zondag 12 september 2021

Licht aan einde van tunnel: geurvisie in procedure!

 Na een lange periode van voorbereiding is er nu licht aan het einde van de tunnel.

Zoals iedereen wel weet heeft het realiseren van Dorpsplan Wijthmen (fase 1) een lange geschiedenis, die gekenmerkt wordt door steeds nieuwe hobbels op de weg om te komen tot nieuwbouw.

 Het gaat te ver om alle verwikkelingen te noemen, maar de laatste is wel vermeldingswaardig. De familie Diepman, die naar de overkant van de Erfgenamenweg zou verhuizen, heeft een andere locatie gevonden, aan de Ganzepanweg richting Hoonhorst, die hen een veel beter perspectief biedt om het bedrijf succesvol voort te zetten in deze roerige tijden voor de landbouw.

Helaas voor de voortgang van het nieuwbouwproces leidde dit wel weer tot een vertraging om alle hieruit voortkomende knelpunten weer te slechten. Maar zoals gezegd zijn nagenoeg alle zaken getackeld en gaan wij starten met de officiële procedures, waarvan het wijzigen van het bestemmingsplan (van een agrarische bestemming naar een woonbestemming) de belangrijkste is.

Een onderwerp wat specifiek aandacht vraagt is geur. Om een goed woonklimaat te kunnen garanderen in een landelijke, agrarische omgeving is het van belang duidelijkheid te verschaffen over de luchtkwaliteit ten aanzien van geur(belasting) voor het nieuwbouwproject Dorpsplan fase 1. In de omgeving van het nieuwbouwproject liggen enkele agrarische bedrijven.

Rob van Kessel (geheel links) geeft uitleg aan vertegenwoordigers van de Provincie, Gemeente en SOW. In het midden gedeputeerde Roy de Witte (in het wit) naast Janco Cnossen (met pet) van de SOW. Wijkwethouder William Dogger staat geheel rechts.


 De gemeente Zwolle heeft in haar ruimtelijk beleid de visie en de doelen voor de ontwikkeling van haar grondgebied beschreven. Enerzijds is er een agrarische opgave en anderzijds zijn er doelen om woningbouw te realiseren binnen de gemeente.

 Het gemeentelijk beleid is gericht op het bereiken van een juiste balans tussen agrarische bedrijven met geuremissie enerzijds en bescherming van geurgevoelige functies, zoals wonen, anderzijds. Onder meer om zo tot een aanvaardbaar woonklimaat te komen.

Dit beleid is voor het gebied waar het nieuwbouwproject deel van uitmaakt uitgewerkt in de Geurvisie Wijthmen – Deelgebied Het Buyten van Zwolle. Deze gemeentelijke visie beschrijft hoe die balans bereikt kan worden. Belangrijke maatregel daarbij is het met een geurverordening vaststellen van enkele specifieke geurnormen.

De Wet geurhinder en veehouderij biedt de mogelijkheid om met zo’n gemeentelijke geurverordening af te wijken van de landelijke geurnorm. Uitgangspunt daarbij is dat de agrarische bedrijven zo min mogelijk in hun bedrijfsvoering worden belemmerd en het woonklimaat van (toekomstige) bewoners zo veel mogelijk gewaarborgd is. Deze specifieke normen worden vastgelegd in de Geurverordening Wijthmen - deelgebied Het Buyten van Zwolle

Binnenkort gaan het ontwerp van de Geurvisie en de Geurverordening Wijthmen - deelgebied Het Buyten van Zwolle in procedure. Verwachting is dat beide in de tweede helft van september ter inzage worden gelegd gedurende 6 weken. Het is mogelijk om in die periode specifieke vragen te stellen of zienswijze in te dienen.

Binnenkort wordt in het Gemeenteblad https://www.officielebekendmakingen.nl/  een publicatie geplaatst met meer informatie hierover. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad een besluit te nemen over vaststelling van de visie en de verordening.

De procedure van het bestemmingsplan volgt daarna. Het bestemmingsplan regelt dat de huidige agrarische bestemming komt te vervallen en wordt omgezet naar een woonbestemming.

Zodra de bestemmingsplanprocedure is afgerond is het mogelijk om te starten met de verkoop en realisatie van de eerste woningen binnen Het Buyten van Zwolle (voor meer info zie www.kreatorgroep.nl of www.loostad.nl).

Nu de ontwikkelingen elkaar snel gaan opvolgen houden wij u natuurlijk op de hoogte van de actuele situatie zoals bijvoorbeeld de start van de procedure ten aanzien van de wijziging van het bestemmingsplan wat ook weer de mogelijkheid biedt tot het stellen van specifieke vragen of het indienen van een zienswijze.

 

Rob van Kessel (Ontwikkelaar Kreator)


 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten