vrijdag 1 juli 2022

Update Dorpsplan Wijthmen juli 2022

Dorpsgesprek op 12 september in Kulturhus
In samenspraak met de Gemeente Zwolle en Stimuland,
onze adviseur en procesbegeleider, is naar een voorlopige datum
gezocht voor een dorpsbreed gesprek over de actualisatie van het
bestaande Dorpsplan Wijthmen, dat uit 2010 stamt. We zijn voor
deze datum uitgekomen op maandagavond 12 september as.

 
“Wijthmen is een plattelandskern en wil dat blijven.”

 
Dus na de zomervakanties en na de Grassparty. Omdat dit de laatste Elshofbode is
voor de zomervakantie en de volgende editie van ons wijkblad pas in september
uitkomt, lijkt het ons goed deze datum alvast aan u door te geven. In de komende
maanden wordt – ondanks de vakantieperiode – door menigeen doorgewekt aan het programma. We verwachten in elk geval de komst van de nieuwe wijkwethouder
(tevens projectwethouder voor het Dorpsplan Wijthmen) en gedeputeerde Roy de Witte van Provinciale Staten, die Leefbaar Platteland in zijn portefeuille heeft en zich sterk maakt voor het voortbestaan van kleine kernen.
Want één ding is helder (gebleven) en wordt nog steeds breed gedragen:
“Wijthmen is een plattelandskern en wil dat blijven.”
Zoals in de laatste Elshofbode beschreven, zijn diverse werkgroepen vanuit de dorpsbewoners een denkrichting aan het formuleren voor de actualisatie van het dorpsplan.

 
De thema’s zijn: Duurzaamheid, Voorzieningen (als sport, onderwijs en Kulturhus),
maar ook ‘Wonen met Zorgvoorzieningen’, Woningbouw (op termijn) en het versterken
van het plattelandskarkater en de agrarische sector (hoe actueel) in Wijthmen.
Op 11 mei jl. hebben ze elkaar over de stand van zaken geïnformeerd, maar ook de
Kerngroep (dorpsvertegenwoordiging en gemeente) en specialisten van de gemeente.
Met enthousiasme werd per thema een top 3 van belangrijke inzichten gepresenteerd.
Werkgroepen werken tweeledig: ze brengen in beeld wat ze zelf willen doen
(bijv. op korte termijn starten met extra ouderenactiviteiten of duurzaamheidsmaatregelen) en datgene dat aandacht nodig heeft in een breder perspectief (datgene dat voor het algemeen belang van Wijthmen meegenomen kan worden in de actualisatie van het dorpsplan). Ook is er in het algemeen aandacht voor bereikbaarheid en (toeristische) infrastructuur en het inspelen op bepaalde trends.De werkgroepen hebben allen een vervolggesprek gepland met o.a. mensen van de gemeente, zodat zij ook op die manier ondersteund en aangescherpt kunnen worden in hun planvorming. Daarbij wordt vanuit sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit gekeken naar hetgeen voor Wijthmen wenselijk is. Als voorbeeld: duurzaamheid is van belang voor inwoners die (gezamenlijk) willen werken aan bijv. energieopwekkingen
besparing, maar het onderwerp speelt ook bij de nieuwbouw van woningen en
moet goed inpasbaar zijn in de (agrarische) omgeving. Vervolgstap is dat de
werkgroepen de inzichten deelt met de Kerngroep die vervolgens de informatie
stroomlijnt voor de actualisatie van het dorpsplan. Na die voorbereiding wordt op
12 september dus een dorpsbijeenkomst gehouden om ook andere inwoners te
informeren en te betrekken bij het vervolg.
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten