zaterdag 17 oktober 2015

Huishoudelijke ondersteuning voor 10 euro per uur, iets voor ú?


Gemeente Zwolle LogoKrijgt u nu al huishoudelijke hulp van een thuishulporganisatie, maar wilt u nog wat extra hulp in huis? Of bent u mantelzorger en wilt u graag ondersteuning bij uw eigen huishouden? Bent u 65 jaar of ouder en kost het u moeite op uw huis op orde te houden? 
Dan is de ‘algemene voorziening’ voor huishoudelijke ondersteuning voor 10 euro per uur misschien wel iets voor u! 

Wat is het?
De algemene voorziening voor huishoudelijke hulp met toelage (HHT) kunt u zelf inkopen voor 10 euro per uur. De gemeente Zwolle legt daar 12 euro bij. Deze ondersteuning koopt u in bij de thuishulporganisatie, zonder tussenkomst van de gemeente.

Het voordeel van de algemene voorziening HHT is dat u een hulp krijgt die in loondienst is bij een organisatie waar zaken goed zijn geregeld zoals bijvoorbeeld vervanging bij ziekte.

Welke werkzaamheden de thuishulp verricht, en hoeveel uren u inkoopt, hoe vaak, dat bepaalt u zelf. Dat kunnen basiswerkzaamheden zijn zoals het opruimen en schoonmaken van de ruimten die u dagelijks gebruikt, maar ook extra werkzaamheden, zoals een grote (voorjaars)schoonmaak  of ramen lappen. Net waar u behoefte aan heeft.

Voor wie?
Heeft u (tijdelijk) een beperking waardoor u uw huishouden niet helemaal zelf kunt organiseren?
Of bent u 65 jaar of ouder? Of zorgt u intensief voor een ander als mantelzorger en kunnen we u ontlasten door ondersteuning bij uw eigen huishouding? Dan komt u in aanmerking voor de huishoudelijke ondersteuning voor 10 euro per uur.

Krijgt u al huishoudelijke ondersteuning als ‘maatwerkvoorziening’ van een thuishulporganisatie via de gemeente Zwolle of het Sociaal wijkteam? Ook dan komt u in aanmerking.
U kunt ervoor kiezen deze maatwerkvoorziening te vervangen door de algemene voorziening HHT. Dat kan voor u gunstig zijn, wanneer u voor de maatwerkvoorziening een hoge eigen bijdrage betaalt die afhankelijk is van uw inkomen.
Ook kunt u de twee voorzieningen combineren. De thuishulp verricht de basiswerkzaamheden thuis vanuit de maatwerkvoorziening. De extra werkzaamheden die hier niet onder vallen, koopt u in als algemene voorziening voor 10 euro per uur.

Hoe werkt het?
U kunt direct en heel eenvoudig gebruik maken van deze algemene voorziening en uren inkopen. U neemt daarvoor zelf contact op met de thuishulporganisatie waarmee de gemeente hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. U bepaalt in overleg met de organisatie hoeveel uren of hoe vaak en voor welke taken u de huishoudelijke ondersteuning in wilt zetten.

U ontvangt van de organisatie een factuur voor de geleverde uren van € 10,- per uur. De gemeente betaalt de toeslag van € 12 rechtstreeks aan de organisatie. U betaalt geen extra eigen bijdrage via het CAK zoals bij de maatwerkvoorziening.

Welke thuishulporganisaties?
·         Carinova                             0900     86 62
·         Verian                                 088       126 31 26
·         TSN                                    038       425 40 20
·         Zonnehuisgroep                   038       457 45 74
·         IJsselheem                          038       339 44 00
·         Tzorg                                  088       002 55 00
·         De Nieuwe Zorg Thuis          0900     235 36 98
·         Driezorg                              038       453 67 11
Vragen?
Heeft u al ondersteuning van een thuishulporganisatie? Dan kunt u het beste uw vragen aan die organisatie voorleggen. U kunt  terecht bij een van de bovenstaande organisaties of bij het Sociaal wijkteam Zwolle telefoon 14 038. www.swtzwolle.nl.


Meer informatie vindt u ook op www.zwolle.nl/huishoudelijkeondersteuning
 

Verdubbeling van het spoor maar wordt het Herfte, de Marslanden of de Mimosastraat?ProRail gaf op 29 september jl. een drukbezochte presentatie in Urbana waarbij de 3 varianten werden toegelicht, waarbij de spoorlijn richting het station verdubbeld gaat worden. De bijeenkomst werd geleid door ingenieur Allart Maijers, de projectmanager van ZwolleSpoort.


Station Zwolle is het op een na grootste overstapstation van Nederland.

Op 17 december 2013 besloot het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen

met de vier Noordelijke provincies om 225 miljoen in de spoorinfrastructuur

in en rondom Zwolle te investeren met als doel:•Goede aansluiting op regionale treinen in Leeuwarden en Groningen

•Wachttijd Intercity Leeuwarden verkorten met 3 min.

•Verbeteren robuustheid en betrouwbaarheid

•Verbeteren overstaptijden en snelheden

•Extra treinen Zwolle - Leeuwarden

•Extra treinen Zwolle – Enschede 
Een bottleneck in dit geheel is de aansluiting van de ‘Dalfserlijn’ op de lijn welke komt vanuit Meppel / Groningen / Leeuwarden. De treinen moeten nu op elkaar wachten en dat kost (te) veel extra tijd.Het reizen per trein groeit. Om even terug te gaan in de tijd, in 1903 werd de spoorlijn welke nu loopt naar Ommen, aangelegd. En verlengd naar Hardenberg en in 1905 naar Coevorden en Stadskanaal.
Het enkele spoor in Herfte

 


Aanleg van het 2e spoor tussen  Herfte en Dalfsen, 3 juli 1979.

Herfte had zelfs in die tijd een eigen stopplaats, station Veldhoek. Deze werd gesloten op 5 mei 1941. In de perioden van Hoog Bevel in 1939 en 1940 stoppen er geen treinen in Herfte - Veldhoek. Op 24 juni 1940 staat Herfte - Veldhoek weer in dienstregeling.Zoals gezegd is Zwolle onderdeel van het spoorplan Noord-Nederland.
 
Hoe worden de sporen aangepast in Zwolle?•Sporen en wissels

•Extra opstel- en servicesporen

•Spoorverdubbeling Zwolle Herfte (links de Wijthmenerplas, met daarnaast de golfbaan en rechts onderin komt de spoorlijn samen met de ‘Meppelerlijn’.)Sporen en wissels op het emplacement van Zwolle worden aangepast zodat

meer treinen tegelijk kunnen binnenkomen en vertrekken. En de grootste wijziging zal zijn dat het spoor wordt verdubbeld van twee naar vier sporen.Er komt een vrije kruising voor de sporen Zwolle-Meppel en Zwolle-Dalfsen.

Dit kan een brug (fly-over) of tunnel (dive-under) zijn.Het perron bij spoor 15/16 wordt verbreed.Hiervoor zijn vier verschillende varianten onderzocht. Spoorverdubbeling Herfte en vrije kruising.


De vier mogelijk variantenVier mogelijke varianten:

1. Dive-under Mimosastraat 
U ziet hier op de animatiefoto, de spoorlijn de tunnel induiken, oftewel Dive-under.

Omdat deze variant zo dicht bij de woonwijk ligt, zal er een geluidsscherm moeten worden geplaatst. Dit laatste is overigens niet nieuw. Want de overlast van het geluid is nu al zo groot dat hier al langer sprake van een geluidsscherm was.

2. Fly-over Marsweg


 


Hier is links de Marslanden te zien en de Fly-over van spoorlijnen. De lijnen gaan hier elkaar kruizen boven de grond als een soort viaduct, maar dan in de lengte.
Persoonlijk kan ik mij voorstellen dat dit extra geluid gaat geven in de nieuwe wijk in de Wipstrik (tegenover Urbana) en om maar niet te spreken van het landschappelijk effect.
3. Dive-under Herfte ook wel “Emmen onder” genoemd.

De tunnel is links te zien. De ‘foto’ is genomen vanuit Herfte. Rechts de ‘Meppelerlijn”.4. Dive-under Herfte

•“Meppel onder” 
Deze variant is afgevallen. Dit is heel goed nieuws voor de monumentale boerderij (23) aan de Valkenbergweg, welke kan blijven bestaan!De reden dat deze variant is afgevallen is, dat het de duurste oplossing was. Het raakte meerdere grondeigenaren flink. Het gaf de meeste hinder aan reizigers tijdens de bouw. Het had geen functionele voordelen en het was het minst duurzaam.

Dus er blijven nog drie varianten Zwolle Herfte 

 

ProRail heeft onderzoek gedaan naar de stedelijke en landschappelijke inpassing. Hierbij is gekeken naar de ligging van de sporen, groencompensatie, waterhuishouding en fietspaden.Het geluid gaat een grote verbetering geven, nabij brug over Almelose Kanaal.

De geluidsproductieplafonds worden niet overschreden met uitzondering van de Mimosastraat. 


Tijdens de presentatie werd een animatiefilm getoond waarop mooi is te zien, wat de varianten betekenen voor de 3 gebieden. Hier Herfte waarbij alleen Variant 3 invloed heeft omdat daar de tunnel wordt gelegd. Dan heb ik het natuurlijk niet over het toenemend treinverkeer.Trillingen

De trillingsniveaus in Zwolle nemen niet voelbaar toe.

In Herfte zijn aanvullende metingen uitgevoerd, de analyse van de

meetresultaten worden nu gedaan. Deze metingen zijn inmiddels uitgevoerd bij de oude monumentale boerderij aan de Valkenbergweg en bij een van de huizen gelegen aan de Herfterlaan, bij de spoorwegovergang naar Meppel.De drie varianten verschillen op de volgende onderdelen:• Impact op de omgeving, extra sporen en “kunstwerken”

• Bouwhinder vooral waar de vrije kruising komt.

(Mocht het de ‘Dive-under’ Herfte variant worden, dan zal er geen sprake zijn van bouwverkeer over de Herfterlaan en Kuyerhuislaan. Deze wegen zijn hier in het geheel niet op begrepen. Bovendien zou de verkeersoverlast (ik moet zeggen nog) groter worden vanwege het drukke verkeer van en naar de Ambelt en het dagelijkse sluipverkeer.• De rijtijdverbetering verschilt per variant tussen Zwolle en Herfte

• Fly-over Marsweg scoort het best

(de reden hiervan is, dat hier de trein het minst hoeft af te remmen, wat bij een tunnel wel het geval is. Er wordt hier gesproken over 15 seconden tijdswinst. U zult denken, waar hebben zij het over, maar volgens de heer Maijers kan dit net voldoende zijn voor de reiziger om de volgende aansluiting te halen. Secondes zijn dus erg belangrijk voor ProRail.

De reistijdverbetering is gelijk voor alle varianten 3 minuten (daardoor verbeterde aansluiting op regionale lijnen)

• De kosten zijn verschillendDe planning van dit grote project gaat er zo uitzien:

Planning                                                         Geen treinen (indicatie)

1.Dive-under Mimosastraat gereed juli 2021       totaal 522 uur

2.Fly-over Marsweg, gereed december 2021      totaal 730 uur

3.Diver-under Herfte, gereed december 2020     totaal 426 uurLuchtkwaliteit, er is een beperkt effect in alle varianten tijdens bouwfase

Flora en Fauna onderzoek, er zijn diverse beschermde soorten, Flora en  Fauna hiervoor is ontheffing noodzakelijk, ecologische verbindingen in duikers.

Bodem en grondwater, beperkt effect dive-under varianten op

  grondwaterstroming, er is een aanvullend milieukundig bodemonderzoek nodig.

Waterhuishouding, nieuwe watergangen en duikers, compensatie voor het  

  oppervlaktewater in het gebied met ecologische oevers.

Archeologie en cultuurhistorie, aanvullend booronderzoek nodig.

Niet gesprongen explosieven, alle varianten raken verdachte gebieden. Het moge duidelijk zijn wanneer er oude explosieven worden gevonden, dan heeft dit een enorm effect op de planning van dit grote project.De drie varianten zijn op tekening uitgewerkt. Tijdens de presentatie werden grote luchtfoto’s gepresenteerd op 3 zogenaamde omgevingstafels. Hier voorafgaand kreeg ProRail veel input van bewoners welke diverse keren aanschoven aan de drie Omgevingsoverlegtafels en ook hun ideeën hierbij inbrachten.
Het voordeel van Omgevingsoverlegtafels is dat ProRail  inbreng ontvangt van lokale kennis van het gebied. Het geeft een betere inpassing in de omgeving. Ook kregen zij hierdoor inzicht in de verschillende belangen rondom het project maar ook in de informatiebehoefte.

Volgens ProRail is er dan ook specifieke (vak)kennis, kennis van wijk/buurt en/of achterban ingebracht. De deelnemers waren dan ook consequent bij bijeenkomsten aanwezig en dit is gewaardeerd door deelnemers en het projectteam.Dit is een beeld welke de bewoners van Herfte bij de ‘Meppeler’ overgang wel meer krijgen te zien. Als ik goed ben geïnformeerd gaat het straks naar één trein per drie minuten. Wel is het zo dat hier waarschijnlijk minder lang hoeft te worden gewacht omdat de wissels anders gaan worden en de treinen hier nog op snelheid langskomen.Tenslotte moet ProRail nog drie verschillende procedures voor de

verschillende projectonderdelen doorlopen. Het gaat hier om de Tracéwetprocedure, de Planologische procedure en voor alles moet de milieuvergunning  worden aangepast.Tracéwetprocedure Zwolle-Herfte

•Het project is Tracéwetplichtig (Tracéwet)

•Een Tracébesluit is een planologisch besluit van het ministerie Infrastructuur en Milieu om de rijksinfrastructuur te kunnen aanleggen.• Mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en beroep in te stellen

• Het Tracébesluit vervangt het bestemmingsplan ter plaatse

• Uitvoeringsvergunningen worden verleend op basis van het TracebeluitDe beslissing voor de voorkeursvariant zal zijn in oktober / november 2015.

Deze zal worden genomen door de staatsecretaris mevrouw Mansveld.

De Arriva trein langs de Herfterlaan

Totaaloverzicht Planning

•Contracteren ingenieursbureau          (afgehandeld)   juni – december 2014

•Publicatie Startbeslissing Tracébesluit (afgehandeld)   juni 2014

•Variantenstudie en onderzoeken        (afgehandeld)   januari – september 2015

•Bestuurlijk overleg                                                  16 oktober 2015

Tracéwetprocedure Zwolle-Herfte

•Publicatie Ontwerp Tracébesluit (OTB)                         Q1 2016

•Mogelijkheid tot indienen zienswijzen op OTB              Q1 2016

•Publicatie Tracébesluit (TB) en Nota van Antwoord       zomer 2016

•Mogelijkheid tot indienen beroep bij Raad van State     zomer 2016Bouwwerkzaamheden•Bouw sporen en wissels                                  begin 2017 – eind 2017

•Bouw extra servicesporen en extra spoor         eind 2017 – eind 2019

•Bouw spoorverdubbeling Zwolle-Herfte            begin 2018 – medio 2021Mocht de nieuwe variant binnenkort bekend gemaakt worden dan brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Hou daarom de website www.elshofbode.nl in de gaten!Als u mijn mening vraagt dan denk dat het zal gaan tussen de varianten van de

fly-over in de Marslanden (meeste tijdswinst) en de dive-under in Herfte. (Minst dure variant en het ‘eenvoudigst’ aan te leggen)ProRail geeft aan wanneer u meer informatie wilt hebben, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op www.prorail.nl/zwollespoort.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neem contact op met de Afdeling Publiekscontacten 0800-7767245 (gratis) of www.prorail.nl/contact.

De vernieuwing van station en het spoor volgen?

Volg hen op Twitter: @ZwolleSpoortMet dank aan ProRail voor het mogen gebruiken van de tekst van de presentatie.                                                                                                                                                                                                   Marianne ten Klooster