zaterdag 18 februari 2017

Verslag van het wijkplatform van 6 december jl.Aanvang:                                  Donderdag 8 december 2016

Locatie:                                    Kulturhus

Samensteller:                           Ageeth Pierik/Hanneke Valkeman

Aanwezig:                                Ongeveer 40 personen

Inleider agendapunt 3:               Dorpsplan fase 1 Janco Cnossen

Inleider agendapunt 4:              Aanpassing N 35 Willem Bosch1.             Opening

Eko Huisman, voorzitter Plaatselijk Belang, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verder welkom aan de heren Joost Wareman en Ruben Oldebeuving van de politie en welkom aan twee raadsleden van het CDA. Afmeldingen zijn er van de raadsleden van D’66, Groen Links en de ChristenUnie.

Eén van de aanwezigen stelt een vraag over de parkeeroverlast in de zomermaanden bij o.a. de Valkenburgweg. Dhr. Scherluit geeft aan dat enige jaren geleden de grote getale aanwezige bebording is vervangen door de aanduiding ‘Parkeerverbod zone’. Dit is gebeurd in overleg met het bestuur van Plaatselijk Belang Wijthmen. De politie kan daardoor handhavend optreden. Belangrijk is wel overlast te melden. Het melden van zaken met betrekking tot de politie graag mailen (wijkagenten.zwolle-oost@zwolle.nl) of bellen naar 0900-8844. Bij dringende zaken kan 112 worden gebeld. Het mailadres van de politie zal worden vermeld in De Elshofbode.      2.         Verantwoording Plaatselijk Belang

De vergadering wordt geopend met de verantwoording van de cijfers van Plaatselijk Belang.

De cijfers worden goedgekeurd.

Daarna is afscheid genomen van de secretaris Gerard Ganzeboer. Eko Huisman spreekt zijn grote waardering uit voor de inzet van Gerard in het bestuur.

Op zondag 18 december 2016 vindt de kerstsamenzang plaats. Hopelijk is iedereen hierbij aanwezig.Vanuit Wijthmen geeft Silvia aan dat er op Bassischool De Kubus een bibliotheekvoorziening is. De school heeft i.s.m. de Stadkamer een afgiftepunt voor boeken. Je kan via Internet boeken ‘bestellen’ en deze laten bezorgen bij De Kubus. De boeken worden elke dinsdag afgeleverd. Verder heeft de buurtbibliotheek particuliere giften die geleend mogen worden. Deze boeken wel graag terugbrengen. Aan de lening van de particuliere giften zit geen limiet.

Het uitgiftepunt is geopend op

maandag van 15.00 – 15.30 uur

woensdag van 8.30 – 9.00 uur

donderdag van 15.00 – 15.30 uur

Wilt u op een ander tijdstip komen meldt dit dan. We gaan dan kijken wat mogelijk is.


              3.     Dorpsplan fase I:

De stand van zaken met betrekking tot het Dorpsplan fase I door Janco Cnossen, voorzitter Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW) en wethouder Ed Anker.Janco Cnossen geeft aan dat dit het 6e jaar is dat gepraat wordt over fase I van het Dorpsplan. Het Dorpsplan is belangrijk voor Wijthmen, met  als doel de toevoeging van 150 woningen en een voorziening voor ouderen. De voorziening voor ouderen maakt onderdeel uit van de 1e fase.

Voor het realiseren van de voorziening is de SOW opgericht en die hebben verder het initiatief genomen. Zo hebben zij Driezorg benaderd. Driezorg zou een partij zijn in het realiseren van de ouderenvoorziening in Wijthmen maar heeft in 2015 besloten om niet verder te gaan met dit project.

Binnen de gemeente is de afgelopen jaren ook regelmatig over de voortgang van de uitvoering van het Dorpsplan gesproken. Op voorstel van het college heeft de gemeenteraad begin 2016 besloten zo nodig extra geld beschikbaar te stellen om het Dorpsplan fase I te realiseren.

Na de uitspraak van de raad heeft SOW een ondernemer gevonden om het plan volledig te realiseren. De kans dat het daadwerkelijk door gaat, ziet er heel positief uit. Er moeten contractueel nog enkele zaken worden afgerond. Vanaf nu kan gewerkt worden aan het vormgeven van het plan. Er volgt nog een overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente Zwolle. Verwacht wordt dat eind januari 2017 definitief gemeld kan worden dat de realisatie van de 1e fase door g aat. De bewoners van Wijthmen krijgen te zijner tijd een uitnodiging voor de planvorming van het Dorpsplan fase I.Wethouder Anker voegt daaraan toe dat na de economische recessie  het erop lijkt dat er weer voortgang zit in de woningmarkt. Hij is optimistisch maar geeft aan dat de overeenkomsten nog niet zijn ondertekend. Na de planvorming start de bestemmingsplanprocedure. Dit neemt ook nog wel een klein jaar in beslag.  

     4.     Aanpassing N 35

De heer Willem Bosch, verkeersadviseur van de gemeente Zwolle, beantwoordt nog openstaande vragen naar aanleiding van de inloopbijeenkomst van Rijkswaterstaat N35 die op 30 november heeft plaatsgevonden. De aanpassing van de N 35 is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De gemeente Zwolle bepaalt niet hoe de weg wordt uitgevoerd, zij kan alleen adviezen uitbrengen.De volgende vragen werden zo goed mogelijk beantwoord:

Vraag: Nu de gemeente ruimte heeft voor investeringen in de stad, is er dan ook geen ruimte voor het realiseren van een oversteek van Wijthmen naar Soeslo door het aanleggen van een voetgangers/ fietsbrug?

Antwoord: Wethouder Anker geeft aan dat er goed moet worden nagedacht over waar het geld aan te besteden. Zo is ook geld nodig voor de goede Jeugdzorg. In februari/maart 2017 zijn er besprekingen in het college over voorstellen hoe het bedrag zo goed mogelijk in te zetten.Vraag: Tijdens de inloopbijeenkomst zijn wensen op tafel gelegd die leven in Wijthmen maar die niet zijn meegenomen zoals het realiseren van een tunnel of brug om Soeslo bereikbaar te houden voor Wijthmeners. Nu er een aanbestedingsvoordeel is,  is het dan niet mogelijk een brug of tunnel alsnog mee te nemen in de plannen?.

Antwoord: Het is niet aan de gemeente Zwolle om te bepalen wat er met het aanbestedingsvoordeel gebeurt. Aan het begin bij het maken van de plannen en de financiële consequenties is een directe voetgangersverbinding tussen Wijthmen en Soeslo geschrapt. De gemeente Zwolle krijgt wel € 3 miljoen maar dit is een afkoopsom voor het onderhouden van de oude weg. Mogelijk dat nog een klein deel overblijft. We gaan, in overleg met inwoners van Wijthmen, kijken wat kan worden gerealiseerd. Het oude deel van de Heinoseweg moet mogelijk ook heringericht worden. In het Dorpsplan is een voorkeur uitgesproken voor het verleggen van de Kroesenallee.

Dit gebeurt als we meer duidelijkheid hebben over de middelen die over komen naar de gemeente. Dat zal zijn rond het  2e/3e kwartaal 2017. De gesprekken hierover vinden plaats met Provincie en Rijk.Vraag: Tijdens de aanleg van de nieuwe weg is het mogelijk dat het sluipverkeer over de Kuijerhuislaan en de wegen in het buitengebied toeneemt.

Antwoord: De verwachtingen over al dan niet een toename verschillen. Om verdere discussie te voorkomen zal voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, de intensiteit van het verkeer op de te verwachten sluiproutes worden gemeten. Dit vormt de basis voor het verder monitoren van de verkeersstromen tijdens de werkzaamheden. Indien blijkt dat het sluipverkeer over deze routes aanzienlijk toeneemt, zullen aanvullende maatregelen worden genomen. Tijdens de aanleg van de N35 is Heijmans hiervoor de eerstverantwoordelijke. Na het gereedkomen van de nieuwe weg ligt die verantwoordelijkheid bij de gemeente Zwolle.Vraag: Verdwijnen de stoplichten bij het kruispunt Kroesenallee/Heinoseweg als de nieuwe weg klaar is?

Antwoord: In principe blijven de stoplichten eerst staan.  Na herinrichting zullen de stoplichten mogelijk verdwijnen.Vraag: Verlichtingsplan Parallelweg: blijft dat hetzelfde na inrichting en aanleg van de  nieuwe weg?

Antwoord: Na herinrichting kan het verlichtingsplan anders ingericht worden; hoe is nog niet duidelijk.Vraag: Is er een berekening gemaakt wat betreft de verkeersdruk op de Kroesenallee.

Antwoord: Die is gemaakt, mede in het kader van de aanpassing N340/Hessenweg. De verwachting is dat verkeersdruk in de toekomst hetzelfde blijft. Er zal niet veel verschuiving komen, anders zal er worden gemeten.Vraag: Blijft De Oude Weg hetzelfde voor wat betreft verkeer voor direct aanwonenden tijdens de bouwwerkzaamheden?

Antwoord: Dit aan Heijmans. Hoe zij de ontsluiting precies geregeld hebben, kan niet worden aangegeven. Zij zullen hier zelf de informatie over verstrekken.       5.        Rondvraag

De volgende punten van de rondvraag zijn opgenomen in het verslag.Vraag: In het fietspad Erfgenamenbos zitten grote gaten. Er wordt elke keer zand en asfalt gestort maar dat is niet de oplossing. Het is levensgevaarlijk voor fietsers.

Antwoord: Het punt wordt doorgegeven aan de collega Wegbeheerder binnen de gemeente Zwolle. De wegbeheerder zal contact opnemen met de omwonenden wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Dergelijke meldingen kunnen ook doorgegeven worden via de gemeentelijke website: www.zwolle.nl/meldingen of via telefoonummer 14038.Vraag: De toegankelijkheid van de Wijthmenerplas is slecht voor buggies e.d.. De hekjes staan te dicht op elkaar om makkelijk te passeren met bijv. een buggie.

Antwoord: De wijkbeheerder Ben Scherluit en de vragensteller bespreken dit samen om te zien of een aanpassing mogelijk is. Want de hekjes staan er niet voor niets.          6.      Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.


Hanneke Valkeman
wijkmanager stadsdeel Oost (Berkum, Diezerpoort, Wipstrik, Wijthmen)

Gemeente Zwolle, OWP
Postadres:Postbus 10007 , 8000 GA Zwolle
Bezoekadres: Anthonie van der Heimstraat 2a (maandag t/m woensdag)

T. : 038-4982279
@ : WHJ.Valkeman@zwolle.nl
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten