dinsdag 6 juni 2017

Verslag omgevingsoverlegtafel Herfte - project spooruitbreidingZwolle-Herfte

Datum en tijdDinsdag 4 april 2017van 19.30 tot 21.45 uur
LocatieProjectkantoor ZwolleSpoort, Hanzelaan 101, Zwolle

 
1.Opening
Voorzitter Erik Schwencke opent het overleg om 19.30 uur. Hij heet allen welkom en neemt de agenda door.

2.Voorstelrondje
De aanwezigen stellen zich voor. Te gast is Peter Kruis, bouwmanager bij ProRail.

3.Stand van zaken project
Erik Schwencke: Het tracébesluit is 15 december 2016 vastgesteld en is recent onherroepelijk geworden. ProRail is bezig de subsidieaanvraag bij het ministerie (beschikking)  rond te krijgen en gaat op zoek naar aannemers. In 2018 zal de bouw starten. Voor de milieuvergunning op het emplacement is de verwachting dat deze over 2 à 3 maanden wordt vastgesteld. In de aanvraag heeft ProRail omschreven hoe zij omgaat met het milieu, het accent ligt op de service-activiteiten in het grondwaterbeschermingsgebied, het Engelse werk, nabij Windesheim. Een folie onder het spoor van het opstelterrein RGS zal het grondwaterduurzaam beschermen.
Martin de Vries: Voor geïnteresseerden zijn er exemplaren van het tracébesluit beschikbaar.

4.Fasering
Martin de Vries licht de fasering toe aan de hand van een PowerPointpresentatie.

Blok 1/2: Bouw 4e perron + nieuwe reizigerstunnel + herinrichten transferruimten
ProRail streeft er naar om op 1 juli 2017 de werkzaamheden uit blok 1/2 gereed te hebben.

Blok 3: Eindplan - Herontwerp spoorknooppunt Zwolle
De flessenhals in het spoorwegennet wordt opgelost door extra capaciteit tussen Herfte en het station: verbreding van perron 15/16, de dive-under, de viersporigheid daartussen, een corridorgewijze aanleg van het spoor en uitbreiding van het RGS-terrein.

Er wordt aanbesteed in twee contracten: eerst contract Zwolle en dan contract IJssel-Herfte. De aanbesteding voor contract Zwolle is opgeschoven naar 19 mei, waardoor in voorjaar 2018 kan worden begonnen met de uitvoering. Voor het spoor richting Enschede komt er een extra perron, perron 8. In het contract is, naar huidig inzicht een treinvrije periode gepland van 9 dagen in voorjaar 2018 en van 16 dagen in zomer 2018.

Contract IJssel-Herfte wordt in zomer 2017 gepubliceerd en begin 2018 aan een aannemer gegund; de uitvoering begint vanaf april 2018. Na de gunning heeft de aannemer zo'n 9 tot 12 maanden voorbereidingstijd nodig; de eerste werkzaamheden bestaan uit zandvervoer, ontwerpen voltooien om bouwaanvragen in te dienen en wegafsluitingen te regelen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in 2019 en 2020. Voor de bescherming van het grondwater in het grondwaterbeschermingsgebied wordt er op het RGS-terrein op 5 meter diepte een folie onder het spoor gelegd. Peter Kruis laat foliemonsters rondgaan.

Er zal zo weinig mogelijk 's nachts worden gewerkt en werkzaamheden die hinder geven zullen in informatiebrieven worden gecommuniceerd. Martin de Vries vraagt iedereen zijn wensen omtrent de communicatie kenbaar te maken.

De fasering voor contract Zwolle-Herfte bestaat uit het bouwen van kunstwerken, de dive-under en nieuwe sporen in 2019 en vervolgens aansluiting op het spoorwegennet in 2020/2021.

Omwonenden: Het geluid van de geplaatste ANAbel is harder dan de eerdere overwegsignalering.
Erik Schwencke: Dit gaan we uitzoeken.

Omwonende: Er is een gevaarlijke verkeerssituatie bij het laad- en losverkeer in de driehoek bij Herfte. Hierover is gemaild. Wanneer vrachtwagenchauffeurs worden aangesproken krijgen bewoners een grote mond terug.
Erik Schwencke: We hebben aangegeven dat deze onveilige situatie echt niet kan. Ik roep omwonenden op om gevaarlijke situaties te blijven melden.
Martin de Vries: Misschien moet het terrein zo worden ingericht dat er niet meer vracht kan worden geladen of gelost.

Blok 4: Spoorzone 038
Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, NS en ProRail werken met het ontwikkelperspectief aan een samenhangende visie op het stationsgebied zodat de relatie station-binnenstad en station-Hanzeland beter wordt. De busbrug zal door BAM worden gebouwd. In het ontwerp van de busbrug wordt rekening gehouden met de mogelijkheid voor twee extra sporenrichting de brug over de IJssel.

Blok 5: Oosterhaven
De Oosterhaven betreft het opstelterrein aan de zuidkant van het spoor (bij de Rijksgebouwendienst)vanaf de hoge brug tot aan de Hortensiastraat. Er wordt onderzocht hoe het terrein zal worden aangepast.

Erik Schwencke: Archeologisch onderzoek bij Herfte heeft geen interessante vondsten opgeleverd. Hiermee is dat onderzoek voor het hele project afgerond, afgezien van toeval vondsten tijdens de werkzaamheden.

5.Bespreken refentieontwerp/bouwfase
Omwonende: In hoeverre gaat het graven van de dive-under de grondwaterstand verlagen?
Peter Kruis: Dit is afhankelijk van de bouwmethode. Met een damwand of diepwand zijn er nauwelijks gevolgen. De aannemer maakt het ontwerp.
Erik Schwencke: Het grondwater dat je onttrekt kan ook weer worden geïnjecteerd in de ondergrond waardoor je nauwelijks verlaging van de grondwaterstand krijgt. Het retourmalen is een gesloten systeem. De aannemer moet hiervoor een vergunning aanvragen.

Omwonende: Kunnen er mantelbuizen worden gelegd voor een eventuele waterleiding aansluiting bij de woningen rondom Selhorst?
Erik Schwencke: Er kan een mantelbuis worden neergelegd in de dan voormalige overweg Selhorst.

Martin de Vries: In het contract is opgenomen dat de aannemer niet mag komen op de Kuijerhuislaan; deze kan via de bouwweg vanaf de Ceintuurbaan rijden. In het logistieke plan zijn verbodsborden opgenomen voor het bouwverkeer.

Omwonenden: Activiteiten van de Proces Contract aannemer (onderhoud sporen) binnen de driehoek tussen de sporen in Herfte leveren geluidsoverlast en gevaarlijke situaties op. Wij verzoeken daarom dringend die activiteiten daar te laten stoppen en voor die werkzaamheden naar een andere oplossing te kijken. Wij hebben dit vaker aangekaart. Na de voltooiing van dit project willen wij geen terrein voor laden en lossen meer. Als alternatief wordt een locatie voorgesteld bij de Hooislagen.
Peter Kruis: Je zou er de werkruimte kunnen inperken of een tonnagebeperking op de overweg zetten.

Martin de Vries: In het contract met de aannemer willen we aangeven hoe deze het terrein binnen de driehoek moet achterlaten. Hoe willen jullie dat het wordt ingericht? Voor de inrichting geldt de eis dat de gebouwtjes (schakelstation voor de bovenleiding) met de auto bereikbaar moet blijven. Hoe kijk je straks tegen de dive-under aan? Er zal een betonrand van een halve tot anderhalve meter zichtbaar zijn en hekken zullen worden geplaatst. Hoe kun je dit visueel verstoppen?
Omwonenden: De driehoek tussen de sporen inrichten met gras. Zodanig glooiend maken dat het niet kan worden gebruikt. Beplanten met struiken. Geen kunstwerken.
Omwonende: Waarom maakt de weg langs het spoor met zo'n scherpe bocht richting de Herfterlaan?
Erik Schwencke: Wlaten dit terugkomen in een apart overleg. Gevraagd wordt wie zich hiervoor wil aanmelden;

Carel Broekhoff, Lubke van 't Hul, I. Hutten en Iris Feenstra zullen ideeën over de inrichting van de driehoek gezamenlijk bespreken en daarna voorleggen aan Martin de Vries en Erik Schwencke. Vervolgens kunnen de ideeën worden gepresenteerd in het volgende overleg. De overige aanwezigen geven aan dat deze personen hen voldoende vertegenwoordigen. Martin de Vries zal Carel Broekhoff voorzien van de tekeningen van de huidige en de nieuwe situatie.
Omwonende: Worden er nog foto's van de woningen gemaakt?
Erik Schwencke: Ja, deze worden gemaakt van de woningen die binnen het risicogebied voor trillingsschade vallen. Bij schade heb je dan een beeld van voor en na de werkzaamheden.

6.Afronding
Rondvraag
Omwonende: Bij wie kunnen wij terecht bij overlast?
Erik Schwencke: In eerste instantie bij de aannemer - die jullie tegen die tijd zullen kennen - en in tweede instantie bij ProRail, Martin en mij. Hoe dan ook via Publiekscontacten van ProRail of eventueel via met aannemer afgesproken telefoon. Deze informatie volgt dan later.

Omwonende: Kunnen wij gebruik maken van de weg voor bouwverkeer wanneer de overweg gesloten zal zijn?
Erik Schwencke: Als de overweg niet open is dan zal er een alternatief moeten zijn om de woningen te bereiken. De woningen moeten ten alle tijden bereikbaar kunnen zijn voor hulpdiensten en de bewoners zelf.
Erik Schwencke: ProRail sluit met de aannemer een alliantiecontract waarbij gezamenlijk het project wordt uitgewerkt. Dit geeft de mogelijkheid om samen naar optimalisaties te zoeken. De aannemer maakt het ontwerp van de dive-under. Het is nog niet bekend of er zal worden geheid.

Vervolgoverleg
De volgende overleggen vindt plaats op dinsdagen in juni 2017, oktober, 2017 en januari 2018.

7.Afsluiting
Voorzitter Erik Schwencke bedankt de aanwezigen en sluit het overleg om 21.45 uur.Acties
Nr.
Notulen d.d.;
Agendapunt
Wat
Wie
Wanneer
1
4 apr. 2017,
pnt 4 (pg. 2)
Uitzoeken waarom de ANAbel luider is dan de eerdere geluidssignalering op de overweg.
ProRail

2
4 apr. 2017,
pnt 5 (pg. 3)
Bewonersoverleg voeren over inrichting driehoek, aankleding dive-under, de weg langs het spoor incl. bochten.
omwonenden

3
4 apr. 2017,
pnt 
5 (pg. 3)
Toesturen van tekeningen aan bewonersoverleg via Carel Broekhoff 
MdV

4/4
170404 Verslag omgevingsoverlegtafel Herfte.doc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten