zondag 25 oktober 2020

Omgevingsvisie voor Wijthmen, Herfte en ZalnéWat gebeurt er in de toekomst met de plaats 

Wijthmen , Herfte, Zalné en omgeving?

Concept Omgevingsvisie, Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Alle gemeentes in Nederland moeten voor  1 januari 2024 een omgevingsvisie hebben opgesteld en voor 1 januari 2029 moet de gemeente een omgevingsplan hebben.

 

Een omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en maakt het voor initiatiefnemers, in dit geval het college van B & W, project-ontwikkelaars en (in Zwolle specifiek) het samenwerkingsverband van woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars makkelijker om een plan te realiseren zoals zij dat willen.

Hoe minder in de omgevingsvisie of omgevingsplan staat des te makkelijker is het om een plan te realiseren en hoe minder invloed de omwonenden hebben om een verandering aan te brengen. Bezwaar maken is dan alleen nog maar mogelijk door een gang naar de Raad van State; die geeft alleen maar een oordeel of het al dan niet conform het Omgevingsplan is.

 

Daarom is het heel belangrijk om in de beginfase uw mening over uw directe woonomgeving duidelijk te maken aan de gemeente.

In het concept omgevingsvisie van de gemeente Zwolle staat voor het dorp Wijthmen het volgende:

5.5.3 Dorp Wijthmen

Behoud van het groene agrarisch/recreatieve gebied (niet stedelijk gebouwd gebied) rondom de kern Wijthmen

5.5.4 Dorp Wijthmen suburbaan gebied toekomstig

·         Zorgdragen voor goede fietsverbindingen met de stad Zwolle. Dat kan door aan te sluiten op de fiets snelweg Zwolle-Raalte. Gebruik de N35 als anker punt.

·         Toevoegen van woningen is wenselijk voor een toekomstbestendig en leefbaar Wijthmen. Dit overeenkomstig het in 2010 opgestelde dorpsplan.

 

De volgende locaties zijn daarvoor in beeld:

1.    Kulturhus: voornamelijk woningbouw in combinatie met het ontwikkelen van een fietsverbinding tussen de Woestijnenweg en het Kulturhus, school en sportvelden.

2.    Erfgenamenweg: beperkte woningbouwontwikkeling langs een verbindend fietspad tussen de omgeving van de voorzieningen en de Veldhoekweg

3.    Kroesenallee: woningbouwontwikkeling mede afhankelijk van de wijze waarop de Kroesenallee wordt omgelegd. Hierdoor ontstaat mogelijk een hoek die voor agrarisch gebruik slecht verkavelbaar is en ingeklemd ligt tussen wegen. Een logische oplossing is dit te gebruiken voor woningbouw.

Nieuwe dorpsstraat: door de realisatie van de nieuwe N35 verliest de infrastructuur door Wijthmen voor een zeer groot deel haar functie als provinciale weg. Dit ook in combinatie met de omlegging van de Kroesenallee naar de oostkant van Wijthmen. Deze ingrepen vragen om een herprofilering van de oude N35 en de Kroesenallee. Er liggen kansen voor de ontwikkeling van een dorpsplein in combinatie met woon/werk/woningen als nieuw herkenningspunt van Wijthmen en daarmee plek van ontmoeting. Het moet een kleinschalig en aantrekkelijk plein worden dat een aanvulling is op het centrum bij het Kulturhus.

Wijthmenerplas:

Uitgangspunt: het behoud van het natuurlijke karakter van de plas.

In principe vond het bestuur van het Plaatselijk Belang dit een goede visie voor het dorp Wijthmen maar voor de omgeving van Wijthmen is het allemaal onduidelijk. Bijvoorbeeld:

·         Hoe groot wordt het groene gebied zoals hierboven genoemd onder punt 5.5.3 ?

·         Willen we wel bebouwing ten noorden van de Erfgenamenweg tussen de Kroesenallee en de spoorlijn Zwolle-Dalfsen? Of tussen de spoorlijnen Zwolle-Groningen/Friesland en Zwolle-Dalfsen? Of tussen de spoorlijn Zwolle- Groningen/Friesland en de Kroesenallee?

·         Ook vond het Plaatselijk Belang de tekst over de agrarisch sector in Zwolle eenzijdig. Er wordt alleen gesproken over stads- en biologische landbouw.

Het bestuur van het Plaatselijk Belang had moeite met de vage omschrijving van het ongebouwde gebied rondom Wijthmen en wil de mogelijkheid hebben om de bewoners van dit gebied de ruimte te geven om hierop te reageren. Als bestuur hebben we dan ook in onze zienswijze aangegeven dat het een ruim gebied moet zijn en dat het zowel agrarisch als recreatief moet blijven en niet alleen recreatief.

Voor de Wijthmenerplas is tijdens meerdere bijeenkomsten in café de Mol met ongeveer 30 mensen, in 2010 een visie opgesteld waarin vier uitgangspunten zijn opgenomen. Het bestuur van Plaatselijk Belang vindt dan ook dat je dan ook alle vier de uitgangspunten moet vermelden in de omgevingsvisie i.p.v. 1 zoals nu is gebeurd.

We vinden dat alle inwoners van ons gebied moeten kunnen deelnemen in de besluitvorming wat betreft de omgevingsvisie. De wet geeft namelijk de mogelijkheden om in de omgevingsvisie de streefwaarden voor geluid en gebruik van de grond met meer óf minder strenge grensvoorwaarden op te nemen.

Om uw mening of voorstellen naar voren te brengen heeft de gemeente de volgende momenten aan gegeven. Voor Oost- Zwolle, waaronder ons gebied valt zijn dat:

·         21 oktober Online Themabijeenkomst Landelijke Omgeving en buurtschappen van 19.30 -21.00 uur.

·         17 november Online bijeenkomst Zwolle-Oost van 19.30-21.00 uur

·         18 november Inloopspreekuur Zwolle – Oost van 13.00-18.00 uur

 

Voor de online bijeenkomsten moet u zich aanmelden via het aanmeldformulier te vinden op www.zwolle.nl/omgevingsvisie.

Indien dat problemen voor u oplevert neem dan contact op met het Plaatselijk Belang. Ook als u opmerkingen heeft over de genoemde onderwerpen aarzel dan niet om ons dat te melden. Nu kan het nog, straks niet meer!

Tijdens de vakantie (!) had de gemeente Zwolle het concept omgevingsvisie ter inzage gelegd en kon men een zienswijze indienen. Ondanks weinige tijd, gezien de vakantieperiode, heeft het bestuur van het Plaatselijk Belang de volgende voorlopige zienswijze ingediend:

 

Link naar de omgevingsvisie:

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/ontwerp-omgevingsvisie.pdf

 

                                              Gebiedsprofiel:

Omgevingsvisie natuur:

 
Omgevingsvisie plan Energie:

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten