maandag 13 september 2021

Meepraten over onze toekomst

Hoe zal Wijthmen eruit zien in pak 'm beet 2035? En hoe zouden de bewoners willen dat Wijthmen eruit komt te zien? Over deze prangende vragen moeten we praten, als u geïnteresseerd bent. Met elkaar en met externe partijen, die direct betrokken zijn.

Janco Cnossen ontvangt in 2014 Nelleke Vedelaar als Zwolse wethouder van Zorg in de Elshof om over het Wijthmense dorpsconcept te praten. Niet veel later zou Vedelaar landelijk voorzitter van de PvdA worden. 

Op de voorgrond Koen Nijmeijer

 


Ergens in deze speciale Elshofbode, met bijna louter nieuws en informatie over de toekomstige dorpsuitbreiding, schrijft Janco Cnossen in zijn eigen wijze woorden: 'Door allerlei oorzaken (economische crisis, Corona, stikstofproblematiek) is er veel tijd verstreken tussen planvorming en uitvoering (vanaf 2010, red.). En dan veranderen er dingen ten opzichte van de uitgangspunten die er destijds waren. Het betekent niet dat het hele dorpsplan nu weer op de schop moet. Het vraagt wel om een aanvulling (actualisatie) op het huidige dorpsplan. En voor die aanvulling vragen we opnieuw de betrokkenheid van de inwoners van Wijthmen!'

Deze oproep om participatie en inspraak raakt de essentie, zoals Janco dat kan als weinig anderen. Al jarenlang leidt onze zeer betrokken oud-wijkwethouder, zonder enige vorm van eigen belang, met al zijn ervaring ons door een wirwar van weerbarstigheden en talrijke complexe processen, die je bij een plattelandskern van onze omvang niet direct verwacht. In zijn prikkelende bijdrage daagt hij u uit om opnieuw - net als in 2010 - mee te praten.

Cynici mogen constateren, dat er nog steeds geen steen op de andere staat, maar je kunt het ook andersom stellen: ondanks alle tegenslagen wordt er nog steeds met enthousiasme gewerkt aan de toekomst en leefbaarheid. U leest in deze Elshofbode over de stand van zaken en de stappen, die we vanaf nu gaan zetten. Met bijdragen van veel (externe) spelers. Binnenkort komen meer (interne) partijen aan het woord, zoals het Kulturhus, en komen we met nieuws over het dorpszorgconcept. Eindelijk.

                   

Koen Nijmeijer

 

Actualisatie dorpsplan Wijthmen kan beginnen

Al eerder heeft u in De Elshofbode kunnen lezen dat Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW) en Plaatselijk Belang (PB) samen met de gemeente tot de conclusie waren gekomen dat het belangrijk is hethuidige dorpsplan ‘Samen werken aan wonen’ te actualiseren. Gezamenlijk hebben we daarvoor een startnotitie opgesteld. Daarin staat hoe we samen tot dat dorpsplan willen komen, hoe de samenwerking vorm krijgt en ook wat de planning is en de kosten van de actualisatie. Op dinsdag 7 september heeft het college van Burgemeester en Wethouders de startnotitie vastgesteld. Dit houdt in dat het licht nu op groen staat om daadwerkelijk met de actualisatie aan de slag te gaan.

De voorpagina van Dorpsplan Wijthmen, zoals dat in december 2010 unaniem  

 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De identiteit van het meisje spelend in

 het land is na al die jaren ook bekend. Het is Nina Poppe, de inmiddels 18-jarige

 dochter van René en Angeli Poppe.

 


In het geactualiseerde dorpsplan zal aangegeven worden wat nodig is om te komen tot een toekomstbestendig en levendig Wijthmen waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het krijgt de vorm van een kaart met toelichting over de gewenste ontwikkeling van Wijthmen, met daarin ook een plek voor de sociale infrastructuur en een dorpseigen zorgconcept.

Hanneke Valkeman, Wijkmanager gemeente Zwolle

 

Wijthmen aan zet

Wijthmen is bezig met de voorbereidingen om zijn dorpsplan uit 2010 te actualiseren.

Er zijn vele ontwikkelingen gaande en Wijthmen staat ervoor open om hierop tijdig te anticiperen. De insteek is dat Wijthmen voorwaarden aan haar inwoners blijft bieden voor een goed leven door hun behoefte aan woningen, voorzieningen en infrastructuur te vervullen. Bij voorkeur gebeurt dit in samenwerking tussen stad en platteland en waar mogelijk (of nodig) ook over gebiedsgrenzen heen. Zo ook in Wijthmen!

Identiteit en waarden als basis

Veel dorpen proberen hun identiteit in te zetten om bewoners te binden of bezoekers aan te trekken. Ook zijn er dorpen, die hun identiteit als kompas voor de toekomst gebruiken, als richtlijn voor het ontwikkelen van meer eigenheid of als basis voor verzet tegen beleidsplannen, zoals een dreigende gemeentelijke herindeling. De initiatiefgroep, die zich inzet voor de actualisatie van het dorpsplan, heeft Gert-Jan Hospers uitgenodigd om te kijken naar welke identiteit Wijthmen als plattelandskern heeft (of wil hebben) en welke gezamenlijke waarden daarbij bepalend zijn voor de toekomst (bijv. sociale structuren, cultuurhistorie, natuur, vernieuwing, recreatie, duurzaamheid).

 

 

 Gert-Jan Hospers (hoogleraar Transitie in Stad en Regio) 

gaat 25 september op zoek naar 

de (gewenste) identiteit van plattelandskern Wijthmen.

 

Gert-Jan Hospers is hoogleraar Transitie in Stad en Regio en maakt onderscheid tussen de ‘hardware en de software’ van dorpen. Bij de hardware gaat het om het landschap, de omvang en ligging van het dorp alsook de voorzieningen; bij de software spelen de sociale structuren, mentaliteit van de inwoners, lokale symbolen en de verbondenheid met de woonplaats een rol. Samen bepalen de lokale hard- en software hoe een dorp ervoor staat en welke opgaven er liggen voor de toekomst.

Het voornemen is om op zaterdag 25 september door het dorp en de omgeving te gaan fietsen met een groep van ca. 30 verschillende personen die Wijthmen op een bepaalde manier zullen vertegenwoordigen. Gert-Jan zorgt voor inspiratie en in samenwerking met de initiatiefnemers van het dorpsplan wordt bepaald op welke wijze informatie vanuit de deelnemers wordt opgehaald en in het verdere proces wordt benut. Er zal (ook wegens corona) gefaseerd worden gewerkt: in een later stadium krijgen alle inwoners van Wijthmen de kans om mee te denken. Om de inwoners op het proces te attenderen zet het Plaatselijk Belang voorafgaand de fietstocht op verschillende plekken,  waar nieuwe kansen en mogelijkheden zijn, pointers neer. Met de bedoeling dat in het verloop van het proces zoveel mogelijk inwoners mee denken en ideeën aandragen voor een nieuw dorpsplan.

Samenwerking tussen gemeente en inwoners

Ontwikkelingen hebben invloed op elkaar. De eigen baten centraal stellen kan bijdragen aan schade elders. Maar ook: als een dorp een heldere visie heeft op gewenste ontwikkelingen en deze met elkaar en de gemeente bespreekt, biedt dan kansen op een succesvolle samenwerking! Daarom is een belangrijke vraag hoe overheden en inwoners op basis van wederkerigheid en solidariteit kunnen bijdragen aan een toekomstkrachtig gebied voor iedereen. De

gemeente Zwolle heeft daartoe een startdocument met een gezamenlijk werkproces opgesteld. Daarbij worden belangrijke onderwerpen voor Wijthmen integraal bekeken. Wijthmen is aan zet, waarbij inwoners wordt gevraagd op diverse momenten hun stem te laten horen. Ook bestuurders en ambtenaren worden geïnformeerd en gevraagd hun kennis en kunde zo goed mogelijk in te zetten voor de actualisatie van het Dorpsplan Wijthmen

 

Heidi Mensink adviseert Wijthmen over de actualisatie van het dorpsplan.

 

 

 

Janco Cnossen: Gedachten bij uitbreiding van het dorp

Fase-1 uit het dorpsplan (december 2010) staat op het punt van uitvoering. Daarvoor is eerst een formele procedure nodig van de gemeenteraad. Maar de stappen daarvoor zijn gezet.

In 2022 gaat de eerste paal de grond in.


Janco Cnossen (midden) in een volgepakte Elshof tijdens een bijeenkomst in 2013.

 Het dorpsplan is tot stand gekomen met medewerking van veel inwoners van Wijthmen. Als wijkwethouder was ik er destijds bij betrokken en ik herinner me het als een leuk en levendig proces. Er is een mooi plan uit tevoorschijn gekomen. En ondanks de lange tijd, die intussen verstreken is (11 jaren) is het plan nog steeds actueel. Het geeft in vier fasen een goede richting aan voor de ontwikkeling van het dorp Wijthmen.

Door allerlei oorzaken (economische crisis, Corona, stikstofproblematiek) is er veel tijd verstreken tussen planvorming en uitvoering. En dan veranderen er dingen ten opzichte van de uitgangspunten die er destijds waren. Het betekent niet dat het hele dorpsplan nu weer op de schop moet. Het vraagt wel om een aanvulling (actualisatie) op het huidige dorpsplan. En voor die aanvulling vragen we opnieuw de betrokkenheid van de inwoners van Wijthmen!

Het is goed om de veranderingen ten opzichte van 2010 te benoemen. En te kijken naar nieuwe kansen.

Voor alle duidelijkheid: mijn uitgangspunt is dat Wijthmen vooral een dorpseigen karakter moet behouden (dus geen integraal onderdeel van stedelijke bebouwing van Zwolle).

Maar mijn tweede gedachte is wel dat Wijthmen alleen toekomst heeft als er – op een verantwoorde manier – wordt uitgebreid. Dat vraagt om een verkenning “met een open mind”. Hoe zou Wijthmen er over 10-20 jaar uitzien? Wat kun je beïnvloeden met keuzes die vandaag gemaakt moeten worden? Hoe ziet een gewenste richting er dan uit?

Ik benoem in dit verband graag een paar aspecten die ik belangrijk vind voor de toekomst van het dorp. Aspecten die te maken hebben met de veranderingen. En aspecten waarover niet of nauwelijks gesproken is tot nu toe. Ik stel er vragen bij om gedachten op gang te brengen.

1. Nieuwe infrastructuur

Na 2010 is de N35 tussen Zwolle en Wijthmen verbreed. Dat heeft gevolgen voor de parallelle structuur: hoe ga je die verder vorm geven? Het dorpsplan voorziet dat er naast de N35 woningen gebouwd worden met de mogelijkheid van bedrijvigheid aan huis. Er is ook sprake van landbouwverkeer langs deze route. En voor de gedachtebepaling: de parallelweg sluit aan op de geplande hoofdfietsroute tussen “Raalte en Zwolle” (die dus aan de overzijde voor Café De Mol langs loopt).

De tweede verandering is de omlegging van de Kroesenallee. De gemeente is een heel eind gevorderd met de voorbereiding op besluitvorming door de raad. De Kroesenallee wordt naar links afgetakt – vanaf Dalfsen gezien – net voor de vee-verzamelplaats en sluit aan op een rotonde ter hoogte van de nieuwe afrit van de N35 naar Wijthmen.

De bedoeling is dat alle verkeer van en naar de regio Dalfsen gebruik maakt van deze nieuwe route. Daarom wordt de bestaande Kroesenallee op de plaats van de aftakking afgesloten. Voor het dorp ontstaat er op deze manier een autoluwe situatie. Daardoor ontstaan ook andere oriëntaties op mogelijkheden bouw van woningen of voorzieningen, ontsluitingsroutes vanuit het dorp, intern dorpsverkeer enzovoorts.

Deze veranderingen leveren vragen op. Hoe realiseren we een aantrekkelijke dorpskern van Wijthmen? Wat vinden we van de manier waarop deze infrastructuur verder ingevuld moet worden? Hoe kan de verkeersveiligheid van het dorp bevorderd worden? Hoe zou de oriëntatie in de richting Hoonhorst-Dalfsen en Berkum in stand gehouden kunnen worden als er gedeeltelijke afsluiting plaatsvindt van de Kroesenallee? Wat zijn – uitgaande van meer inwoners – toekomstige mogelijkheden van openbaar vervoerroutes hier?

 

2.        Verstedelijkingsopgave

In de achterliggende jaren is er veel stagnatie ontstaan op de woningmarkt. Het realiseren van grote aantallen woningen was niet mogelijk door o.m de al genoemde crisissituaties. Intussen betekent dit wel een grote spanning op de woningmarkt. Woningen zijn enorm gestegen in prijs en voor jonge starters is het kopen van een huis vrijwel niet mogelijk zonder hulp van buitenaf (zoals ouders). Senioren met geld die graag een appartement willen kopen bieden tegen elkaar op omdat ook hier het aanbod gering is. In een nationale rapportage wordt gesproken over het moeten realiseren van één miljoen woningen. Duidelijk is wel dat in de komende jaren de nood nog hoog blijft. Er is een grote inspanning nodig van nationale, regionale en lokale overheden om ruimte te vinden voor woningbouw.

Zwolle is met een verkenning bezig van de mogelijkheden: wat zijn de locaties voor grotere aantallen woningen in de komende decennia? In november 2021 komen de eerste gedachten hierover naar buiten. Gaat Zwolle zich oriënteren op het verder uitbreiden aan de westkant van de stad? Of is de oostkant logischer? Er is nu nog geen beeld van, maar tegelijk is duidelijk dat elke plek waar verantwoord gebouwd kan worden interessant is.

 Het huidige Dorpsplan-Wijthmen voorziet in vier gebieden waar gebouwd kan worden. Bij elkaar gaat het om ongeveer 250 woningen. Vraagt deze tijd niet om een heroriëntatie op dat getal? Of in ieder geval geen fixatie op het genoemde getal in het dorpsplan uit 2010?

 

Historisch moment:

tussen de (inmiddels verhuisde) koeien in de stal van Ko Diepman wordt de anterieure overeenkomst getekend door de Zwolse projectwethouder Ed Anker (linksvoor), Jan Regterschot van Kreator (ontwikkelaar) en Henk Driessen van Loostad (bouwer). Linksachter fungeert Eko Huisman namens Wijthmen als getuige. 


Intussen is het concreet bouwen van woningen in fase-1 dichtbij gekomen. Er komen iets meer dan honderd woningen. Fase-1 wordt gerealiseerd op het perceel van boer Ko Diepman. Onderdeel van het plan is het verhuizen van zijn bedrijf naar de overkant van de Erfgenamenweg. Intussen is hierin een andere keuze is gemaakt en het perceel grond aan de overkant kan een andere invulling kan krijgen. Dat is een belangrijke verandering ten opzichte van het dorpsplan uit 2010.

 

Zou op deze plek een fase-5 aan het dorpsplan kunnen worden toegevoegd? En zo ja, wat zou daar dan ingevuld kunnen worden? Woningen of voorzieningen? Of beiden? En bijvoorbeeld agrarisch verwante bedrijvigheid (ik noem als voorbeelden een tuincentrum, grondverwerking, hovenier, manege, enzovoorts)?

Zou zo’n (extra) uitbreiding van mogelijkheden ook een betere demografische ontwikkeling van het dorp kunnen meebrengen? En het structureel in stand houden of het uitbreiden van belangrijke voorzieningen kunnen bevorderen (onderwijs, verenigingen)?

 

3. Een dorp zonder eind?

Wijthmen heeft een oude historie. Langzaam is het dorp ontstaan op de zandruggen langs de Vecht. Woeste grond is ontgonnen en voor agrarisch gebruik geschikt gemaakt. Er groeiden boerenbedrijven op ruime afstand van elkaar. Met een oriëntatie op vooral de eigen agrarische percelen. Een samenhangende dorpse bewoning ontstond veel later in de geschiedenis en is bovendien beperkt gebleven (omgeving Ploegweg, Egweg, Zeisweg). Wijthmen is een langgerekt dorp met bewoners op afstand van elkaar. Ze vinden elkaar echt wel in het verenigingsleven, maar buren zitten soms behoorlijk ver uit de buurt. De Kroesenallee en de Erfgenamenweg zijn lange verbindingswegen naar Hoonhorst, Dalfsen of Berkum. Er is verspreide bebouwing. De Woestijnenweg is min of meer doodlopend vanuit de dorpse bebouwing. 

 

Zou met een uitbreiding van het dorp met een fase-1 en een fase-5 ook meer samenhang in de dorpse bebouwing gebracht kunnen worden? Stel dat met de ontwikkeling van het dorp de school zodanig groeit (over 5-10 jaar) dat die beter op een andere plek kan komen te staan, wat betekent dat dan voor de bestaande voorzieningen als sport en Kulturhus? Blijven die dan op de huidige plek? Of is een blijvende combinatie (sport-onderwijs) beter? Wat kun je dan doen met de vrijkomende ruimte? Ontstaan er zo nieuwe kansen voor een meer samenhangende ontwikkeling van het dorp of zien we vooral bedreigingen?

4.         Aantrekkelijkheid vergroten

Wijthmen is een prachtig dorp met een lange historie. Van dat laatste is helaas weinig zichtbaar gebleven. Er zijn niet veel oude monumenten zoals Soeslo, De  Mol of – wat meer naar Zwolle toe gelegen – Huize Boschwijk. Monumenten vertellen een verhaal over de geschiedenis van een dorp of stad. In Wijthmen komt dat verhaal vooral vanuit het landschap. De glooiingen in het terrein zie je prachtig als je daarvoor rustig de tijd neemt vanaf bijvoorbeeld de Eierweg.

Zou je méér kunnen doen om dat fraaie landschap zichtbaar te maken via bijvoorbeeld fietsroutes en verhalende bordjes langs de route? Wijthmen zou zichzelf recreatief kunnen versterken.

Misschien is dat wel een belangrijke opgave bij het plan-voor-de toekomst-van-het-dorp.

Van heel andere orde in dit verband is de Wijthmenerplas. Enerzijds is die plas genoemd naar het dorp, anderzijds lijkt die daar niet bij te horen. Een plas met een oppervlakte van 1,5 km en een diepte van 10-20 meter die jaarlijks 200.000 tot 300.000 bezoekers trekt is natuurlijk recreatief erg interessant. Net als de prachtige golfbaan die ernaast ligt. Nieuwe onderdelen in een oud landschap. Het landschap rond de plas bestaat uit bossen, open gebieden (weiland, hooiland) en waterlopen. Gebied om van te genieten.

Het lijkt wel een beetje of er een haat-liefdeverhouding tussen Wijthmen en de plas is. Manifestaties die veel overlast veroorzaakten waren daarvoor de aanleiding. Wijthmen ligt nu een beetje met de rug naar de plas toe. En dat is best jammer, want recreatief biedt het gebied tussen het dorp en de plas best mooie kansen om de relatie te verbeteren. Wie bijvoorbeeld in Zwolle-Zuid woont ervaart het uitloopgebied naar de IJssel als waardevol onderdeel van het wonen daar. Je loopt er ’s avonds even rustig je rondje. Wijthmen zou ook zo’n “uitloopgebied” kunnen realiseren.

Het dorp wil zichzelf versterken door méér inwoners te trekken en voor de huidige bewoners perspectief te bieden om er te kunnen blijven wonen. Zou het een kans zijn om het gebied tussen het dorp en de plas in te vullen als wandel- en fietsgebied waardoor je op een logischer wijze (binnendoor) vanuit het dorp bij de plas kunt komen? Welke kansen zien we om dat te doen zonder het als bedreiging te ervaren?

En zou een vernieuwd Kulturhus met sportvoorzieningen (kleedruimten, douches, verblijfsruimten, enzovoorts) onderdeel kunnen zijn van die recreatieve opwaardering? Met oplaadpunten voor de fiets en met een paar plaatsen voor kort verblijf van campers? Kan het toeristisch aantrekkelijker maken van Wijthmen zo voor het Kulturhus ook financieel aantrekkelijk zijn?

Ook dat is Wijthmen: Janco Cnossen (op de rug gezien rechts) moet fietsend door Wijthmen met Prof. Gert Jan Hospers wachten voor de overstekende koeien van Ronnie Noordman.

 

5.       Voorzieningen opwaarderen

Wijthmen heeft met het Kulturhus een belangrijke voorziening in huis. Deels met eigen handen gebouwd in verschillende etappes. De verenigingen komen er bij elkaar, er is een sportzaal die goed gebruikt wordt en het vormt uiteraard vooral de kantine van de voetbalclub.

Naast het Kulturhus zijn er weinig voorzieningen overgebleven. Voor een winkel, arts, apotheek, theater of andere belangrijke voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op Zwolle.

Het Zorgplan laat zien dat er met zorg-voor-elkaar best meer zekerheid geboden kan worden aan bewoners met een hulpvraag. Je kunt in het dorp lang blijven wonen als er geschikte woningen zijn en er voldoende hulp geboden wordt. In het Zorgplan wordt voor dat laatste de structuur geschetst. Maar voor andere voorzieningen zijn de mogelijkheden gering. Het willen realiseren van een winkel in een dorp met 1.000-2.000 inwoners is niet logisch als zelfs in de binnenstad van Zwolle zich leegstand voordoet.

Wat zou wel een mooie toevoeging aan het dorp kunnen zijn? Ik noem een voorbeeld om verder over te denken. En misschien is het aanleiding voor nieuwe gedachten.

Van de Coronacrisis hebben we allemaal last gehad. We hebben er ook van geleerd. Onder andere dat thuiswerken misschien wel een structurele opgave is waarop we ons moeten inrichten. Maar niet iedereen heeft een mogelijkheid om dat thuis in te vullen. Zou een voorziening in het Kulturhus (werken in daarvoor geschikte ruimten) dan een mogelijkheid bieden? Welke eisen stelt dat dan en hoe zou er een wederzijds profijt ingevuld kunnen worden? Kan dat tegelijk ook bijdragen aan het versterken van de sociale structuur, aan het verenigingsleven, enzovoorts?

6.         Afrondend

In mijn bijdrage stel ik vooral vragen om gedachten op gang te brengen bij het maken van een vernieuwing van het Dorpsplan. Ik realiseer me dat ik niet in Wijthmen woon. Misschien is dat niet alleen een nadeel. Je kijkt vanuit een andere gezichtshoek naar de kansen. En intussen ben ik al lang genoeg bij het dorp betrokken om me er thuis te voelen zonder er te wonen.

De sterke punten van Wijthmen zijn de krachtige sociale structuur en de waardevolle landschappelijke omgeving. Daar omheen stel ik vooral mijn vragen: wat kun je doen om het dorp zichzelf te laten blijven en tegelijk aantrekkelijk te maken voor nieuwe bewoners? Wijthmen adverteert straks niet met winkels, theaters, zorgvoorzieningen, maar met een warm welkom aan mensen die onderdeel willen zijn van de dorpsgemeenschap. En die oog hebben voor de recreatieve, landschappelijke natuur rond het dorp.

Wie wil wonen naast een grote stad met alle voorzieningen en in een eigenzinnig dorp waar je welkom bent, die kiest “Natuurlijk Wijthmen”.

            Janco Cnossen, voorzitter SOW