zaterdag 17 juni 2017

Voorstel stilstand verbod Herfterlaan


Instellen verbod om stil te staan op Herfterlaan ten zuid-oosten van de  spoorlijn Zwolle – Leeuwarden/Groningen

Logo Zwolle

Z170613_0005

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Overwegende

dat de Herfterlaan in Herfte ligt en een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom betreft waar een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt;

dat er werkzaamheden plaatsvinden in het gebied tussen de spoorlijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden, de spoorlijn Zwolle-Emmen en de Herfterlaan; 

dat er in verband met het aanleveren van materieel met enige regelmaat (grote) voertuigen stilstaan op en/of langs de Herfterlaan, op het wegvak en in bochten ten zuidoosten van de spoorlijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden;

dat door deze situatie onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan; 

dat buurtbewoners over dit probleem klachten hebben geuit aan ProRail, die opdrachtgever is voor de werkzaamheden aan het spoor,  en aan de gemeente Zwolle omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van de weggebruikers en hun passagiers;

dat buurtbewoners in verband met het bovenstaande bij ProRail de wens geuit hebben een verbod om stil te staan in te stellen aan de zuidzijde van de Herfterlaan ten zuidoosten van de spoorwegovergang op de lijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden om te voorkomen dat er voertuigen gaan stilstaan en er daardoor onoverzichtelijke of gevaarlijke situaties ontstaan;

dat de gemeente het, gelet de verkeersveiligheid op en nabij de spoorwegovergang, voor weggebruikers belangrijk vindt:

- dat er overzichtelijke verkeerssituaties worden gecreëerd ter hoogte van de spoorwegovergang op de spoorlijn Zwolle - Groningen/Leeuwarden en het aansluitende wegvak ten zuidoosten van de spoorwegovergang;

- dat er voor verkeer dat vanuit de richting van Herfterlaan 14 t/m 18 komt voldoende zicht is op tegemoetkomend verkeer;

- dat er op en langs het betreffende wegvak voertuigen niet langer stilstaan dan noodzakelijk is voor het wachten voor de spoorwegovergangen; 

dat het ter verbetering van de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid noodzakelijk en/of wenselijk wordt geacht om een verbod om stil te staan in te stellen aan de zuidzijde van de Herfterlaan op het gedeelte van de weg dat ligt tussen de spoorwegovergang op de lijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden en het punt circa 100 meter ten zuid-oosten van de spoorlijn;  

dat het verbod om stil te staan niet alleen gewenst is ten tijde van maatregelen aan het spoor maar ook in reguliere situaties gezien de ligging van de spoorwegovergang nabij een onoverzichtelijke bocht; 

dat bovengenoemde verbod om stil te staan wordt ingesteld door het aanbrengen van verkeersborden model E2 met onderborden met pijlen die aangeven voor welke weggedeelten het verbod om stil te staan geldt; 

dat de borden op korte termijn geplaatst zullen worden;  

dat het beperkte aantal woningen dat aan het betreffende wegvak ligt parkeergelegenheid op eigen terrein heeft en er ten behoeve van deze woningen geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de openbare weg ter hoogte van deze woningen voor het parkeren en stilstaan; 

dat de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

dat de hierna genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle; 

dat overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het verkeersbesluit;

gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);  

besluiten

1. door het aanbrengen van verkeersborden E2 (verbod om stil te staan) van bijlage I van het RVV 1990 een verbod om stil te staan in te stellen aan de zuidzijde van de Herfterlaan voor zover gelegen tussen de spoorwegovergang op de spoorlijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden en het punt circa 100 meter ten oosten van spoorlijn Zwolle-Groningen/Leeuwarden; 

Zwolle, 13 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Namens deze,

mw. J.M. Vulkers

adviseur Verkeer afdeling Ruimtelijke Planvorming

Mededelingen

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant van 16 juni 2017 (www.zoek.officielebekendmakingen.nl).

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. 

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. 

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot mevrouw J.M. Vulkers van het Expertisecentrum van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 4053.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten