zaterdag 18 februari 2017

Grassparty Wintereditie


Vrienden van de Grassparty,Na een fantastische Grassparty in september en de koude winterdagen is het tijd om de beentjes lekker warm te dansen, want wij organiseren de             
                                             ''wintereditie''! 

Op 25 maart a.s. gaan om 20:00 de deuren van Het Parochiehuis open, onder leiding van
''Back In Time'' zullen de 80's & 90's hits door de speakers knallen.
Het wordt een avond voor jong en oud uit Wijthmen en omstreken waarbij de echte ''dance classics'' centraal staan.
Hierbij willen wij jou, je buurman, vrienden en familie uitnodigen om het einde van de winter samen met ons te vieren.
Hiernaast viert de Grassparty in september haar 30e verjaardag. De organisatie is hiervoor op zoek naar beeldmateriaal van voorgaande edities. Dus heb je nog foto’s of video’s van de afgelopen 30 jaar dan ziet de organisatie deze graag in de mailbox verschijnen: info@grassparty.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om een hardcopy bij een van de organisatoren in te leveren.
Tot 25 maart in het Parochiehuis,

De Grassparty organisatie.Tienjarig bestaan Kulturhus op vrijdag 17 juni (onder voorbehoud)Het lijkt nog maar zo kort geleden: de (her)opening van het Kulturhus door Erika Terpstra. Toch zijn alweer bijna tien jaren verstreken sinds die feestelijke dag op 17 juni 2007.

Het bestuur van de Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof is van plan om dat heuglijke feit op passende (lees: grootse) wijze te vieren op vrijdag 17 juni as. met enig voorbehoud over de exacte datum. Hoe of wat  is nog niet bekend, alleen dat er een feest komt. Daarbij wordt tevens stilgestaan, bij het feit, dat Gemeenschapscentrum De Elshof (het latere Kulturhus) op 15 januari jl. op de kop af 40-jaar bestond. De coördinatie van de festiviteiten is namens het stichtingsbestuur in handen van Robert Hülsmann (bestuurlid evenementen en onderhoud).

Verslag van het wijkplatform van 6 december jl.Aanvang:                                  Donderdag 8 december 2016

Locatie:                                    Kulturhus

Samensteller:                           Ageeth Pierik/Hanneke Valkeman

Aanwezig:                                Ongeveer 40 personen

Inleider agendapunt 3:               Dorpsplan fase 1 Janco Cnossen

Inleider agendapunt 4:              Aanpassing N 35 Willem Bosch1.             Opening

Eko Huisman, voorzitter Plaatselijk Belang, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verder welkom aan de heren Joost Wareman en Ruben Oldebeuving van de politie en welkom aan twee raadsleden van het CDA. Afmeldingen zijn er van de raadsleden van D’66, Groen Links en de ChristenUnie.

Eén van de aanwezigen stelt een vraag over de parkeeroverlast in de zomermaanden bij o.a. de Valkenburgweg. Dhr. Scherluit geeft aan dat enige jaren geleden de grote getale aanwezige bebording is vervangen door de aanduiding ‘Parkeerverbod zone’. Dit is gebeurd in overleg met het bestuur van Plaatselijk Belang Wijthmen. De politie kan daardoor handhavend optreden. Belangrijk is wel overlast te melden. Het melden van zaken met betrekking tot de politie graag mailen (wijkagenten.zwolle-oost@zwolle.nl) of bellen naar 0900-8844. Bij dringende zaken kan 112 worden gebeld. Het mailadres van de politie zal worden vermeld in De Elshofbode.      2.         Verantwoording Plaatselijk Belang

De vergadering wordt geopend met de verantwoording van de cijfers van Plaatselijk Belang.

De cijfers worden goedgekeurd.

Daarna is afscheid genomen van de secretaris Gerard Ganzeboer. Eko Huisman spreekt zijn grote waardering uit voor de inzet van Gerard in het bestuur.

Op zondag 18 december 2016 vindt de kerstsamenzang plaats. Hopelijk is iedereen hierbij aanwezig.Vanuit Wijthmen geeft Silvia aan dat er op Bassischool De Kubus een bibliotheekvoorziening is. De school heeft i.s.m. de Stadkamer een afgiftepunt voor boeken. Je kan via Internet boeken ‘bestellen’ en deze laten bezorgen bij De Kubus. De boeken worden elke dinsdag afgeleverd. Verder heeft de buurtbibliotheek particuliere giften die geleend mogen worden. Deze boeken wel graag terugbrengen. Aan de lening van de particuliere giften zit geen limiet.

Het uitgiftepunt is geopend op

maandag van 15.00 – 15.30 uur

woensdag van 8.30 – 9.00 uur

donderdag van 15.00 – 15.30 uur

Wilt u op een ander tijdstip komen meldt dit dan. We gaan dan kijken wat mogelijk is.


              3.     Dorpsplan fase I:

De stand van zaken met betrekking tot het Dorpsplan fase I door Janco Cnossen, voorzitter Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW) en wethouder Ed Anker.Janco Cnossen geeft aan dat dit het 6e jaar is dat gepraat wordt over fase I van het Dorpsplan. Het Dorpsplan is belangrijk voor Wijthmen, met  als doel de toevoeging van 150 woningen en een voorziening voor ouderen. De voorziening voor ouderen maakt onderdeel uit van de 1e fase.

Voor het realiseren van de voorziening is de SOW opgericht en die hebben verder het initiatief genomen. Zo hebben zij Driezorg benaderd. Driezorg zou een partij zijn in het realiseren van de ouderenvoorziening in Wijthmen maar heeft in 2015 besloten om niet verder te gaan met dit project.

Binnen de gemeente is de afgelopen jaren ook regelmatig over de voortgang van de uitvoering van het Dorpsplan gesproken. Op voorstel van het college heeft de gemeenteraad begin 2016 besloten zo nodig extra geld beschikbaar te stellen om het Dorpsplan fase I te realiseren.

Na de uitspraak van de raad heeft SOW een ondernemer gevonden om het plan volledig te realiseren. De kans dat het daadwerkelijk door gaat, ziet er heel positief uit. Er moeten contractueel nog enkele zaken worden afgerond. Vanaf nu kan gewerkt worden aan het vormgeven van het plan. Er volgt nog een overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente Zwolle. Verwacht wordt dat eind januari 2017 definitief gemeld kan worden dat de realisatie van de 1e fase door g aat. De bewoners van Wijthmen krijgen te zijner tijd een uitnodiging voor de planvorming van het Dorpsplan fase I.Wethouder Anker voegt daaraan toe dat na de economische recessie  het erop lijkt dat er weer voortgang zit in de woningmarkt. Hij is optimistisch maar geeft aan dat de overeenkomsten nog niet zijn ondertekend. Na de planvorming start de bestemmingsplanprocedure. Dit neemt ook nog wel een klein jaar in beslag.  

     4.     Aanpassing N 35

De heer Willem Bosch, verkeersadviseur van de gemeente Zwolle, beantwoordt nog openstaande vragen naar aanleiding van de inloopbijeenkomst van Rijkswaterstaat N35 die op 30 november heeft plaatsgevonden. De aanpassing van de N 35 is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De gemeente Zwolle bepaalt niet hoe de weg wordt uitgevoerd, zij kan alleen adviezen uitbrengen.De volgende vragen werden zo goed mogelijk beantwoord:

Vraag: Nu de gemeente ruimte heeft voor investeringen in de stad, is er dan ook geen ruimte voor het realiseren van een oversteek van Wijthmen naar Soeslo door het aanleggen van een voetgangers/ fietsbrug?

Antwoord: Wethouder Anker geeft aan dat er goed moet worden nagedacht over waar het geld aan te besteden. Zo is ook geld nodig voor de goede Jeugdzorg. In februari/maart 2017 zijn er besprekingen in het college over voorstellen hoe het bedrag zo goed mogelijk in te zetten.Vraag: Tijdens de inloopbijeenkomst zijn wensen op tafel gelegd die leven in Wijthmen maar die niet zijn meegenomen zoals het realiseren van een tunnel of brug om Soeslo bereikbaar te houden voor Wijthmeners. Nu er een aanbestedingsvoordeel is,  is het dan niet mogelijk een brug of tunnel alsnog mee te nemen in de plannen?.

Antwoord: Het is niet aan de gemeente Zwolle om te bepalen wat er met het aanbestedingsvoordeel gebeurt. Aan het begin bij het maken van de plannen en de financiële consequenties is een directe voetgangersverbinding tussen Wijthmen en Soeslo geschrapt. De gemeente Zwolle krijgt wel € 3 miljoen maar dit is een afkoopsom voor het onderhouden van de oude weg. Mogelijk dat nog een klein deel overblijft. We gaan, in overleg met inwoners van Wijthmen, kijken wat kan worden gerealiseerd. Het oude deel van de Heinoseweg moet mogelijk ook heringericht worden. In het Dorpsplan is een voorkeur uitgesproken voor het verleggen van de Kroesenallee.

Dit gebeurt als we meer duidelijkheid hebben over de middelen die over komen naar de gemeente. Dat zal zijn rond het  2e/3e kwartaal 2017. De gesprekken hierover vinden plaats met Provincie en Rijk.Vraag: Tijdens de aanleg van de nieuwe weg is het mogelijk dat het sluipverkeer over de Kuijerhuislaan en de wegen in het buitengebied toeneemt.

Antwoord: De verwachtingen over al dan niet een toename verschillen. Om verdere discussie te voorkomen zal voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, de intensiteit van het verkeer op de te verwachten sluiproutes worden gemeten. Dit vormt de basis voor het verder monitoren van de verkeersstromen tijdens de werkzaamheden. Indien blijkt dat het sluipverkeer over deze routes aanzienlijk toeneemt, zullen aanvullende maatregelen worden genomen. Tijdens de aanleg van de N35 is Heijmans hiervoor de eerstverantwoordelijke. Na het gereedkomen van de nieuwe weg ligt die verantwoordelijkheid bij de gemeente Zwolle.Vraag: Verdwijnen de stoplichten bij het kruispunt Kroesenallee/Heinoseweg als de nieuwe weg klaar is?

Antwoord: In principe blijven de stoplichten eerst staan.  Na herinrichting zullen de stoplichten mogelijk verdwijnen.Vraag: Verlichtingsplan Parallelweg: blijft dat hetzelfde na inrichting en aanleg van de  nieuwe weg?

Antwoord: Na herinrichting kan het verlichtingsplan anders ingericht worden; hoe is nog niet duidelijk.Vraag: Is er een berekening gemaakt wat betreft de verkeersdruk op de Kroesenallee.

Antwoord: Die is gemaakt, mede in het kader van de aanpassing N340/Hessenweg. De verwachting is dat verkeersdruk in de toekomst hetzelfde blijft. Er zal niet veel verschuiving komen, anders zal er worden gemeten.Vraag: Blijft De Oude Weg hetzelfde voor wat betreft verkeer voor direct aanwonenden tijdens de bouwwerkzaamheden?

Antwoord: Dit aan Heijmans. Hoe zij de ontsluiting precies geregeld hebben, kan niet worden aangegeven. Zij zullen hier zelf de informatie over verstrekken.       5.        Rondvraag

De volgende punten van de rondvraag zijn opgenomen in het verslag.Vraag: In het fietspad Erfgenamenbos zitten grote gaten. Er wordt elke keer zand en asfalt gestort maar dat is niet de oplossing. Het is levensgevaarlijk voor fietsers.

Antwoord: Het punt wordt doorgegeven aan de collega Wegbeheerder binnen de gemeente Zwolle. De wegbeheerder zal contact opnemen met de omwonenden wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Dergelijke meldingen kunnen ook doorgegeven worden via de gemeentelijke website: www.zwolle.nl/meldingen of via telefoonummer 14038.Vraag: De toegankelijkheid van de Wijthmenerplas is slecht voor buggies e.d.. De hekjes staan te dicht op elkaar om makkelijk te passeren met bijv. een buggie.

Antwoord: De wijkbeheerder Ben Scherluit en de vragensteller bespreken dit samen om te zien of een aanpassing mogelijk is. Want de hekjes staan er niet voor niets.          6.      Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.


Hanneke Valkeman
wijkmanager stadsdeel Oost (Berkum, Diezerpoort, Wipstrik, Wijthmen)

Gemeente Zwolle, OWP
Postadres:Postbus 10007 , 8000 GA Zwolle
Bezoekadres: Anthonie van der Heimstraat 2a (maandag t/m woensdag)

T. : 038-4982279
@ : WHJ.Valkeman@zwolle.nl
 


Carbid schieten weer een enorm succes!


Op oudejaarsdag werd er weer ouderwets carbid geschoten in Wijthmen. Ook dit jaar mochten we rekenen op grote belangstelling vanuit het dorp. Bij deze willen we dan ook iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan het carbidschieten in de Woestijnenweg. We waarderen de positieve reacties en kijken terug op een gezellige dag. We hopen er aan het eind van het jaar samen met jullie weer een knalfeest van te maken.
Groeten,
Bart, Jorn, Mark, Robin en Rob
Diensten R.K. Kerk
Zo. 12  maart  9.00 uur  Eucharistie H. Boogers.

Zo. 26 maart   9.00 uur  Woord en Commuinieviering  Werkgroep

Zo.  9 april     11.00 uur  Palmzondag

                                    Woord en Comm. viering J. Gerretzen.

Vr. 14 april    15.00 uur  Goede Vrijdag  J. Scholten.

Za.15 april     19.00 uur Viering naar het Licht, Werkgroep H/W.

Zo.16 april      9.00 uur  Pasen

                                    Woord en Comm. viering J. Gerretzen.

Zo. 23 april    9.00 uur   Eucharistie H. Boogers.

Zo. 14 mei     9.00 uur   Eucharistie T. v/d Sman.

Do. 25 mei    9.00 uur    Hemelvaart

                                    Woord en Comm. viering E Reeuwijk.

Zo. 28 mei    9.00 uur    Eucharistie H. Boogers.

Zo.  4 juni     9.00 uur    Pinksteren Woord en Comm.

                                    viering werkgroep Liturgie H/W

Zo. 11 juni    9.00 uur    Eucharistie  ?

Zo. 25 juni    9.00 uur    Woord en Comm. viering M.J. Dusseldorp

Zo.   9 juli      9.00 uur  Eucharistie J. Scholten.

Zo. 23 juli      9.00 uur  Eucharistie T. v/d Sman.

Zo. 13 aug.   9.00 uur   Eucharistie  T. v/d Sman.

Zo. 27 aug.   9.00 uur   Eucharistie  H. Boogers.

Zo. 10 sept.  9.00 uur   Woord en Comm. viering E. Reeuwijk. 

Alle diensten die op zondag zijn beginnen 9.00 uur.

Na elke zondagsdienst is er koffiedrinken in het parochiehuis.

Alzheimer Café: Dementie en de wens tot een humaan levenseinde....ook als het de weg van actieve levensbeëindiging op gaat?


Op dinsdag 21 februari 2017 wordt er tijdens het Alzheimer Café Zwolle gesproken over de mogelijkheden van een humaan levenseinde bij mensen met dementie. Een levenseinde met vele gezichten, wensen en mogelijkheden. Van wachten tot de dood je komt halen tot actieve levensbeëindiging door euthanasie. Als gastspreker hebben wij voor deze avond Tilly de Kruyf uitgenodigd.
Tilly werkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en is als trainer verbonden aan het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Zij zal u deze avond meenemen in de zoektocht naar wat een menswaardig levenseinde is in het leven met dementie. Verschillende ervaringen, opvattingen en dilemma’s worden belicht. Wij gaan deze avond met elkaar in dialoog over het humaan kunnen omgaan met de laatste levensfase tot sterven aan toe. En delen met u de informatie over de mogelijkheden die er zijn als het gaat om een menswaardig levenseinde.
Het belooft weer een bijzondere avond te worden.

Het Alzheimer Café is in restaurant Urbana, Wipstrikkeralee 213, 8025 AH Zwolle, en begint om 19.30 uur tot 21:00 uur. Vanaf 19.00 gaat de zaal open. Wij heten u graag van harte welkom.


woensdag 1 februari 2017

Foute Kerst wordt 9 december 2017 wegens succes geprolongeerdFoute Kerst wordt wegens succes geprolongeerd. Na het succes van de eerste keer (bezoekers stonden 's avonds letterlijk op de banken) is een datum vastgesteld voor het vervolg van deze kerstmarkt met een knipoog. U kunt zaterdag 9 december 2017 alvast in uw agenda noteren.

De formule met een mix van activiteiten (voor elk wat wils) bleek een succesformule. De organisatie onder aanvoering van Erik Schonewille werd bijkans bedolven onder de complimenten. Overdag was het Kulturhus bijkans te klein om het publiek voor de gevarieerde kerstmarkt te herbergen. De oliebollendames stonden met elkaar een uur of acht achtereen te bakken! De goedgevulde snert en glühwein (met krenten en amandelschijf) gingen erin als koek en de ter plekke gemaakte balkenbrij vond gretig aftrek. Ook de kerststukken waren - als vanouds - niet aan te slepen. De jeugd vermaakte zich kostelijk met het bubble football van Jim Brinkhof. En het avondprogramma viel uitstekend in de smaak bij feestvierend Wijthmen met Sjaan en compaan, Foute Zumba en DJ Marcel. De korte, hilarische toneeluitvoering van Bep Spijker en Bennie van Ekeren werd behoorlijk bemoeilijkt door een haperende head set, maar werd desondanks op waarde geschat.

De organisatie was de lange voorbereiding en het vele werk na afloop alweer gauw vergeten en had niet veel tijd voor nodig om de beslissing te nemen door te gaan. Allleen Willemien Poppe moest - met pijn in het hart -afhaken; zij heeft een zware studie opgepakt, die al haar vrije tijd en energie vraagt. Ze zal node worden gemist, al blijft ze beschikbaar voor een adviesje hier en daar.

De grote opkomst en enthousiasme van belangstellenden zorgde ook nog eens voor een recordopbrengst in de kas . Op suggestie van Henk en Riet Rientijes (van de balkenbrij) en de maaksters van de kerststukjes zal een passende bestemming worden gezocht  voor een deel van de winst. Gedacht wordt aan warming-up -shirts voor de jeugdvoetbal. Resteert een woord van dank namens de organisatie aan alle medewerkers en sponsors!Er was bijna geen bakken tegen, zo populair waren de oliebollen van de dames Van der Kolk (op de foto) en Wieten (niet op de foto)De kerstmarkt had veel bekijks, merkten ook Tonnie Pot, Suzan van Krevel en Erika Pluim.De jeugd vermaakten zich kostelijk met bubble football onder leiding van Jim Brinkhof.