vrijdag 23 november 2018

Wijth & Blues

In de Zwolse wijk Assendorp is er maandelijks ‘‘muziek op het plein’’, ’n altijd gezellige en muzikale happening.

Een ideale invulling om de zondagmiddag eens ‘anders’ te besteden en voor ondergetekenden een uitdaging om ook in Wijthmen zoiets op te zetten.

Maandelijks zal te hoog gegrepen zijn maar wellicht zou zo’n middag een aanzet zijn tot ‘n jaarlijks terugkerend iets?!

Wie weet? We zullen het zien en in ieder geval hóren. Zie daar de insteek voor de Wijthm & Blues middag, oftewel Blues met ’n knipoog naar ……?
Muziek verzorgd door prima artiesten die aan de weg timmeren en geheel belangeloos hun medewerking verlenen.

Zoals gezegd, geheel belangeloos, de opbrengst van deze benefietmiddag komt namelijk geheel ten goede aan het werk van Stichting RedHorseCompany – opbouw Filippijnen, die zich inzet voor betere 
huisvesting van de allerarmsten in de Filippijnen.


Naast de namen vermeld op het affiche zullen ook Bert Veeningen (uniek gitarist) en de band De Geluksmakelaars acte de présence geven.

Kom en geniet 25 november, Karba Kartcentrum vanaf 15,30 uur

Toegang gratis, vrije gift welkom!


Chris, Tony, Bart
***

 

woensdag 14 november 2018

Eindejaarviering 30 december 2018


Aan alle parochianen van Herfte – Wijthmen.

Eindejaarviering 30 december 2018,

In tegenstelling tot andere berichten zal er zondag 30 december wel een viering zijn in onze locatie,
deze W&C viering met zang en muziek begint om 9 uur.
In deze viering zullen we terugkijken op het afgelopen jaar en zullen we tevens stilstaan bij het feit dat op 22 december 1943 de Parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand gesticht werd.
75 jaar geleden dus, een gedenkwaardige mijlpaal waar we best even bij stil mogen staan, zeker na de roerige laatste jaren.
Geen bijzondere festiviteiten, maar na de viering zullen we in Het Parochiehuis wel op gepaste wijze aandacht besteden aan dit heuglijke feit.

Namens de locatieraad Herfte - Wijthmen


Nieuwjaars-Bingo met Stamppottenbuffet voor 55 +*
Jawel, het zit er weer aan te komen, noteer het alvast in uw agenda.
Aangezien er in december geen geschikte datum is te vinden schuiven we het door naar januari 2019.
Dus maken we er gelijk maar nieuwjaarschieten van.
Om praktische redenen zal het dit keer plaatsvinden in Het Parochiehuis!

Op woensdagmiddag 9 januari 2019 bent u daar vanaf 14.00 uur van harte welkom.
Kosten; 8,50 p.p. incl. koffie/thee/bingo en stamppot!!
Dankzij het budget van de veiling Grassparty 2016 kunnen we de kosten ook dit jaar nog een keer laag houden, volgende editie zien we wel weer.
9 januari 2019 vanaf 14.00 uur, in het Parochiehuis.
Opgave via onderstaande strook of telnr. 06-81162250
*
Hopende u allen weer te mogen begroeten.
Namens  SOW, Bart Reuvekamp


Naam; ..                                                                               telnr.

Aantal personen;

==================================================================================Kerstsamenzang


Op zondag 16 december is er weer een kerstsamenzang in de katholieke kerk in Wijthmen. De dienst begint om 19.00 uur. De deuren zijn vanaf 18.30 uur open.

Het thema van dit jaar is: Wat is de mooiste wens voor kerst

De collecte gaat dit jaar naar de Wensambulance. De Stichting Twentse Wens Ambulance is een non-profit organisatie die ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend is. De stichting heeft als doel de laatste wensen van langdurig zieken en (pre)terminale patiënten mogelijk te maken door passend vervoer te bieden. Onder begeleiding van onze vrijwilligers beleven deze mensen een onvergetelijke dag waarbij ze in het zonnetje worden gezet en hun ziekte even vergeten.

We hopen dat er weer velen aanwezig zullen zijn op de kerstsamenzang, zodat er naar hartenlust meegezongen kan worden met de traditionele liederen! Na de dienst bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee met wat lekkers bij het Parochiehuis.

Groeten van de
Kerstsamenzang Commissie
Marjolein Hamer, Joyce de Vries, Hanneke Hamer en Jorien Borst


Werkzaamheden aan het spoor in Herfte en Zalné.Bij deze een overzicht in kaarten en foto’s wat er komende tijd gaat plaatsvinden om oa een Dive-under te realiseren, verdubbeling van de sporen etc.HerfteCeintuurbaan (aan de zuidzijde van het spoor, de nieuwe bouwweg)

Herfte en (omgelegd) Selhorstpad (blauw)

Spoorwegovergang ValkenbergwegOverzicht van de nieuwe duikers, viaducten, etc. Er komt een nieuw park, het Wipstrikpark aan de rechterzijde gezien vanuit Zwolle, wanneer je de tunnel onder de spoorlijn doorrijdt.


Omgevingsoverlegtafel Prorail Herfte 9 okt 2018


Samenvatting omgevingsoverlegtafel (OOT) Herfte op dinsdag 9 okt jl.1.   Welkom en mededelingen door Erik Schwencke

-       Laatste overleg OOT Herfte dateert uit juni 2017

-       Tijdens OOT van deze avond maken we kennis met alliantie ‘Zwaluw’ en  aannemer ‘NoorderSpoort’, een samenwerking van Volker Rail, Van Hattum en Blankevoort en KWS

-       Grondverwerving met fam. Bredewold is afgerond en gehele woning aan de Herfterlaan 14 is door ProRail aangekocht. De woning wordt nu tijdelijk bewoond (antikraak) door Laura Hagen (aanwezig)

-       Informatiebijeenkomst voor gebied Hortensiatunnel - Herfte. Indien concrete / nieuwswaardige informatie beschikbaar is, organiseert ProRail met ‘NoorderSpoort’ een informatiebijeenkomst voor breed publiek. Hierover volgt separaat bericht.2.   Maaike van den Brink

a.     Stelt zich zelf voor als omgevingsmanager van de alliantie en haar collega’s Pim Holthof (ontwerpleider) + Brend Kelder (werkvoorbereider kunstwerken). Beiden aanwezig.

Maaike zal (in plaats van Erik Schwencke) tijdens de bouw van de ‘Spooruitbreiding Zwolle-Herfte’ (t/m 2021) 1e contactpersoon zijn voor de omgeving rondom het spoor die te maken krijgt met de uitvoering van de werkzaamheden en de impact daarvan.Onderstaand een overzicht met vragen of feiten en de antwoorden daarop:Fietspad langs Almelo’s kanaal. Blijft dat of wordt dit bouwterrein?Fietspad misschien tijdelijk dicht vanwege werkzaamheden en veiligheid fietsverkeer maar fietspad blijft gehandhaafd. Bij tijdelijke afsluiting wordt tijdig gecommuniceerd.

Stalen spoorbruggen (Nieuwe Wetering en over Almelo’s kanaal) worden gefaseerd vernieuwd circa sept/okt 2020 door geluidsarme betonnen spoordekken. Fietspad daarnaast wordt stukje verlegd en gaat onder de nieuwe spoorbrug door.


Opslag / depot werkmaterieel op terrein Wipstrikpark?

Wordt vooralsnog niet gebruikt als depot (logistiek gezien geen handige ligging)


Komt er een nieuwe vijver in het Wipstrikpark?Als watercompensatie en landschappelijke inpassing moet aannemer oplossingen zoeken en locaties voor watercompensatie zijn bekend.


Er komt een bouwweg aan zuidzijde spoor vanaf Ceintuurbaan richting Herfte om o.a. de bouw van de dive-under mogelijk te maken

Risico’s bemaling bij viaducten Marsweg en Ceintuurbaan en effecten daarvan op omgeving?

Er worden berekeningen / bouwopname gemaakt om schade aan woningen te voorkomen voordat tot daadwerkelijke start van bouw wordt begonnen. Risicogebieden worden in de komende maanden bepaald. Op basis van die risicocontouren worden bouwkundige 0-opnames gedaan vóór start bemaling/uitvoering.

Afspraak: deze informatie delen met aanwezigen en eventuele vragen beantwoorden. Initiatief ligt bij aannemer om schade te voorkomen en onderhoudsstaat woningen (0-opname) in risicogebied op te nemen.


Fietspad Selhorstpad wordt tijdelijk omgelegd als gevolg van werkzaam-heden bouw dive-under. T.z.t. wordt tijdig hierover gecommuniceerd.


Bouwweg en keerlus bij woning Mink van der Molen wordt niet druk bereden en mag alleen gebruikt worden om bouwverkeer te kunnen laten keren om het talud en spoorwerk op het perceel Mink v.d. Molen te kunnen aanleggen.


Wat gebeurt met 3-hoek spoorsplitsing Meppel-Emmen die nu gearceerd staat als werkterrein?

Op dit moment nog niet bekend wat aannemer precies doet met deze 3-hoek in relatie tot bouw dive-under.

Locatie heeft relatie met verkeersveiligheid. De onderhouds-aannemer van ProRail gebruikt deze locatie regelmatig om spoorwegmaterieel in/uit spoor te nemen. Oplossing gevonden in afstemming met gemeente en diepladers mogen niet in bocht geparkeerd staan.Bak dive-under komt op 7,5 mtr diepte. Alle huizen op deze locatie zijn niet aangesloten op drinkwaterleiding en pompen hun eigen water op. Hoe staat het met peil grondwater tijdens werkzaamheden?

Start maken bouwkuip en aanbrengen (in grond trillen) damwanden voor dive-under in april 2019. Opname bouwkundige staat van lokaal aanwezige woningen in risicogebied en rijksmonument Valkenbergerweg (Mink van der Molen) in febr/mrt 2019.

Aannemer legt mantelbuis (waar?) om in toekomst aanbrengen drinkwaterleiding mogelijk te maken.


Planning uitvoering viaducten. Aanpassen viaduct Marsweg en Ceintuurbaan vanaf zomer 2019 t/m sept 2020. Viaducten vaarwegen

Verkeershinder iom gemeente a.g.v. boren palen in het weekend


Meest hinderlijk tijdens bouw dive-under?

Op staal funderen dus geen heipalen. Wel worden damwanden aangebracht, maar dit gebeurt waarschijnlijk door middel van geluidsarme druktechniek


Inpassing dive-under in overleg met de OOT. Architect vormgevings- document (randvoorwaarden hoe dive-under er uit komt te zien) inrichten gebied dive-under, de Architect is met schetsen bezig. Uitgangspunt = vormgevingsdocument. Voorkomen te veel hekwerken / graffiti i.r.t. landschappelijke inpassing en ontwerpvoorschriften ProRail. Voorstel is om dit samen op nette wijze in te vullen.

Groep 3-hoek (Veenstra en Broekhof en voorstel groep met architect terug koppelen in volgende OOT


Groep inrichten Wipstrikpark. Er ligt al een vrij uitgewerkt ontwerp van Movares n.a.v. de overleggen die met bewoners hebben plaatsgevonden.

Er wordt nog een overleg met dezelfde bewoners ingepland om de puntjes op de i te zetten (denk aan locaties van zitbankjes e.d.)


Waarschuwings- / verbodsborden Herfterlaan?

Situatie nog steeds onacceptabel. Gemeente is gevraagd om naar situatie te kijken en contact te leggen met Broekhof. Erik spreekt gemeente nogmaals aan en zal mevr. Valkeman wijkmanager hierop attenderen.Volg het laatste nieuws over ProRail via de blog op www.prorail.nl Met elke werkdag nieuwe berichten.

Nieuwjaarsreceptie 2019


Oliebollenactie Jeugdsoos Hoonhorst


Stichting Jeugdsoos Hoonhorst organiseert ook
dit jaar weer haar grote oliebollenactie en wel op 29 december a.s. 


De bestelde oliebollen worden bij u aan huis bezorgd. Met de opbrengst van deze actie kunnen diverse activiteiten van de jeugdsoos voor de jeugd van Hoonhorst/ Wijthmen worden bekostigd.
Ook proberen we telkens enkele nieuwe activiteiten te ontplooien.

Hoe kunt u deze overheerlijke oliebollen bestellen??

Hiernaast vindt u een bestelformulier. Hierop kunt u aangeven wat en hoeveel u wilt bestellen.


LET OP:
Er vindt nl. geen huis-aan-huis verkoop meer plaats
Dus wilt u deze overheerlijke oliebollen van de jeugdsoos thuis ontvangen, bestel ze dan voor 19 december a.s.  bij:

E: jeugdsooshoonhorst@gmail.com

Of briefje inleveren bij Marie-Louise Mulder, Erfgenamenweg 49 te Wijthmen

De oliebollen worden per zak van 8 stuks verkocht. De kosten zijn
5,00 per zak.

Ook dit jaar worden de oliebollen weer gebakken door brood- en banketbakker Jolink uit Wijhe
Op zaterdag 29 december zullen de bestellingen na 16.00 uur door
de jeugd bij u thuis bezorgd worden. Binnen en buiten de bebouwde kom. U kunt dan ook direct afrekenen.


Bent u op 29 december niet thuis, geef dit aan bij bijzonderheden op onderstaand bestelformulier of in de mail. U kunt dan op 29 december na 20.00 uur de bestelde oliebollen afhalen bij: Marie-Louise Mulder, Erfgenamenweg 49 te Wijthmen.
U ziet, u hoeft niet in lange rijen te staan. Als u uw oliebollen bestelt bij de Jeugdsoos, worden ze bij u thuis bezorgd.

Wij wensen u, namens de jeugd van Hoonhorst/Wijthmen, alvast smakelijk eten en danken u heel hartelijk voor uw ondersteuning.Naam    : ____________________________________________________

Adres   : ____________________________________________________

Tel.nr.  : ____________________________________________________

Bijzonderheden: ________________________________________

Bestelling:

_______ zakken oliebollen met krenten à € 5,00        =    _________

_______ zakken oliebollen zonder krenten à € 5,00    =    _________

                                                                                       -------------------

Totaal te betalen                                                            € _________
                                                                                       ===========