zondag 21 juni 2015

Terug in de tijd naar de oprichting van de Vereniging Plaatselijk Belang


Deze keer was ik op bezoek bij Ton en Bep Spijker.

Ik had Ton gevraagd of hij iets wilde vertellen over  Plaatselijk Belang, waarvan hij oud-voorzitter is. Hetgeen hij met plezier deed.

De Vereniging Plaatselijk Belang Wijthmen en Omgeving werd opgericht op 25 november 1974 voor een periode van 29 jaar. Voor de officiële oprichting van het Plaatselijk Belang bestond er al wel een soort van overleg, maar nu werd het officieel vastgelegd als zijnde vereniging.

En, zoals u in de akte hierboven kunt lezen, eindigend op 24 november 2003. Naar ik begreep van Ton had hij dit destijds , volledigheidshalve doorgegeven aan het toenmalige bestuur.

Voor de officiële oprichting bestond er al wel een soort van overleg, maar nu was het  officieel vastgelegd  als zijnde vereniging met als doelstelling het in stand houden  en bevorderen van de leefbaarheid van Wijthmen, Herfte en Zalné.

In het bijzonder in het kader van het wijkwerk, het bevorderen en verrichten van de dienstverlening  bij de maatschappelijke en sociaal-culturele vorming en bij de vrije tijdsbesteding van jeugdigen en volwassenen. Dat we het maar weten !

De eerste bestuursleden waren :E.Graswinckel-Vahrmeijer, Ant. Hutten, H.G. Overweg. E.Pierik-Roos, A.A.M. Spijker en J. Teunissen.


Ton werd in 1975 voorzitter van de Vereniging Plaatselijk Belang Wijthmen. Hij volgde  Hermen Overweg op ,die  burgemeester werd van Diever.

Zijn voorzitterschap kwam wat moeizaam op gang.

Ton legt uit, dat hij  zich had voorgenomen de vergaderingen steeds precies om  acht uur n.m. te  beginnen en op tijd te eindigen. Bij  de eerste vergadering kwamen de heer Habers ( lid )  en  mevrouw Graswinckel (secr ) netjes op tijd 20.00 uur. Verder was er nog niemand.

Tot stomme verbazing van Mw Graswinckel opende Ton , met een welkomstwoord aan de heer Habers, de vergadering  en stelde het eerste agendapunt  aan de orde. De  overige bestuursleden  en leden kwamen pas bij het tweede vergaderpunt binnen druppelen.

Natuurlijk wilde men nog even iets te zeggen hebben over het eerste vergaderpunt, maar Ton maakte duidelijk dat zulks pas kon  bij de rondvraag.

U  zult begrijpen dat, na dit een keer te hebben meegemaakt,  alle volgende vergaderingen  netjes op tijd begonnen,  mét aanwezigheid van alle bestuursleden.Het belangrijkste  waar het bestuur in de periode na de oprichting  mee bezig was in 1975 was het kritisch volgen van  de herinrichting van Rijksweg 35 door Rijkswaterstaat. Onderwerpen als geluidshinder kwamen aan de orde.

De letterlijke blauwdrukken van de plattegrond zijn nog altijd in het dikke dossier van het Plaatselijk  Belang te vinden.In het kader van zijn functie kwam Ton af en toe op het Departement van Volksgezondheid en Milieu. Tijdens een receptie werd hij, op zijn verzoek,  voorgesteld door een hoofdambtenaar van Volksgezondheid aan  een hoofdambtenaar van Milieu .Na enige uitleg was die bereid, ten behoeve van P.B.,  het geluid langs Rijksweg 35 te laten meten.


Op de dag van een vergadering van Gemeente Zwolle en ambtenaren van Rijkswaterstaat, waarbij ook Plaatselijk Belang  was uitgenodigd, kwam het geluidsrapport binnen.Tijdens deze door burgemeester Drijber voorgezeten vergadering werd duidelijk dat de Gemeente achter de plannen van Rijkswaterstaat ,een reconstructie van het kruispunt Wijthmen, stond en niet achter het alternatief van PB, de totale bocht af snijden.

De heer Drijber voerde steeds aan dat er geen enkele sprake was van geluidshinder , hetgeen was gebleken uit eigen metingen.

Toen hem vervolgens het milieurapport werd overhandigd, met de daadwerkelijk  uitgevoerde metingen , welke heel duidelijk aangaf, dat er wel degelijk sprake was van grote geluidshinder.

Werd hij pisnijdig omdat hij het hele rapport niet kende, sterker nog ,de gemeente had zelf helemaal geen metingen laten doen.(!)Burgemeester Drijber vond het wel zo’n belangrijk punt dat hij concludeerde   dat het voorstel van Plaatselijk Belang serieus moest worden genomen. Niet het kruispunt wijzigen maar het door P.B. aangedragen alternatief met het afsnijden van de bocht moest het gaan worden.
In een brief van 7 september 1977 is een antwoord te lezen van de gemeente Zwolle aan het bestuur van het Plaatselijk Belang, dat het door het bestuur gepresenteerde en door het gemeentebestuur (inmiddels) gedragen alternatief, in de vorm van het afsnijden van de bocht, niet voor uitvoering in


Een oude kaart uit die tijd waarop duidelijk is te zien 
hoe de bocht afgesneden zou kunnen worden.aanmerking komt, omdat het, naar het oordeel van de Rijkswaterstaat te ingrijpend en te kostbaar is (!)Wat er gebeurde is dat de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat zélf een brief  richtte aan Plaatselijk Belang  Wijthmen, met een afschrift  aan het  gemeentebestuur van Zwolle en daarin eigenlijk een dikke streep door het aangedragen alternatief zette.De lijnen waren in die tijd heel wat korter , de minister tekende zelf de brief.
In de brief van 7 september 1977 van de gemeente Zwolle  aan het bestuur van Plaatselijk Belang is  een reactie lezen  op de  aan P.B. gerichte brief   van minister  Westerterp ,

Waarvan,  zoals uit deze brief blijkt de gemeente een afschrift had ontvangen.Later is er wel een geluidswal gekomen en zijn ramen aangepast. Redelijk uniek voor die tijd, waarin dat soort maatregelen nog maar weinig voorkwamen.

In die tijd kon men ook gemakkelijker wat bereiken door eigen druk te zetten en je ingangen weten te vinden bij de diverse instanties.De evenementen welke het bestuur organiseerde en financierde zijn eigenlijk in de loop van de jaren niet zoveel veranderd. Dan heb ik het over, het paasvuur, de kerstsamenzang, Koninginnedag, Palmpasen en de kinderspelen.De notulen werden allemaal netjes met de hand uitgetypt.  En er was een Sportjournaal met (getypte) berichtgeving. Zeg maar de voorganger van de huidige Elshofbode. Dit alles werd één voor één gestencild. Er werd veel werk verzet door de diverse vrijwilligers.

In het sportjournaal werd bijvoorbeeld het verslag van de wedstrijd Herfte – Wijthmen gegeven, de plaatselijke derby was namelijk altijd een ware ‘veldslag’.

De vergaderingen vonden plaats in het Parochiehuis.Ook een mooi voorbeeld waar het Plaatselijk Belang nauw bij was betrokken, is het fietspad langs de Poppenallee. Daarvoor moesten de boeren wel hun grond afstaan. Eén boer was daarop fel tegen, terwijl er in zijn nabijheid, nota bene iemand was verongelukt. Niet iedereen is altijd te volgen, blijkt maar weer.

De riolering. Hiervoor moest 3000 gulden per aansluiting worden betaald. Dit stond in de koopakte van de nieuwbouw van Wijthmen. Tot dat bleek dat in de Wipstrik, in buurt van Urbana, men veel minder betaalde. En zo kon ook in Wijthmen het bedrag flink omlaag gebracht worden.


Verharding van de Woestijnenweg.  In dit geval kwamen de aanwonenden zelf bij het plaatselijk bestuur om te klagen over de enorm slechte conditie van de weg.

Er zaten zulke grote gaten in de weg, dat je er nauwelijks door kon rijden. De gemeente eiste destijds wel een baatbelasting van de aanwonenden.Bij navraag blijkt dat een groot aantal aanwonenden het heeft afgekocht en dat de gemeente nu het eigendom heeft van de grond.
Het huidige Plaatselijk belang is vooral bezig met de herinrichting van de N35, de eventueel nieuw te bouwen ‘zorgwoningen’, de kleine verplaatsing van de nieuwe waterskibaan op de Wijthmenerplas, zodat deze niet te dicht bij het strand komt en tenslotte een kleine speelweide in de buurt van de paardenbak.

Inmiddels is bekend dat de bouw uitgesteld gaat worden, wegens een tekort aan baten.

Oude verslagen van het Plaatselijk Belang kunt u lezen op wijthmen.nl maar deze gaan maar tot 2014. Deze worden verder niet op site gepubliceerd.

Ton bedankt voor je leuke en uitvoerige bijdrage als oud voorzitter.                                                                                  Marianne ten Klooster
Geen opmerkingen:

Een reactie posten