zaterdag 8 mei 2021

Huldiging van Bart Reuvekamp (filmpje)

Klik op de foto om de huldiging van Bart Reuvekamp te bekijken.

(filmpje)

Toekomst van het dorpsplan van Wijthmen

Heidi Mensink (Stimuland) gaat bij actualiseren van dorpsplan proberen versnellingsslag te maken

`ER WORDT WEL EENS GEZEGD: INWONERS 

KRIJGEN HET DORP DAT ZIJ VERDIENEN'

De Vlaamse schrijver Willem Elsschot dichtte het reeds in 1910: 'Tussen dromen en daad staan wetten, en praktische bezwaren'. Het is een vaak geciteerde regel uit de literatuur. En een passende samenvatting van de gebeurtenissen rond het Dorpsplan Wijthmen in de afgelopen tien jaar.

Om Wijthmen te helpen bij het plaveien van het hobbelige pad naar een leefbare plattelandskern is Heidi Mensink (47) gevraagd. Op gezamenlijk verzoek van het dorp èn de Gemeente Zwolle, en gesteund de Provincie, is ze aan haar tijdelijke klus begonnen. Tijd voor een kennismakingsgesprek met de veelzijdige procesbegeleider uit Dedemsvaart. Haar uitgangspunt? 'Het buitengebied wordt steeds multifunctioneler. De diversiteit aan functies neemt toe'.

 

Wijthmen is geen onbekend terrein voor Heidi Mensink, want ze rijdt al een jaar of twee met enige regelmaat - dwars door het prachtige Vechtdal en Salland - naar de uiterste randje van Zwolle. Ingehuurd door het Kulturhus voor advisering in tamelijk ingewikkelde besprekingen met de gemeente over eigendomsrechten.

Bij Stimuland, een netwerkorganisatie gevestigd in de fraaie pastorie van de schilderachtige buurtschap Vilsteren, wordt dagelijks gewerkt aan een vitaal platteland. Met adviezen en projecten worden initiatieven uit de Overijsselse samenleving geholpen bij de versterking van de leefbaarheid van (met name) het buitengebied. 

 

 

Heidi Mensink in een verder coronaleeg Kulturhus:  'Zodra een aantal thema’s op hoofdlijnen is uitgewerkt, zal in samenwerking met de gemeente een startbijeenkomst worden georganiseerd. Wij hopen vanwege de corona dat dit fysiek kan'.

Wijthmen kon wel een duwtje in de rug gebruiken. Voor een relatief klein bouwproject heeft de vurig gewenste dorpsuitbreiding te maken (gehad) met een zeldzaam hoge complexiteit. Van de effecten van een wereldwijde bankencrisis tot ingewikkelde geurcirkels in het buitengebied, van alles remde de ontwikkelingen in Wijthmen. Al in 2015, toen de gemeente er geen been meer in leek te zien, werd het Wijthmense project door Rob van Kessel op het nippertje gered van  de ondergang. De Zwolse projectontwikkelaar bleek over veel doorzettingsvermogen te beschikken, een uiterst bruikbare eigenschap.

Toch kon ook hij - na jaren tussen hoop en vrees - niet voorkomen, dat  het aanvankelijke enthousiasme bij sommige dorpsinwoners omsloeg in (overigens begrijpelijke) scepsis. Zelfs nu een regeling met de grondeigenaar na eindeloos lijkende onderhandelingen tot stand is gebracht en de familie Diepman opgelucht naar de overkant van de gemeentegrens met Dalfsen kan vertrekken, om aldaar hun boerenbedrijf voort te zetten, bleef twijfel de kop opsteken bij sommigen.

Maar nu is fase 1 van het Dorpsplan (naast het Kulturhus) procedureel eindelijk in werking getreden (zie de nieuwsbrief van Kreator-Loostad elders in deze Elshofbode). Nog dit jaar vertrekken de opgeluchte Diepmans om plaats te maken voor 112 nieuwbouwwoningen (inclusief ouderenvesting).

In deze hoopvolle periode is Heidi Mensink als eerste aan zet. Zij is een bezige bij, want ze is naast Stimuland werkzaam als directeur-bestuurder van een multifunctioneel centrum èn gemeenteraadslid voor het CDA in de Gemeente Hardenberg. En dan moet ze ook nog een boost geven aan de verdere voortgang van de plannen. 'Ach', relativeert ze, 'ik houd niet van televisie kijken. Dan houd je veel tijd over, hoor'.

Haar inzet en ervaring zijn van harte welkom. Want er speelt veel in en rond Wijthmen. Fase 1 van het dorpsplan gaat (procedureel) beginnen, daarna volgt de daadwerkelijke bouw. De N35 (Zwolle-Twente v.v.) rond het dorp is inmiddels verdubbeld, plannen voor verlegging van de Kroesenallee liggen klaar. Plaatselijke basisschool De Kubus heeft een prognose voor leerlingenaantallen laten opstellen en dreigt op middenlange termijn uit haar jasje te barsten. Het Kulturhus zal in de huidige opzet overbezet raken, de voetbal vreest terecht met haar sportvelden en kleedkamers in de verdrukking te komen. De aanwezige boeren  in het gebied (pakweg 25) staan - onder meer vanwege stikstofproblematiek - onder druk.

Er ligt derhalve veel op het bordje van Heidi Mensink, teneinde de herijking van het Dorpsplan in potlood op te tekenen en een versnellingsslag te realiseren. Maar ze hoeft niet vanaf het nulpunt te starten. 'Er ligt een mooie basis uit 2010. Eerst kijken we wat van het dorpsplan gerealiseerd kan worden, wat nog aandacht behoeft. Daarna gaan we thema's op hoofdlijnen uitwerken, die we qua realisatie willen versnellen. Die brengen we onder de aandacht van inwoners, zodat zij mede kunnen bepalen wat er moet gebeuren om de ‘kwaliteit van samenleven in Wijthmen’ blijvend te versterken. Wijthmeners zijn waardevol om hun kennis, ervaring en ideeën in te brengen in het proces, zodat het algemeen belang helder wordt verwoord in het dorpsplan. De uitnodiging volgt - zodra corona het toestaat. Desnoods beleggen we een bijeenkomst via de digitale snelweg'. 

Wijthmen wil een plattelandskern blijven, gaat dat lukken?

HM: 'De Gemeente Zwolle heeft grote woningbouwplannen zowel voor de stad als voor omliggend gebied. De verwachting is dat Wijthmen de komende jaren in sneltreinvaart zal transformeren van een kleine plattelandskern naar een toekomstbestendig dorp met voldoende voorzieningen voor de inwoners. De doelstelling van het te actualiseren dorpsplan is daarom “groei goed accommoderen en kansen tot kwaliteit van samenleven in Wijthmen versterken”. Het uitgangspunt daarbij is dat álle ontwikkelingen moeten passen bij de aard, de schaal en het karakter van Wijthmen, dat bij voorkeur plattelandskern wil blijven (en geen stadswijk van Zwolle)'.

Toch zal relatief veel nieuwbouw een bepaald effect hebben op de bevolking. Wat doet dat met de identiteit van een dorp als Wijthmen/Herfte, ongeveer een verdubbeling van het woningaanbod?

HM: 'De identiteit van - welhaast - vanzelfsprekende saamhorigheid komt door ontwikkelingen onder druk te staan. Tegelijk is de krachtige groeispurt ook de ultieme kans om de leefomgeving te verbeteren en faciliteiten op het gebied van prettig wonen, ontmoeten, zorg en welzijn te realiseren. De inwoners hebben daar invloed op door hun betrokkenheid te tonen bij de totstandkoming en uitvoering van het dorpsplan'.

Welke voorzieningen zijn volgens jouw haalbaar?

HM: 'Er wordt wel eens gezegd: inwoners krijgen het dorp dat zij ‘verdienen’. Welke voorzieningen er haalbaar zijn, is grotendeels afhankelijk van de inzet van inwoners en het samenspel met de gemeente en provincie. Met het enthousiasme dat ik tot nu toe in Wijthmen heb gemerkt, denk ik dat het een goede kans van slagen heeft om het voorzieningenniveau goed op peil te houden'.

Heidi Mensink op de stoep van het Kulturhus is op gezamenlijk verzoek van Wijthmen en gemeente, gesteund door provincie, aan haar klus begonnen.

Is er plek voor jonge Wijthmeners (starters)?

HM: 'Uiteraard: de jeugd heeft de toekomst. Van belang is dat zij betrokken worden bij planvorming. Vanuit de voetbalvereniging is al geopperd om jongeren proactief daarvoor te benaderen. Zij weten als geen ander wat er nodig is om hen aan Wijthmen te binden'.

Wijthmeners praten graag mee over wat om hen heen gebeurt. Bij het eerste Dorpsplan uit 2010 was dat ook zo. Het plan kwam voort uit een bijzondere samenwerking, iets nieuws in de plaatselijke gemeentepolitiek. Hoe gaat het dit keer en hoe worden de inwoners benaderd?

HM: 'Zodra een aantal thema’s op hoofdlijnen is uitgewerkt, zal in samenwerking met de gemeente een startbijeenkomst worden georganiseerd. Wij hopen vanwege de corona dat dit fysiek kan. Een aantal vertegenwoordigers vanuit Wijthmen wordt daarbij betrokken. Later in het proces zullen hun achterban (alle inwoners van Wijthmen) de kans krijgen hun kennis, ervaring en ideeën in te brengen, zodat het algemeen belang helder wordt verwoord in het dorpsplan'.

Hoe ziet Wijthmen er in 2040 uit?

HM: 'Aantrekkelijk! Met enerzijds behoud en versterking van het bestaande voorzieningenniveau, het dorpse karakter en het toevoegen van woningen passend bij de schaal, maat en autonome groei van de kern. Anderzijds is Wijthmen ook aangewezen op bepaalde voorzieningen in de stad Zwolle of omliggende kernen. Daarom zijn goede verbindingen tussen het bestaand stedelijke gebied en de kernen, zowel per fiets, openbaar vervoer en auto ook van belang. De gemeente Zwolle doet een duidelijke handreiking: het buitengebied wordt steeds multifunctioneler, de diversiteit aan functies neemt toe. Samen met de inwoners van het gebied zoeken we naar een goede balans tussen behoud van ruimtelijke kwaliteit en het ruimte bieden voor ontwikkelingen”. Ik zou zeggen: laten we die handreiking optimaal benutten en samen invulling geven aan Wijthmen 2040'.


 

 

Klusteam Ouderzorg Wijthmen (OW) 55+

 


Harry Pruim 41 jaar in dienst bij Mulder-Eijkelkamp

Hoe mooi is het als je als redactie wordt gebeld, in dit geval door Gait Pruim die bijna 97 jaar is. Hij vertelde dat zijn zoon Harry vorig jaar 40 jaar in dienst was bij Mulder-Eijkelkamp. Maar je raadt het al, door de lockdown, er toen ook al geen feestje gehouden kon worden, en nu een jaar later nog steeds niet. 

Of wij hier niet wat extra aandacht aan kunnen geven. En op zo’n verzoek van een vader op hoge leeftijd ga je natuurlijk geen nee zeggen.

Harry is echt de man van de boeren en hij wordt ook vaak door de boeren zelf, om advies gevraagd. Een echte vakman. Harry zelf is een man van weinig woorden maar daden. Hij begon op zijn 17e bij Gait Mulder, een dag nadat hij de technische school had verlaten. Dit was op 1 april 1980. Hij is inmiddels in het zonnetje gezet door Mulder-Eijkelkamp. Harry gefeliciteerd met dit mooie jubileum!


 

Noaberschap Samen sterk!

Coronatijd, ook in Wijthmen.
Waar is de tijd van Het kon niet op

Nu staat de wereld op zijn kop
Een akelig virus kwam er aan
Met de vrijheid was het ineens gedaan
Anderhalve meter van elkaar
In het begin was dat echt wel raar
Veel kwetsbaren lieten het leven
Einde van het verenigingsleven
De economie kwam in zware tijden
Veel ondernemers konden dat niet lijden
Maar de zorgverleners lieten de moed niet zakken
Maakten overuren in dichte pakken
En ook kwam terstond
Hulp van buren weer van de grond
Boodschappen doen voor mensen alleen
Bracht veel vrijwilligers op de been
Een gevoel van saamhorigheid
In deze enge bange tijd
Wat is het dan toch fijn
Om inwoner van Herfte-Wijthmen te zijn
Hulp nodig en er is niemand?
PB Wijthmen biedt de helpende hand
Extra aandacht voor de oudere mens
Noaberschap is hier nog de tendens


Februari. Sneeuwval. Pad onbegaanbaar.
Maar zie, daar is de buurman zowaar
Met trekker en een bak ervoor
Maakte hij het pad schoon tot zelfs het spoor
PB Wijthmen op nationale pannenkoekendag

Die menigeen van dat lekkers voorzag
Wat een super leuk idee
Natuurlijk aten wij lekker mee
In Wijthmen hoort iederéén erbij
Dat maakt je iedere dag weer blij
Reuze bedankt allemaal en al is het een naar jaar
Op Valkenbergweg 4 staat altijd een kop koffie klaar
Blijf gezond en kom gerust eens aan
Laten we samen op weg naar een corona-vrij leven gaan.
 

Hartelijke groet.


Roel en Géa de Vries, 

Valkenbergweg 4


vrijdag 7 mei 2021

Sport- en spelochtend jeugd

De oudere jeugdelftallen hebben op zaterdagochtend 24 april 2021 een alternatieve training afgewerkt met als thema sport- en spel. Voor deze sport- en spelochtend is nieuw materiaal aangeschaft vanuit een Stimuleringsbudget van de KNVB. Zo zijn er een precisienet, snelheidsmeter, voetbalbasket, voetbaldartbord en weerstandsparachutes aangeschaft. 


Deze materialen blijven eigendom van de vereniging.


Het is er verenigingen alles aan gelegen om te blijven verbinden. De kracht van de voetbalverenigingen in het hele land kwam het afgelopen seizoen onder druk te staan door de corona-pandemie. 

Om verenigingen aan te moedigen, ondanks deze lastige periode, passende voetbalactiviteiten te blijven organiseren is er vanuit de KNVB een Stimuleringsbudget beschikbaar gesteld waar verenigingen aanspraak op konden maken.

 

 

 

 

Als v.v. Wijthmen willen we de KNVB bedanken voor het beschikbaar stellen van het Stimuleringsbudget.

Namens het bestuur,

Jorry Veldhuis

Clinic van Voetbalschool Skills Zwolle aan pupillen JCHW

Op woensdag 17 maart 2021 gaf Voetbalschool Skills Zwolle een clinic aan de jongste jeugdspelers van JCHW. 

Van 17:30 tot 18:30 waren het de mini’s, Onder 8 en Onder 9 die zich vermaakten aan de oefeningen van de enthousiaste trainers. Van 18:45 tot 19:45 konden de Onder 10, Onder 11 en Onder 12 zich uitleven. Uiteindelijk hebben zo’n 60 jeugdspelers hier aan deelgenomen.

De clinic was een alternatief voor de gebruikelijke wekelijkse training. Ook hebben de aanwezige jeugdleiders en jeugdtrainers enkele nieuwe handvatten gekregen om voor hun eigen training te gebruiken. 

Voetbalschool Skills Zwolle is een onafhankelijke voetbalorganisatie die extra voetbalactiviteiten aanbiedt in de regio Zwolle. Hun doel is om extra trainingsmomenten aan te bieden voor kinderen die daar behoefte aan hebben, en om voetbalactiviteiten te organiseren als kinderen vrij zijn van school. 

 

 

Bij deze trainingen staat de ontwikkeling van het individu centraal en richt men zich op de technische ontwikkeling van een voetballer. Verder organiseert de voetbalschool jeugdvoetbaldagen in de schoolvakanties.

Voor meer informatie zie www.skillszwolle.nl

Namens het JCHW Jeugdbestuur,

Jorry Veldhuis

Volleybal en Corona

De volleybalvereniging Wijthmen heeft een week achter de rug waar verdriet en plezier dicht bij elkaar lagen.

Wij hebben, als gevolg van een noodlottig ongeval, afscheid moeten nemen van Ab Hartkamp.

Ab was sinds 2006 een gewaardeerd en enthousiast lid van onze vereniging en speelde ook een belangrijke rol bij de Plantenactie in de omgeving van Hoonhorst. Wij zullen hem missen!

De week kreeg vervolgens een positieve wending omdat door de versoepelingen het volleyballen buiten (tot 27 jaar) weer werd toegestaan. Het weer werkte gelukkig mee en er kon op het voetbalveld weer een volleybalveld worden opgezet waar de jeugd enthousiast aan het ballen ging.

Ook onze Dames 1 en 2 teams hebben hun training na 6 maanden weer opgepakt.Het zal nog wel even duren voor iedereen weer op zijn/haar oude niveau terug is, maar de kop is er af. Als de ontwikkelingen het toelaten kan er mogelijk vanaf medio mei weer in de sportzaal worden getraind.


Helaas zullen onze ‘oudere’ leden nog even geduld moeten hebben.

U bent van ons gewend dat wij rond deze tijd met aanhangers en auto’s vol perkplantjes langs de deuren trekken.Het is voor ons dan ook een teleurstelling dat de coronaregels ook dit jaar weer onze plannen door kruizen.Na de alternatieven te hebben doorgenomen hebben we toch moeten besluiten onze succesvolle Plantenactie te verplaatsen naar het najaar.

In welke vorm dit gaat plaatsvinden zullen wij natuurlijk tijdig aankondigen. Wij hopen dat deze actie dan net zo’n succes zal worden als onze gebruikelijke actie in mei.

De volleybalvereniging kan uw financiële steun natuurlijk goed gebruiken en uw tuin ligt er dan weer vrolijk bij.

Mocht u zelf dit voorjaar de tuin willen opfleuren, bevelen wij onze hofleverancier van de Plantenactie, Firma Koezen op de Maatgravenweg, van harte aan!

Wij verwelkomen u in het najaar allemaal graag bij onze aanhangers.

Blijf gezond en haal die prik, wij kijken uit naar weer een normaal seizoen!

 

Fred Hekkenberg

Voorzitter Volleybalvereniging Wijthmen

 


 

Dankbetuiging Familie Fakkert


Vrijwilligers gezocht voor opknapbeurt Kulturhus