donderdag 15 september 2022

Dorpsgesprek en volgende stappen op weg naar toekomst

Circa 50 belangstellende dorpsgenoten gingen 12 september met elkaar, de wijkwethouder en diverse ambtenaren, waaronder een planoloog en landschapsarchitecte, plus een lid van de Raad van Bestuur van Schoolkoepel Catent, in gesprek over de toekomst van Wijthmen (en Herfte) tot pak ‘m beet het jaar 2040. Tevens werd de stand van zaken over fase 1 verwoord bij monde van de projectontwikkelaar. De avond, met een stortvloed aan informatie en veel constructieve bijdragen vanuit het dorp, was geslaagd te noemen, waarbij Wijthmen een plattelandsdorp wil  blijven in de wetenschap dat algemeen belang voorgaat op individueel belang.

Getuige de belangstelling in de zaal was grote behoefte aan de verstrekte informatie. Ondanks de veelheid van het programma werd met grote interesse geluisterd. En dan kwam het gesprekje met de gedeputeerde (van de Provincie) nog te vervallen, omdat de zeer bij het project betrokken Roy de Witte (onder meer van Leefbaar Platteland) op het allerlaatste moment moest afzeggen. Politieke kwesties vroegen plotseling zijn aandacht. In allerijl moest hij naar Tubbergen afreizen. De provinciale bestuurder nam nog wel de moeite onderweg met de auto zich telefonisch te verontschuldigen. Wellicht komt binnenkort een nieuwe kans om zijn verhaal te doen in Wijthmen.

Ook Heidi Mensink ontbrak. Onze gewaardeerde adviseur en ondersteuner is per 1 september begonnen in een nieuwe functie, bij de gemeente. Namens Stimuland werkte zij aan de voorbereiding op de actualisatie van het Dorpsplan Wijthmen. Een groot deel van de voorbereiding voor het Dorpsgesprek van 12 september had zij gecoördineerd en geadviseerd. Wij danken haar voor de deskundigheid en prettige samenwerking.De nieuwe wijkwethouder Gerdien Rots was er gelukkig wel. Zij kwam zich voorstellen aan het dorp en  begaf zich tot ver na afloop van het officiële deel van de avond onder de dorpsbewoners. Afgaande op de eerste kennismaking lijkt er een klik te zijn tussen bestuurder en dorp. Dat de ervaren politica, van ChristenUnie-huize, ook ruimtelijke ordening in haar zware portefeuille is voor de ontwikkeling van Wijthmen alleen maar handig.Ook Jan Kroon was er, zij het vanuit Terschelling en vanaf het beeldscherm. In een positieve toespraak vertelde het lid van de Raad van Bestuur van Catent (waaronder De Kubus valt) over de noodzaak van dorpsuitbreiding voor de school.Wijkmanger Hanneke Valkeman liep het vervolgproces van het Dorpsplan 2.0 door met de bewoners en Arjen Vedder (gemeentelijk planoloog) vertelde over de Omgevingsvisie, zeg maar het aloude Structuurplan waarin de ruimtelijke toekomst van Zwolle als groeistad staat opgetekend.

Vervolgens stond Rob van Kessel uitgebreid stil bij de nieuwbouw. De inmiddels in het dorp bekende projectontwikkelaar van Kreator, dat samen met Loostad zorgt voor de realisatie van fase 1 (met 111 woningen), verwoordde de vorderingen, die recent zijn gemaakt. Zo heeft het college van burgemeester de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging inmiddels goedgekeurd en naar de gemeenteraad gestuurd, die het op de agenda voor 19 september heeft gezet. Zienswijzen (bezwaarschriften) zijn er niet ingediend.

 Inmiddels zijn in totaal zes architecten van drie verschillende bureau’s (waaronder 19Atelier van Wijthmener Rob Moritz en oud-Wijthmener Marc Eijkelkamp) aan het tekenen geslagen om de geplande woningen vorm te geven. Over belangstelling voor het project, officieel aangeduid als Het Buyten van Zwolle, heeft Kreator-Loostad geen klagen. Welgeteld 4572 hebben zich inmiddels ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief.Ook de uitkomsten van de diverse werkgroepen van meedenkende dorpsgenoten, die zich in de voorbije maanden bekommerden over de toekomst van het dorp, werden uitgebreid besproken. Zo wordt momenteel de haalbaarheid onderzocht van een nieuwe uitbreiding van het Kulturhus. Dat is noodzakelijk, onder meer door nijpend ruimtegebrek (zeker nadat kinderdagopvang in De Elshof is gekomen) en aanpassingen voor de dagbesteding van ouderen (bijvoorbeeld keuken). Nog een dringende reden: vanwege de exorbitant hoge gas- en elektriciteitsprijzen kijken we naar de mogelijkheden van spoedige verduurzaming.

Dat zal wellicht gebeuren in samenwerking met de mensen van de Werkgroep Duurzaamheid, die een helder beeld voor ogen hebben hoe wij Wijthmen in de toekomst groener kunnen maken. Moeilijker ligt dat voor de Werkgroep Boeren. Dat komt met name door de door het kabinet opgelegde stikstofmaatregelen die voor heel veel onzekerheid op het platteland zorgen. Desondanks kwamen de (voornamelijk jonge) boeren in de werkgroep met hoopgevende en perspectiefrijke aanbevelingen. Binnenkort gaan de boeren ook nog eens met de burgemeester om tafel. De Werkgroep Wonen heeft zich met veel enthousiasme gestort op de discussie over de verdere woningbouw na fase 1. Toekomstmuziek (tot 2040), maar de eerste ideeën ter aanvulling op het bestaande dorpsplan zijn inmiddels geboren en ingebracht.Alle suggesties en adviezen (ook die over een onderzoek naar mogelijke privatisering van de sportvelden) zullen nu worden verzameld en besproken in het Kernteam met diverse vertegenwoordigers van het dorp en de gemeente. Natuurlijk ook met de Stuurgroep, die met het college van B en W praat. Dat alles zal worden samengebundeld in een Dorpsagenda, die nog in het najaar met het dorp wordt besproken en zal resulteren in het voorstel voor een geactualiseerd Dorpsplan. Wordt dus vervolgd. U hoort!

Koen Nijmeijer

(Met dank aan Erik Volkers, die de avond aan elkaar praatte en de vaart erin hield en Wim van Noort van HVbenSit voor de digitale ondersteuning)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten