naar buiten en vraag je af: kan het anders, beter? Bespreek dat eens met je buren.”

Ontmoeten
Elke initiatief levert nieuwe ontmoetingen op. Ilse: “Dat is mooi om te zien. Het buurtcontact verbetert door samen de buurt te verbeteren. Vaak ontstaan dan nieuwe initiatieven zoals een straatbarbecue.”

Ook kleine, simpele initiatieven geven al een groot plezier en resultaat. Op www.zwolle.nl/buurtinitiatief staan ideeën zoals een verkeersactie, geveltuintjes of een Kinderstraat.

Geld voor een goed idee

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om een initiatief financieel te ondersteunen, zoals de Buurtbonus voor grote initiatieven, of Premie op Actie, een eenmalige bijdrage voor buurtontmoetingen en het verbeteren van de buitenruimte.

 

Als deze regelingen niet geschikt zijn of onvoldoende, dan zijn er fondsen zoals het BuurtCultuurfonds, de Groene Loper of het Oranjefonds. Provincie Overijssel en het Waterschap hebben vaak subsidieregelingen voor klimaatmaatmaatregelen. De wijkbeheerder bekijkt samen met de initiatiefnemers welke regeling voor het idee het meest geschikt is.

Meer informatie staat op www.zwolle.nl/premie-voor-buurtinitiatieven


Werkgroep ‘Wonen Met Zorg’ (ouderenhuisvesting) van start

Als eerste werkgroep in het kader van Dorpsplan Wijthmen 2.0 is ‘Wonen Met Zorg’ geïnstalleerd en van start gegaan. Een werkgroep met een tamelijk lange voorgeschiedenis, zou je kunnen zeggen.

Dit voorjaar kunnen dorpsbewoners in Wijthmen, Herfte en Zalné op diverse terreinen verder meepraten over de toekomst van hun leefomgeving. Zo zijn er ook werkgroepen over ‘voorzieningen’, ‘wonen en CPO’ en ‘duurzaamheid’ in het leven geroepen. Hiervoor heeft zich een flink aantal mensen aangemeld.

Deze werkgroepen gaan aan de slag met de actualisatie van het huidige dorpsplan, dat in het jaar 2010 door de gemeenteraad na samenspraak met het dorp is vastgesteld. Sinds die tijd – weliswaar nog zonder bouwactiviteiten – is een aantal wezenlijke zaken in Wijthmen veranderd (verhuizing van de Diepmans, verdubbeling van de N35, voorgenomen omlegging van de Kroesenallee en de gestaag groeiende behoefte aan woningen) en vraagt het huidige dorpsplan dientengevolge op een aantal punten om vernieuwing (aanpassingen). Daarvoor zijn de werkgroepen geïnitieerd.

Voor de helderheid: de meeste werkgroepen staan los van de uitvoering in fase 1, zijnde de huidige bouwplannen op de locatie-Diepman naast het Kulturhus, en bedoeld voor de (middel)lange termijn, de (wat) verdere toekomst. Wonen Met Zorg is daar eigenlijk een uitzondering op, want in fase 1 is ook ouderenhuisvesting gepland. Maar we zullen ongetwijfeld ook verder kijken dan de korte termijn.

Werkgroep Wonen Met Zorg is dus een beetje apart verhaal in dit geheel, een voorloper zogezegd, omdat we in Wijthmen al langere tijd aan wonen voor onze ouderen en zorg behoevende dorpsgenoten werken. Sterker, ooit (in 2007), was het de aanleiding voor Wijthmeners om met de gemeente Zwolle te gaan (mee)praten over de toekomst van het dorp. We gaven toen al aan te willen voorkomen, dat ouderen op vaak hoge leeftijd nog vanwege een stijgende zorg- en hulpvraag moeten verhuizen naar omliggende plaatsen.

Dat resulteerde uiteindelijk - onder meer na huistafelgesprekken met het overgrote deel van de ouderen - in een goed doortimmerd dorpszorgconcept, dat al in 2014 (!) aan de toenmalige wethouder Nelleke Vedelaar van Zwolle werd aangeboden. Een dorpsconcept, dat destijds de handen op elkaar kreeg, maar nooit tot uitvoer is gebracht, omdat de bouw om diverse externe redenen alsmaar uitbleef. 

Nu dat er toch van komt, zal het dorpsconcept, dat jarenlang stof heeft liggen verzamelen, als basis gaan dienen voor de herijking van dit belangrijke onderdeel van het dorpsplan. De werkgroep bestaat inmiddels uit twaalf personen, dorpsgenoten maar ook enkele externe deskundigen op het gebied van ouderenzorg c.q. – huisvesting. Hun eerste opdracht: de stop van het dorpsconcept blazen. Alsmede de bevindingen verwerken van Thus voor senioren, een gespecialiseerd adviesbureau uit Berkum, dat onlangs een aantal ouderen in het dorp heeft bezocht om (in het kader van een provinciaal project) opnieuw in beeld te brengen wat nodig is te helpen ontzorgen. Daarover later meer.

Heidi Mensink van Stimuland begeleidt het proces van Wonen Met Zorg en de andere werkgroepen. Als projectleider zal zij de diverse uitkomsten en verwachtingen verzamelen en tot een passend voorstel smeden, dat voor de zomer met het gehele dorp wordt besproken; ervan uitgaande dat de corona geen roet in het eten gooit. Waarna we als dorp - net als twaalf-en-een-half jaar geleden - met de gemeente in overleg kunnen over Dorpsplan Wijthmen 2.0.

(Wie zich bij Wonen Met Zorg wil aansluiten, kan zich melden bij schrijver dezes, Koen Nijmeijer.)


WIJTHMENERPLASLOOP AFGELAST

 De organisatie van de Wijthmenerplasloop heeft helaas moeten besluiten vanwege de coronamaatregelen de 10de editie van de loop af te gelasten. Januari 2023 staat voor nu de volgende editie op de planning. U heeft nog even de tijd om goed in vorm te komen😉

zondag 19 december 2021

Geschiedenis Wijthmen, Herfte en Zalné samengevat in themanummer van het Zwols Historisch Tijdschrift

Het decembernummer van het illustere en kleurrijke Zwols Historisch Tijdschrift,


vanaf volgende week te koop, bestaat nagenoeg in zijn geheel uit verhalen over Wijthmen, Herfte en Zalné. 

Inwoners van onze buurtschappen kunnen het prachtig uitgevoerde boekwerkje (met korting) aanschaffen voor 7,50 euro. 

 

 

Dinsdag 21 december tussen 10.00 uur en 14.00 uur zitten vertegenwoordigers van de Zwolse Historische Vereniging in het Kulturhus om het blad te verkopen. Daarna is 'Wijthmen, Herfte En Zalné In Vogelvlucht', zoals de titel van het themanummer luidt, te koop bij Café-Restaurant De Mol. Of bij de betere boekhandels in Zwolle (maar dan voor 8,50 euro). Belangstellenden, die zich in Wijthmen aanmelden als lid van de Zwols Historische Vereniging (voor 25 euro per jaar) krijgen het blad gratis en ontvangen het boekje daarna vier keer per jaar.

Wie van de huidige inwoners uit ons dorp weet tot hoever de getalenteerde jeugdkeeper Derk-Jan Dijk het heeft geschopt in het leven? Of dat Tjeerd van der Zwan zich vandaag de dag de eerste burger van Heerenveen mag noemen? Deze succesvolle mede-inwoners, professor en burgemeester, halen herinneringen op en schrijven hoe het hen is vergaan nadat zij uit Wijthmen vertrokken. 

Maar ook het verre verleden van onze boerenomgeving en het belang van de voetbalvereniging in de loop der jaren worden besproken. Evenals de zware wissel, die de schoolstrijd in de vorige eeuw trok op de verhoudingen in het dorp, gelukkig met een positieve uitkomst. Dat en nog veel meer kunt u allemaal lezen in dit themanummer over de geschiedenis van onze eeuwenoude buurtschappen. Met een speciaal woord van dank, naast de redactie van het Zwols Historisch Tijdschrift, uiteraard aan Gerard Hülsmann.

Nog niet iedereen weet het misschien, maar Gerard Hülsmann mag zonder enige overdrijving als de archivaris van Wijthmen en omstreken worden omschreven. Zijn hobby, of beter nog: zijn passie, heeft nu al een indrukwekkend oeuvre opgeleverd. Een oeuvre, dat voor een belangrijk deel is terug te vinden op www.wijthmen.nl onder het 'Historisch overzicht'. Bijna dagelijks zit de gepensioneerde engineer ontwerper op zijn zolder achter een paar computers tussen stapels foto's, boeken en andere parafernalia om het archief van zijn eigen leefomgeving te vervolmaken en digitaliseren. 

 

De inhoudsopgave van onze historie op www.wijthmen.nl

De auteurs van het nummer over Wijthmen, onder wie Gerard zelf, hebben dankbaar gebruik gemaakt van het immense voorwerk, de kennis en het archief van de oudste van de Hülsmann-broers. Zijn tot een enorme proportie uitgegroeide archief van Wijthmen, Herfte en Zalné schreeuwde er als het ware om ooit eens als de basis voor een historisch boekwerkje te dienen. Opeens lag die kans op tafel, aldaar gedeponeerd door Steven ten Veen, de vroegere chef van de stadsredactie van de Zwolse Courant (De Stentor), regelmatig eter bij Café-Restaurant De Mol, en redactielid van het Zwols Historisch Tijdschrift. Als derde heeft Koen Nijmeijer meegeschreven.

Gerard Hülsmann zegt de geboden kans om een deel van de geschiedenis van Wijthmen, Herfte en Zalné in een magazine te bundelen, met veel genoegen te hebben gepakt: 'Eindelijk hebben we dan eens iets op papier. Ik ben vooral blij voor mensen, vaak ouderen, die moeite hebben met het gebruiken van de computer en die zo een deel van onze historie misschien moeten missen. Voor hen is dit tijdschrift – met 44 geïllustreerde pagina’s over Wijthmen, Herfte en Zalné – een uitkomst. Ook zij kunnen dan eens rustig nalezen hoe Wijthmen er in het verleden uitzag, wat er speelde en hoe het mensen verging. Als ik het mag zeggen: het een mooi nummer geworden, een soort van naslagwerk ook, met bekende mensen van toen en nu uit Wijthmen'.

Tot slot willen wij ook alle andere dorpsgenoten, die op één of andere

manier hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit nummer,

bedanken. Wie nog interessante zaken, informatie of foto's heeft voor

Gerard kan zich bij hem melden of op zijn groep op Facebook, Historisch Herfte-Wijthmen-Zalné. Verder aanbevolen:

www.wijthmen.nl of www.zwolsehistorischevereniging.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstbomen Actie v.v. Wijthmen 2021

Zaterdag 4 december 2021 organiseerde v.v. Wijthmen de eerste Kerstbomen Actie

in haar bestaan. Sinterklaas en zijn zwarte pieten waren het land nog net niet uit of de Kerstman had alweer zijn intrede gedaan. In samenwerking met sponsor Bloemenkwekerij Koezen kon de vereniging aan heel Wijthmen en omstreken een mooie kerstboom aan de man brengen. De actie, die vanuit de sponsorcommissie geïnitieerd werd, was een succes ! In totaal zijn er 40 kerstbomen verkocht, waardoor er een voorlopige opbrengst is behaald van € 255,-.

Alleen is de verkoop nog niet gestopt:
Mocht je nog geen kerstboom hebben of de naalden van uw kerstboom van de bouw- of supermarkt vallen al voor de Kerst uit, schroom dan niet om naar Bloemenkwekerij Koezen (Maatgravenweg 1A 8024 PB Zwolle) te gaan en koop daar een mooie kerstboom. Vertel hierbij dat je uit Wijthmen komt en steun je lokale voetbalvereniging.

 Namens v.v. Wijthmen verdienen de volgende bedrijven en personen een waardevolle vermelding:

· Bloemenkwekerij Koezen voor het leveren van de kerstbomen

· De sponsorcommissie van v.v. Wijthmen bestaande uit Rens van Gurp, Chiel Bos en Wouter Meekers voor de organisatie van de Kerstbomen Actie 2021

· Nick Kortstee, Sven Poppe, Bas Diepman en Jari Krul voor de afhandeling bij het verkopen van de kerstbomen.

· Alle klanten die een mooie kerstboom hebben gekocht of een gift hebben gegeven.

Voor volgend jaar is het voornemen om weer Kerstbomen Actie te organiseren. Uiteraard zal hierover eind 2022 meer communicatie volgen. Houd hiervoor de Elshofbode en de website van v.v. Wijthmen in de gaten. 

 

Fijne feestdagen gewenst !

 

Namens v.v. Wijthmen,

Jorry Veldhuis

 

 

Sinterklaas 2021

Ook dit jaar zijn de Sint en de Pieten op zaterdagmiddag weer in Wijthmen langs geweest.

Op 4 december was het zover.

Onder goed gezinde weersomstandigheden had de Sint alvast 2 Pieten vooruit gestuurd op de brommer, om te kijken of de

kinderen en de buurtbewoners al klaar stonden voor de komst van de Sinterklaas.

Rond 12 uur kwam hij aan in de Veldhoekweg met de Trekker en aanhangwagen vol met cadeautjes en gezellige muziek waar hij zijn tocht door de straten van Wijthmen begon.

De Sint had dit jaar maar liefst 6 Pieten meegenomen naar Wijthmen en dat zorgde voor een gezellige en gemoedelijk sfeer in het dorp.

Er werd volop gedanst in de straten. We hadden zelfs een polonaise in de Kroesenallee met Sinterklaas, de Pieten en kinderen.

Hij had voor iedereen tijd, een praatje of een leuke foto als herinnering aan dit prachtige feest waar jong en oud weer van heeft genoten.

Sinterklaas bedankt voor uw bezoek en hopelijk zien we u en de Pieten  volgend jaar weer.

Namens de Evenementencommissie Wijthmen

 

Anneke Eikenaar opvolgster van Willemien Poppe als secretaris Stichting Kulturhus

Het dagelijks bestuur van Stichting Kulturhus (officieel eigenlijk
Gemeenschapscentrum De Elshof) is blij te kunnen melden een opvolger te hebben gevonden voor onze vertrekkende secretaris Willemien Poppe. Formeel per 1 januari zal Anneke Eikenaar, geboren en getogen in Wijthmen, in haar voetsporen treden. We heten haar van harte welkom!

Anneke heeft geruime tijd op de Veluwe gewoond en gewerkt (en doet dat nog steeds als zorgmedewerkster), maar is sinds enkele jaren in haar geboorteplaats teruggekeerd. Ze woont nu aan de Zeisweg. Om een beetje aan het hedendaagse Wijthmen gewend te raken, besloot ze eerder al om kantinediensten te gaan draaien op de zaterdag. Dat doet ze nog steeds en de laatste tijd is ze ook als één van de vrijwilligers actief bij de controle van de QR-code in het kader van de coronamaatregelen. (Een woord van dank aan alle controleurs is hierbij op zijn plaats, want anders had De Elshof niet open gemogen.)

Het zijn flinke schoenen, die Anne heeft te vullen, want Willemien Poppe heeft haar functie in de afgelopen jaren tot grote tevredenheid van iedereen vervuld. Haar enthousiasme, inzet en verbindende optreden zijn een voorbeeld geweest voor ons allen. Door haar drukke werkzaamheden (zowel beroepsmatig als privé) moest Willemien bedanken voor de eer, maar we mogen, kunnen en zullen als bestuur van het Kulturhus een beroep op haar blijven doen als dat zo uitkomt in de toekomst.

Anneke zal in de eerste vergadering van het algemeen bestuur van het Kulturhus in het nieuwe jaar worden voorgedragen om formeel te worden benoemd. Van Willemien zullen we binnenkort afscheid nemen. Of en wanneer dat kan tijdens de jaarlijkse nieuwjaarreceptie is nog maar zeer de vraag. Dat zal afhangen van de ontwikkelingen van het uitermate grillige coronavirus en de maatregelen door het kabinet.

Namens het bestuur, Koen Nijmeijer

Voorontwerp Bestemmingsplan naar B & W

In de vorige editie(s) van de Elshofbode gaven wij (Kreator en Loostad Vastgoedontwikkeling) aan dat de ontwikkelingen rondom de eerste fase van het Dorpsplan Wijthmen zich nu snel opvolgen en wij u hiervan op de hoogte zullen houden.

De afgelopen weken was zichtbaar aan de Erfgenamenweg (naast de boerderij van Diepman) dat het verkennende archeologische onderzoek liep en inmiddels is afgerond. In de bijdrage van Michael Klomp (de stadsarcheoloog) geeft hij zijn bevindingen weer. Duidelijk is dat er op sommige plekken nog een vervolgonderzoek komt, dat in het begin van 2022 zal plaatsvinden.

De voorbereidende activiteiten om het Bestemmingsplan in procedure te brengen zijn in het stadium gekomen dat ambtelijk het fiat is gegeven om het document (met onderliggende contracten, onderzoeksresultaten en dergelijke) het bestuurlijk traject in kan. Concreet betekent dit dat in week 51 het op de agenda van het wethoudersoverleg met wethouder Anker staat en deze het op 11 januari bespreekt in het college van Burgemeester & Wethouders, zodat het voorontwerp naar de volgende fase kan als hier uiteraard akkoord op wordt gegeven.

De volgende stap is dan dat het naar de externe partijen gaat, lees onder andere Provincie en Waterschap, om daarna de stap naar de Gemeenteraad te maken. De verwachting is dat dit begin maart zal zijn. 

In de volgende Elshofbode zullen wij u natuurlijk over de voortgang berichten.


 

 

 

 

Archeologisch onderzoek Het Buyten

In november 2021 is in het plangebied Het Buyten, in opdracht van Loostad BV, door het team Archeologie van de gemeente Zwolle de eerste fase van een archeologisch onderzoek uitgevoerd. (Dit in het kader van en als gebruikelijke voorbereiding op de toekomstige bouw van ruim honderd woningen, fase 1 van het Dorpsplan Wijthmen, red.)

Deze fase bestond uit het graven van meerdere proefsleuven met als doel om eventuele archeologische vindplaatsen te lokaliseren. Tijdens het onderzoek bleek dat een deel van het terrein was afgegraven, waardoor de sporen waren verdwenen. Het middendeel was niet afgegraven en herbergde nog een groot aantal archeologische sporen, waaronder paalkuilen die onderdeel hebben gemaakt van gebouwen. Het gaat dan om mogelijke woonstalhuizen of schuren uit de 13de/ 14de eeuw. De archeologische sporen kunnen dan gehoord hebben bij een voorganger van de huidige boerderij Erfgenamenweg 16, die ook al op de oudste kadastrale kaart uit 1832 onder de naam Homberg is aangegeven. 

In januari zal gestart worden met een tweede fase van het onderzoek. Deze fase is nodig om de contouren van de vindplaats te bepalen en om vast te stellen waar de opgegraven paalkuilen en overige sporen deel van hebben uitgemaakt.

Michael Klomp (gemeentelijke archeoloog bij de gemeente Zwolle)

Onder leiding van de gemeentelijke archeoloog is de eerste fase van

archeologische opgravingen verricht naast de boerderij van de familie Diepman.