zondag 25 oktober 2020

Omgevingsvisie voor Wijthmen, Herfte en ZalnéWat gebeurt er in de toekomst met de plaats 

Wijthmen , Herfte, Zalné en omgeving?

Concept Omgevingsvisie, Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Alle gemeentes in Nederland moeten voor  1 januari 2024 een omgevingsvisie hebben opgesteld en voor 1 januari 2029 moet de gemeente een omgevingsplan hebben.

 

Een omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en maakt het voor initiatiefnemers, in dit geval het college van B & W, project-ontwikkelaars en (in Zwolle specifiek) het samenwerkingsverband van woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars makkelijker om een plan te realiseren zoals zij dat willen.

Hoe minder in de omgevingsvisie of omgevingsplan staat des te makkelijker is het om een plan te realiseren en hoe minder invloed de omwonenden hebben om een verandering aan te brengen. Bezwaar maken is dan alleen nog maar mogelijk door een gang naar de Raad van State; die geeft alleen maar een oordeel of het al dan niet conform het Omgevingsplan is.

 

Daarom is het heel belangrijk om in de beginfase uw mening over uw directe woonomgeving duidelijk te maken aan de gemeente.

In het concept omgevingsvisie van de gemeente Zwolle staat voor het dorp Wijthmen het volgende:

5.5.3 Dorp Wijthmen

Behoud van het groene agrarisch/recreatieve gebied (niet stedelijk gebouwd gebied) rondom de kern Wijthmen

5.5.4 Dorp Wijthmen suburbaan gebied toekomstig

·         Zorgdragen voor goede fietsverbindingen met de stad Zwolle. Dat kan door aan te sluiten op de fiets snelweg Zwolle-Raalte. Gebruik de N35 als anker punt.

·         Toevoegen van woningen is wenselijk voor een toekomstbestendig en leefbaar Wijthmen. Dit overeenkomstig het in 2010 opgestelde dorpsplan.

 

De volgende locaties zijn daarvoor in beeld:

1.    Kulturhus: voornamelijk woningbouw in combinatie met het ontwikkelen van een fietsverbinding tussen de Woestijnenweg en het Kulturhus, school en sportvelden.

2.    Erfgenamenweg: beperkte woningbouwontwikkeling langs een verbindend fietspad tussen de omgeving van de voorzieningen en de Veldhoekweg

3.    Kroesenallee: woningbouwontwikkeling mede afhankelijk van de wijze waarop de Kroesenallee wordt omgelegd. Hierdoor ontstaat mogelijk een hoek die voor agrarisch gebruik slecht verkavelbaar is en ingeklemd ligt tussen wegen. Een logische oplossing is dit te gebruiken voor woningbouw.

Nieuwe dorpsstraat: door de realisatie van de nieuwe N35 verliest de infrastructuur door Wijthmen voor een zeer groot deel haar functie als provinciale weg. Dit ook in combinatie met de omlegging van de Kroesenallee naar de oostkant van Wijthmen. Deze ingrepen vragen om een herprofilering van de oude N35 en de Kroesenallee. Er liggen kansen voor de ontwikkeling van een dorpsplein in combinatie met woon/werk/woningen als nieuw herkenningspunt van Wijthmen en daarmee plek van ontmoeting. Het moet een kleinschalig en aantrekkelijk plein worden dat een aanvulling is op het centrum bij het Kulturhus.

Wijthmenerplas:

Uitgangspunt: het behoud van het natuurlijke karakter van de plas.

In principe vond het bestuur van het Plaatselijk Belang dit een goede visie voor het dorp Wijthmen maar voor de omgeving van Wijthmen is het allemaal onduidelijk. Bijvoorbeeld:

·         Hoe groot wordt het groene gebied zoals hierboven genoemd onder punt 5.5.3 ?

·         Willen we wel bebouwing ten noorden van de Erfgenamenweg tussen de Kroesenallee en de spoorlijn Zwolle-Dalfsen? Of tussen de spoorlijnen Zwolle-Groningen/Friesland en Zwolle-Dalfsen? Of tussen de spoorlijn Zwolle- Groningen/Friesland en de Kroesenallee?

·         Ook vond het Plaatselijk Belang de tekst over de agrarisch sector in Zwolle eenzijdig. Er wordt alleen gesproken over stads- en biologische landbouw.

Het bestuur van het Plaatselijk Belang had moeite met de vage omschrijving van het ongebouwde gebied rondom Wijthmen en wil de mogelijkheid hebben om de bewoners van dit gebied de ruimte te geven om hierop te reageren. Als bestuur hebben we dan ook in onze zienswijze aangegeven dat het een ruim gebied moet zijn en dat het zowel agrarisch als recreatief moet blijven en niet alleen recreatief.

Voor de Wijthmenerplas is tijdens meerdere bijeenkomsten in café de Mol met ongeveer 30 mensen, in 2010 een visie opgesteld waarin vier uitgangspunten zijn opgenomen. Het bestuur van Plaatselijk Belang vindt dan ook dat je dan ook alle vier de uitgangspunten moet vermelden in de omgevingsvisie i.p.v. 1 zoals nu is gebeurd.

We vinden dat alle inwoners van ons gebied moeten kunnen deelnemen in de besluitvorming wat betreft de omgevingsvisie. De wet geeft namelijk de mogelijkheden om in de omgevingsvisie de streefwaarden voor geluid en gebruik van de grond met meer óf minder strenge grensvoorwaarden op te nemen.

Om uw mening of voorstellen naar voren te brengen heeft de gemeente de volgende momenten aan gegeven. Voor Oost- Zwolle, waaronder ons gebied valt zijn dat:

·         21 oktober Online Themabijeenkomst Landelijke Omgeving en buurtschappen van 19.30 -21.00 uur.

·         17 november Online bijeenkomst Zwolle-Oost van 19.30-21.00 uur

·         18 november Inloopspreekuur Zwolle – Oost van 13.00-18.00 uur

 

Voor de online bijeenkomsten moet u zich aanmelden via het aanmeldformulier te vinden op www.zwolle.nl/omgevingsvisie.

Indien dat problemen voor u oplevert neem dan contact op met het Plaatselijk Belang. Ook als u opmerkingen heeft over de genoemde onderwerpen aarzel dan niet om ons dat te melden. Nu kan het nog, straks niet meer!

Tijdens de vakantie (!) had de gemeente Zwolle het concept omgevingsvisie ter inzage gelegd en kon men een zienswijze indienen. Ondanks weinige tijd, gezien de vakantieperiode, heeft het bestuur van het Plaatselijk Belang de volgende voorlopige zienswijze ingediend:

 

Link naar de omgevingsvisie:

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/ontwerp-omgevingsvisie.pdf

 

                                              Gebiedsprofiel:

Omgevingsvisie natuur:

 
Omgevingsvisie plan Energie:

 


Nationale ouderendag 2020

We hebben ruim 100 ouderen mogen verrassen met een mooie bolchrysant.
 
De reacties die we hier op mochten ontvangen waren hartverwarmend.
We kijken met veel plezier op deze dag terug!
 
Zeker in deze corona tijd is het extra belangrijk om naar "onze" ouderen om te kijken.

Met vriendelijke groeten,
Plaatselijk Belang Wijthmen e.o.
Heilke Borst

Parochiële Caritas Instelling,Thomas a Kempis, actueler dan ooit.

Al sinds de jaren ‘50 is er binnen de (katholieke) kerk de Parochiële Caritas Instelling, kortom PCI.

Deze instelling richt zich op het lenigen van armoede en bestrijden van sociale onrechtvaardigheid en ondersteunt mensen in nood. Voor de Th. a Kempis parochie geldt dit voor Hasselt, Hattem, Kampen, IJsselmuiden en Zwolle, kortom het werkgebied van deze parochie en de Dominicanenkerk.
Zij helpt mensen (van alle gezindten) bij het benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen en verleent in acute gevallen éénmalige financiële hulp, oftewel veelal ‘broodhulp’, Daarnaast ondersteunt de PCI projecten die gericht zijn op groepen van mensen in armoede.


Het bestaan ervan is (mede) door onze welvaart een beetje in de vergetelheid geraakt, maar helaas voor sommige mensen, juist in deze coronatijd, actueler dan ooit tevoren.
Indien u een beroep wilt doen voor (financiële) hulp, dan wordt er een intakeformulier gehanteerd voor o.a. omstandigheden, gezinssituatie en inkomen.

Waaruit bestaat de PCI?

Er is een PCI-bestuur, met daarnaast in elke plaats een caritaswerkgroep, met vertegenwoordiging uit elke locatie voor het uitvoerende werk, voor onze locatie is dat ondergetekende.
De PCI is bereikba
ar via de bereikbaarheidsdienst, telefoon 038-4609860

Met vriendelijke groet, Bart Reuvekamp


Een bericht van de gymvereniging

Het was een bewogen gymjaar, tot nu toe.


Corona

Corona gooide de hele maatschappij plat. Zo ook bij de sportverenigingen. Sporten werd even afgelast en later  onder bepaalde, strikte voorwaarden weer toegestaan.

De creativiteit werd ook bij de gymvereniging danig op de proef gesteld. Het bestuur stelde, samen met  Bianca Ruiterkamp een plan op waarin we moesten aantonen dat we volgens de Coronarichtlijnen aan het sporten zouden gaan.

De gemeente was het met ons eens dat we dat goed zouden gaan doen. Groen licht!


Dus na een flinke periode gym-stop, kon eerst de jeugd weer onder bepaalde omstandigheden gymmen. Buiten, vooral.

Kraco en Fit in Beweging volgden iets later, maar mochten gelukkig ook weer bewegen. Waar de jeugd gebruik maakte van het kleine voetbalveld, trokken de dames en heren van de Kraco samen met Bianca, gymattributen en ontsmettingsmiddel ook naar buiten toe. Zij konden hun plekje vinden tussen de voetbalvelden in op 't gras.

Ruimte genoeg om Coronaproof – en met prachtig weer! – de benen te strekken.

Mooi dat dat zo kon in overleg met de voetbal!

Extra dank aan Bianca, die veel heeft meegedacht, meegedaan en zich flexibel inzette om zo veel en zo vaak mogelijk te kunnen sporten met de groepen.

Komende weken zullen we zien hoe het verder gaat. De leden van de gymvereniging worden door het bestuur op de hoogte gehouden van de mogelijkheden.


Jeugdinstructeur

We namen in juli 2020 ook afscheid van de instructeur voor de Jeugd: Tom. Enerzijds jammer vanwege de leuke lessen die hij gaf, maar anderzijds ook weer een nieuwe uitdaging; het is altijd een flinke zoektocht om een gyminstructeur te vinden.

Waarom? Niet zoals bij een aantal andere sporten kunnen ouders of andere vrijwilligers de gymlessen verzorgen. Omdat je met toestellen werkt, is het verplicht een instructeur  voor de groep te hebben die zijn diploma’s voor de gym heeft.


Welnu: het is gelukt! Na de vakantie is Thijs Kamerman gestart bij de jeugd. Thijs is zelfstandig gyminstructeur en werkt ook voor andere gymverenigingen in de regio.  We zijn blij dat Thijs bij onze gymvereniging aan de slag is gegaan. Naast turnelementen
en spel, gooit Thijs ook wat freerunning in het programma. Een populaire tak van de gym tegenwoordig. Met deze combinatie houdt hij de lessen leuk en afwisselend.


Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt doorgaans in februari gehouden. Gezien de huidige omstandigheden kunnen we nog niet aangeven of deze, in welke vorm dan ook, doorgaat.

We houden u op de hoogte.


Mochten er mensen zijn die eens (indien Corona het toestaat) kennis willen maken met één van de groepen van onze vereniging? Het is mogelijk mee te doen aan een gratis proefles. Stuurt u dan een berichtje naar
gymwijthmen@hotmail.com


Blijf gezond, allemaal!

Gymvereniging Wijthmen

Tiende Fakkert Diervoeders Wijthmenerplaslloop voor bikkels en beginners gaat niet door

Op 9 januari zou Wijthmen weer in het teken staan van de Fakkert Diervoeders Wijthmenerplasloop. Zeker veertig vrijwilligers zouden dan weer op een of andere manier actief zijn om te zorgen dat de 300 tot 400 verwachte deelnemers een mooie tocht konden lopen.

Helaas gooit het Corona-virus roet in het eten. De organisatoren zien geen kans om alles binnen de nu geldende strenge regels en maatregelen te organiseren. Het kan natuurlijk zijn dat er enige versoepeling tegen die tijd is maar dan nog gelden zeker nog de 1,5 meter regel en een maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen. En dat is dan al ingewikkeld genoeg.

Dus helaas gaat deze jubileumloop niet door. Mogelijk dat die nog in de loop van het jaar georganiseerd kan worden en anders wordt het 8 of 15 januari 2022. Hopelijk kunnen we dan ook weer een beroep doen op de vrijwilligers en sponsoren.

 

Namens de organisatoren,

 

Frans Kerkum

Te huur woonruimte Wijthmen

Per direct beschikbaar woonhuis in de kern van Wijthmen. Woning is voorzien van een keuken, woonkamer, 1 ruime slaapkamer en douche/toilet. De woning is gestoffeerd en gemeubileerd. Buiten grotendeels verharde tuin met een tuinhuisje.

 

Meer info:

T 06 51 60 62 50
E Wimenannetklink@kpnmail.nl

Volleybalseizoen is weer begonnen!

Na bijna een half jaar in de wachtkamer te hebben gezeten zijn we weer van start


gegaan. Niet dat er in die periode niets is gebeurd, hoor. Zodra het was toegestaan hebben we in het voorjaar de jeugdteams vijf weken buiten laten trainen. Gelukkig was het weer ons goedgezind. 

Ook is er een nieuwe trainer gevonden voor Dames 1 en Dames 2. Deze teams zijn vanaf begin juli al begonnen met trainen in de zaal en hebben de zomermaanden gebruikt om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Dat werp zijn vruchten af, beide teams zijn goed aan het nieuwe competitieseizoen begonnen. En inmiddels zijn ook alle andere trainingsgroepen weer aan de conditie aan het werken.

Onze mini’s niveau 5 hebben hun eerste thuiswedstrijden moeten spelen zonder enthousiaste ouders en opa’s en oma’s. Daardoor was het erg stil in de zaal, maar onze meiden hebben zich ook zonder die aanmoedigingen goed geweerd.

Corona dwingt ons nog steeds maatregelen te nemen om eventuele besmettingen te voorkomen. De volleybalvereniging Wijthmen heeft een corona protocol dat op onze website te vinden is.

https://www.volleybalwijthmen.nl/

Met ieders medewerking maken we trainen en spelen in de Elshof mogelijk.

Zoals bekend is hebben we een vervelend besluit moeten nemen. Conform de huidige maatregelen mag er voorlopig géén publiek in de zaal aanwezig zijn.

Ook in de kantine ‘achter het glas’ is geen optie i.v.m. de richtlijnen waar de Stichting de Elshof zich aan heeft te houden. Als sportkantine is ook hier de deur op slot.

Vooralsnog hebben wij ons te houden aan de richtlijnen van de overheid. Zodra er zicht is op versoepeling laten wij dat natuurlijk weten. Wij willen niets liever dan volle tribunes!

Tot die tijd proberen we u van het reilen en zeilen van de vereniging op de hoogte te houden via de Elshofbode.

Samen krijgen we corona er onder, dus houd vol en blijf gezond!


Fred Hekkenberg

Voorzitter Volleybalvereniging Wijthmen