donderdag 23 december 2021

Werkgroep ‘Wonen Met Zorg’ (ouderenhuisvesting) van start

Als eerste werkgroep in het kader van Dorpsplan Wijthmen 2.0 is ‘Wonen Met Zorg’ geïnstalleerd en van start gegaan. Een werkgroep met een tamelijk lange voorgeschiedenis, zou je kunnen zeggen.

Dit voorjaar kunnen dorpsbewoners in Wijthmen, Herfte en Zalné op diverse terreinen verder meepraten over de toekomst van hun leefomgeving. Zo zijn er ook werkgroepen over ‘voorzieningen’, ‘wonen en CPO’ en ‘duurzaamheid’ in het leven geroepen. Hiervoor heeft zich een flink aantal mensen aangemeld.

Deze werkgroepen gaan aan de slag met de actualisatie van het huidige dorpsplan, dat in het jaar 2010 door de gemeenteraad na samenspraak met het dorp is vastgesteld. Sinds die tijd – weliswaar nog zonder bouwactiviteiten – is een aantal wezenlijke zaken in Wijthmen veranderd (verhuizing van de Diepmans, verdubbeling van de N35, voorgenomen omlegging van de Kroesenallee en de gestaag groeiende behoefte aan woningen) en vraagt het huidige dorpsplan dientengevolge op een aantal punten om vernieuwing (aanpassingen). Daarvoor zijn de werkgroepen geïnitieerd.

Voor de helderheid: de meeste werkgroepen staan los van de uitvoering in fase 1, zijnde de huidige bouwplannen op de locatie-Diepman naast het Kulturhus, en bedoeld voor de (middel)lange termijn, de (wat) verdere toekomst. Wonen Met Zorg is daar eigenlijk een uitzondering op, want in fase 1 is ook ouderenhuisvesting gepland. Maar we zullen ongetwijfeld ook verder kijken dan de korte termijn.

Werkgroep Wonen Met Zorg is dus een beetje apart verhaal in dit geheel, een voorloper zogezegd, omdat we in Wijthmen al langere tijd aan wonen voor onze ouderen en zorg behoevende dorpsgenoten werken. Sterker, ooit (in 2007), was het de aanleiding voor Wijthmeners om met de gemeente Zwolle te gaan (mee)praten over de toekomst van het dorp. We gaven toen al aan te willen voorkomen, dat ouderen op vaak hoge leeftijd nog vanwege een stijgende zorg- en hulpvraag moeten verhuizen naar omliggende plaatsen.

Dat resulteerde uiteindelijk - onder meer na huistafelgesprekken met het overgrote deel van de ouderen - in een goed doortimmerd dorpszorgconcept, dat al in 2014 (!) aan de toenmalige wethouder Nelleke Vedelaar van Zwolle werd aangeboden. Een dorpsconcept, dat destijds de handen op elkaar kreeg, maar nooit tot uitvoer is gebracht, omdat de bouw om diverse externe redenen alsmaar uitbleef. 

Nu dat er toch van komt, zal het dorpsconcept, dat jarenlang stof heeft liggen verzamelen, als basis gaan dienen voor de herijking van dit belangrijke onderdeel van het dorpsplan. De werkgroep bestaat inmiddels uit twaalf personen, dorpsgenoten maar ook enkele externe deskundigen op het gebied van ouderenzorg c.q. – huisvesting. Hun eerste opdracht: de stop van het dorpsconcept blazen. Alsmede de bevindingen verwerken van Thus voor senioren, een gespecialiseerd adviesbureau uit Berkum, dat onlangs een aantal ouderen in het dorp heeft bezocht om (in het kader van een provinciaal project) opnieuw in beeld te brengen wat nodig is te helpen ontzorgen. Daarover later meer.

Heidi Mensink van Stimuland begeleidt het proces van Wonen Met Zorg en de andere werkgroepen. Als projectleider zal zij de diverse uitkomsten en verwachtingen verzamelen en tot een passend voorstel smeden, dat voor de zomer met het gehele dorp wordt besproken; ervan uitgaande dat de corona geen roet in het eten gooit. Waarna we als dorp - net als twaalf-en-een-half jaar geleden - met de gemeente in overleg kunnen over Dorpsplan Wijthmen 2.0.

(Wie zich bij Wonen Met Zorg wil aansluiten, kan zich melden bij schrijver dezes, Koen Nijmeijer.)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten