woensdag 14 november 2018

Omgevingsoverlegtafel Prorail Herfte 9 okt 2018


Samenvatting omgevingsoverlegtafel (OOT) Herfte op dinsdag 9 okt jl.1.   Welkom en mededelingen door Erik Schwencke

-       Laatste overleg OOT Herfte dateert uit juni 2017

-       Tijdens OOT van deze avond maken we kennis met alliantie ‘Zwaluw’ en  aannemer ‘NoorderSpoort’, een samenwerking van Volker Rail, Van Hattum en Blankevoort en KWS

-       Grondverwerving met fam. Bredewold is afgerond en gehele woning aan de Herfterlaan 14 is door ProRail aangekocht. De woning wordt nu tijdelijk bewoond (antikraak) door Laura Hagen (aanwezig)

-       Informatiebijeenkomst voor gebied Hortensiatunnel - Herfte. Indien concrete / nieuwswaardige informatie beschikbaar is, organiseert ProRail met ‘NoorderSpoort’ een informatiebijeenkomst voor breed publiek. Hierover volgt separaat bericht.2.   Maaike van den Brink

a.     Stelt zich zelf voor als omgevingsmanager van de alliantie en haar collega’s Pim Holthof (ontwerpleider) + Brend Kelder (werkvoorbereider kunstwerken). Beiden aanwezig.

Maaike zal (in plaats van Erik Schwencke) tijdens de bouw van de ‘Spooruitbreiding Zwolle-Herfte’ (t/m 2021) 1e contactpersoon zijn voor de omgeving rondom het spoor die te maken krijgt met de uitvoering van de werkzaamheden en de impact daarvan.Onderstaand een overzicht met vragen of feiten en de antwoorden daarop:Fietspad langs Almelo’s kanaal. Blijft dat of wordt dit bouwterrein?Fietspad misschien tijdelijk dicht vanwege werkzaamheden en veiligheid fietsverkeer maar fietspad blijft gehandhaafd. Bij tijdelijke afsluiting wordt tijdig gecommuniceerd.

Stalen spoorbruggen (Nieuwe Wetering en over Almelo’s kanaal) worden gefaseerd vernieuwd circa sept/okt 2020 door geluidsarme betonnen spoordekken. Fietspad daarnaast wordt stukje verlegd en gaat onder de nieuwe spoorbrug door.


Opslag / depot werkmaterieel op terrein Wipstrikpark?

Wordt vooralsnog niet gebruikt als depot (logistiek gezien geen handige ligging)


Komt er een nieuwe vijver in het Wipstrikpark?Als watercompensatie en landschappelijke inpassing moet aannemer oplossingen zoeken en locaties voor watercompensatie zijn bekend.


Er komt een bouwweg aan zuidzijde spoor vanaf Ceintuurbaan richting Herfte om o.a. de bouw van de dive-under mogelijk te maken

Risico’s bemaling bij viaducten Marsweg en Ceintuurbaan en effecten daarvan op omgeving?

Er worden berekeningen / bouwopname gemaakt om schade aan woningen te voorkomen voordat tot daadwerkelijke start van bouw wordt begonnen. Risicogebieden worden in de komende maanden bepaald. Op basis van die risicocontouren worden bouwkundige 0-opnames gedaan vóór start bemaling/uitvoering.

Afspraak: deze informatie delen met aanwezigen en eventuele vragen beantwoorden. Initiatief ligt bij aannemer om schade te voorkomen en onderhoudsstaat woningen (0-opname) in risicogebied op te nemen.


Fietspad Selhorstpad wordt tijdelijk omgelegd als gevolg van werkzaam-heden bouw dive-under. T.z.t. wordt tijdig hierover gecommuniceerd.


Bouwweg en keerlus bij woning Mink van der Molen wordt niet druk bereden en mag alleen gebruikt worden om bouwverkeer te kunnen laten keren om het talud en spoorwerk op het perceel Mink v.d. Molen te kunnen aanleggen.


Wat gebeurt met 3-hoek spoorsplitsing Meppel-Emmen die nu gearceerd staat als werkterrein?

Op dit moment nog niet bekend wat aannemer precies doet met deze 3-hoek in relatie tot bouw dive-under.

Locatie heeft relatie met verkeersveiligheid. De onderhouds-aannemer van ProRail gebruikt deze locatie regelmatig om spoorwegmaterieel in/uit spoor te nemen. Oplossing gevonden in afstemming met gemeente en diepladers mogen niet in bocht geparkeerd staan.Bak dive-under komt op 7,5 mtr diepte. Alle huizen op deze locatie zijn niet aangesloten op drinkwaterleiding en pompen hun eigen water op. Hoe staat het met peil grondwater tijdens werkzaamheden?

Start maken bouwkuip en aanbrengen (in grond trillen) damwanden voor dive-under in april 2019. Opname bouwkundige staat van lokaal aanwezige woningen in risicogebied en rijksmonument Valkenbergerweg (Mink van der Molen) in febr/mrt 2019.

Aannemer legt mantelbuis (waar?) om in toekomst aanbrengen drinkwaterleiding mogelijk te maken.


Planning uitvoering viaducten. Aanpassen viaduct Marsweg en Ceintuurbaan vanaf zomer 2019 t/m sept 2020. Viaducten vaarwegen

Verkeershinder iom gemeente a.g.v. boren palen in het weekend


Meest hinderlijk tijdens bouw dive-under?

Op staal funderen dus geen heipalen. Wel worden damwanden aangebracht, maar dit gebeurt waarschijnlijk door middel van geluidsarme druktechniek


Inpassing dive-under in overleg met de OOT. Architect vormgevings- document (randvoorwaarden hoe dive-under er uit komt te zien) inrichten gebied dive-under, de Architect is met schetsen bezig. Uitgangspunt = vormgevingsdocument. Voorkomen te veel hekwerken / graffiti i.r.t. landschappelijke inpassing en ontwerpvoorschriften ProRail. Voorstel is om dit samen op nette wijze in te vullen.

Groep 3-hoek (Veenstra en Broekhof en voorstel groep met architect terug koppelen in volgende OOT


Groep inrichten Wipstrikpark. Er ligt al een vrij uitgewerkt ontwerp van Movares n.a.v. de overleggen die met bewoners hebben plaatsgevonden.

Er wordt nog een overleg met dezelfde bewoners ingepland om de puntjes op de i te zetten (denk aan locaties van zitbankjes e.d.)


Waarschuwings- / verbodsborden Herfterlaan?

Situatie nog steeds onacceptabel. Gemeente is gevraagd om naar situatie te kijken en contact te leggen met Broekhof. Erik spreekt gemeente nogmaals aan en zal mevr. Valkeman wijkmanager hierop attenderen.Volg het laatste nieuws over ProRail via de blog op www.prorail.nl Met elke werkdag nieuwe berichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten