zondag 6 augustus 2017

Verslag Omgevingsoverlegtafel Herfte - project Spooruitbreiding Zwolle-HerfteDatum en tijd         Maandag 26 juni 2017, van 19.30 tot 21.40 uur
Locatie                   Projectkantoor ZwolleSpoort, Hanzelaan 101, Zwolle

1.         Opening
Voorzitter Erik Schwencke opent het overleg om 19.30 uur en heet allen welkom.

2.         Aanbestedingskalender
Martin de Vries presenteert de aanbestedingsplanning. 28 Augustus wordt het aanbestedingsdossier (contract IJssel-Herfte) gepubliceerd, waarna aannemers hierop kunnen inschrijven. Daarna volgt een subsidieaanvraag bij het ministerie. In april/mei 2018 wordt de opdracht gegund en een jaar daarna zal er worden gebouwd. Het zand voor het baanlichaam zal al eerder worden aangevoerd. Midden 2018/derde kwartaal 2018 worden bouwwegen aangelegd, werkterreinen ingericht en bouwketen geplaatst.

3.         Veiligheid overweg Selhorst
Erik Schwencke heeft de aannemer aangesproken op de onveilige verkeerssituatie bij het laden en lossen bij de overweg Selhorst. ProRail heeft nu maar zelf een hek geplaatst met vier verkeersborden voor een verbod om stil te staan. Dit is geen eindoplossing voor alle overlast. Het aanleggen van een definitievere vorm van een in- en uitrit duurt nog 4 tot 5 maanden. Omwonenden geven aan met alleen de tussenoplossing niet tevreden te zijn, mede vanwege de grote verkeersdruk door sluipverkeer dat op de Herfterlaan rijdt. Zij hebben dit bij de gemeente aangekaart.

4.         Bouwlogistiek
Martin de Vries presenteert de bouwlogistiek aan de hand van diverse plattegronden. Erik Schwencke licht de te verwachten verkeershinder toe bij het realiseren van het kunstwerk bij de Ceintuurbaan. Erik Schwencke stuurt omwonenden de tekeningen door zodra de gemeente deze heeft goedgekeurd. Voor het melden van overlast komt er t.z.t. een aanspreekpunt vanuit de alliantie, met een telefoonnummer hiervoor.

5.         Uitwerking Wipstrikpark
Het dempen van de bergingsvijver en de aanleg van de dive-under wordt gecompenseerd met de aanleg van een vijverpartij. Op de plek van de voormalige kwekerij is in samenwerking met het waterschap, de gemeente en bewoners een plan gemaakt voor een park met onder meer struinpaden, rustplekken en bloemenweide.

6.         Participatie inpassing Herfte
Martin de Vries toont de tekening voor de inpassing in Herfte die Carel Broekhof samen met buurtgenoten heeft gemaakt. De tekening  wordt omgezet ineen tekening van het ingenieursbureau en die tekening gaat in het contract met de aannemer. Met bewoners is afgesproken dat de driehoek geen structureel opslagterrein wordt voor ballast. Voor het afvoeren van ballast bij het opheffen van twee sporen en voor de aanleg van de dive-under en de nieuwe sporen zal er wel worden gewerkt. Het hekwerk zal zo dicht mogelijk tegen het spoor worden verplaatst. ProRail zal nog een nieuwe tekening van de nieuwe situatie ter plaatse van de overweg Selhorst laten maken en delen met de omwonenden. De twee schakelstations voor de bovenleidingen zullen met begroeiing worden omkleed. De zijkanten van het beton van de dive-under worden voorzien van een begroeid talud. De aannemer zal dit in overleg met de omgeving doen. ProRail schrijft in het contract met de aannemer geen producten voor, maar beschrijft functioneel wat ProRail wil hebben. De ontwerpen vanuit ProRail dienen alleen als referentie. Wanneer de overweg Herfterlaan wordt vernieuwd, dan is de verwachting dat er geen trilling beperkende waterpartij nodig is tussen het spoor en de woningen.

7.         Fasering
Martin de Vries toont de onttrekkingstekeningen met de indicatieve treinvrije perioden van 2019 tot en met 2021. In de treinvrije perioden worden bussen ingezet. In die perioden wordt 24 uur per dag aan het spoor gewerkt. Over de treinvrije perioden wordt t.z.t. samen met Arriva en NS extra gecommuniceerd.

Het is nog onzeker of er geheid gaat worden. Van woningen waar trillingsschade zou kunnen ontstaan, wordt de situatie vastgelegd (‘vooropname’). De aannemer is verzekerd bij eventuele schade. De ‘vooropname’ kan in uitzonderlijke situaties ook worden gedaan bij wie bezorgd is over mogelijke trillingsschade. Trilling prognoses voor het treinverkeer gaan uit van 2030. Een omwonende meldt overlast van composttreinen uit de richting Emmen. Martin de Vries zoekt dit uit.

Martin de Vries meldt dat de website na de zomer zal worden voorzien van kaarten om de scope van het project aan te duiden. Eind 2018 zullen er bouwborden worden geplaatst. Daarna zal er intensiever over de werkzaamheden en het project worden gecommuniceerd.
8.         Rondvraag
Geen opmerkingen

9.         Afsluiting
Voorzitter Erik Schwencke sluit het overleg om 21.40 uur.

Acties
Nr.
Notulen d.d.;
agendapunt
Wat
Wie
Wanneer
1
4 apr. 2017,
pnt 4 (pg. 2)
Uitzoeken waarom de ANAbel luider is dan de eerdere geluidssignalering op de overweg.
ProRail

2
4 apr. 2017,
pnt 5 (pg. 3)
Bewonersoverleg voeren over inrichting driehoek, aankleding dive-under, de weg langs het spoor incl. bochten.
omwonenden

3
4 apr. 2017,
pnt 5 (pg. 3)
Toesturen van tekeningen aan bewonersoverleg via Carel Broekhoff
MdV

4
26 juni 2017,
pnt 4 (pg. 1)
Toesturen tekeningen bouwlogistiek aan omwonenden
ProRail

5
26 juni 2017, pnt 6 (pg. 1)
Toesturen tekeningen nieuwe situatie overweg Selhorst aan omwonenden
ProRail

6
26 juni 2017, pnt 7 (pg. 2)
Uitzoeken trillingshinder composttrein uit richting Emmen
ProRailPresentielijst


Vergadering        Omgevingsoverlegtafel Herfte - project Spooruitbreidng Zwolle-Herfte
Datum                 Maandag 26 juni 2017


Naam
Organisatie / functie
Erik Schwencke (voorzitter)
ProRail, omgevingsmanager
Martin de Vries
ProRail, planontwikkelaar
H. van den Berg
omwonende
Carel Broekhoff
omwonende
Rini Broekhoff
omwonende
Joke van Enteren
omwonende
Iris Feenstra
omwonende
Daan Föster
omwonende
Alex van de Gronde
omwonende
Jan Molhoek
omwonende
W.J. Porte
omwonende
Richard Schokker
omwonende
Carry van der Wal
omwonende
Theo Oppewal
notulist

Geen opmerkingen:

Een reactie posten