zaterdag 10 februari 2018

Verslag Wijkplatform wo 29 november 2017
Datum: woensdag 29 november 2017

Locatie: Kulturhus
Samensteller: Herma Edelijn/Hanneke Valkeman
Aanwezig: Ongeveer 100 personen

Voorafgaand van 18.45 – 19.45 uur: inloop over de aanpak en planning van de voorgenomen verfijning van het bestemmingsplan Wijthmenerplas.
Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen hierover te beantwoorden en aandachtspunten te verzamelen.

Start wijkplatform 20.00 uur.

1.   Opening
Eko Huisman, voorzitter Plaatselijk Belang, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Inleider agendapunt 4,  Dorpsplan fase I:  wijkwethouder Ed Anker
Inleider agendapunt 5, Sluipverkeer in het buitengebied: bewoner dhr. Jan Molhoek
Inleider agendapunt 6, Inzet afkoopsom N 35 in relatie tot het Dorpsplan: Willem Bosch

Afmelding wegens ziekte is ontvangen van dhr. Janco Cnossen.
Ook niet aanwezig is wijkbeheerder Ben Scherluit. Hij heeft de gemeente verlaten en een opvolger is nog niet benoemd. Vragen over het beheer van de openbare ruimte kunnen na afloop van het wijkplatform gemeld worden bij wijkmanager Hanneke Valkeman. Meldingen kunnen ook buiten het wijkplatform worden doorgegeven via www.meldingen.nl/zwolle of via 14038.
Aanwezig zijn:
·         namens  de politie – team Oost: Joost Wareman (wijkagent) en Bert Jansen (taakveld Verkeer);
·         namens de gemeente Zwolle, naast de wijkwethouder en de wijkmanager, projectmanager Aldert Koop (betrokken bij locatie I van het dorpsplan en bij verfijning bestemmingsplan Wijthmenerplas) en Willem Bosch en Arjen Vedder (beiden betrokken bij agendapunt 4 (afkoopsom N 35).

2.  Verantwoording Plaatselijk Belang
De secretaris van Plaatselijk Belang doet verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar van Plaatselijk Belang. Vervolgens legt de penningmeester verantwoording af m.b.t.  de financiën. De verantwoording wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
Er worden 2 leden voor de nieuwe kascontrolecommissie gekozen.

3.  Mededelingen:
·       Kwaliteit onderhoud fietspad Valkenburgweg: het onverharde gedeelte inclusief fietspad, staat voor 2018 op de planning voor groot onderhoud. Hierbij wordt het huidige fietspad vervangen door een bredere asfaltweg.
·       Toegangshekjes Wijthmenerplas: zij zouden niet ‘buggy’-vriendelijk zijn. Dit is door ziekte en vertrek van de wijkbeheerder niet opgepakt. Recentelijk is contact gelegd tussen de beheerder van de plas en de vragensteller.
·       Bouw fietsbrug: In de nachten van 12 t/m 15 december worden de betonnen dekken op de fietsbrug gehesen. Mensen die geïnteresseerd zijn, zijn welkom om te komen kijken. Hiervoor zijn speciale plekken aangewezen. Het verzoek is wel op de fiets te komen!

4.  Dorpsplan locatie I :
Wijkwethouder Ed Anker geeft de stand van zaken:
Er is goed nieuws te melden.
Er wordt al jaren gesproken over fase I van het Dorpsplan Wijthmen. Nadat Driezorg in 2015 besloot om niet verder te gaan met dit project, is, samen met Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW), gezocht naar een andere partij voor het ontwikkelen van het Dorpsplan. In het overleg van gisteren (28-11-2017) zijn partijen het met elkaar eens geworden. Mondeling is de intentie uitgesproken dat deze nieuwe partij het plan gaat realiseren. De mondelinge toezegging wordt binnen enkele weken vastgelegd in een Intentieovereenkomst. Daarna gaat de ontwikkelaar de plannen verder uitwerken.
Onder andere wordt een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Wijthmen. De wethouder roept de bewoners op om hieraan medewerking te verlenen.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld, dat de wethouder graag wil bespreken met de Wijthmeners.
Uiteindelijk wordt op basis van het stedenbouwkundig plan en de daarop gebaseerde berekeningen ten behoeve van de financiële haalbaarheid door de gemeenteraad een besluit genomen. De wethouder streeft er naar om dit nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) te realiseren.
Na het raadsbesluit wordt de bestemmingplanprocedure gestart. Dit neemt ook nog wel een klein jaar in beslag.
De wethouder zegt toe dat de bewoners van Wijthmen regelmatig via een nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden.
Deze uiteenzetting van de wethouder wordt met applaus ontvangen.
Namens Plaatselijk Belang en St. Ouderenzorg Wijthmen ook dank aan de wethouder dat het plan is “vlotgetrokken”.

Vragen en opmerkingen van bewoners:
Vraag: Is er al overeenstemming met de eigenaren van de grond, die de gemeente wil aankopen voor het realiseren van het dorpsplan?
Antwoord: Wijkmanager Hanneke Valkeman geeft aan dat met alle betrokkenen is gesproken.
Vraag: Is ook gesproken over het probleem van stankoverlast?
Antwoord: Hierover is men ook in gesprek.
Vraag: Als er een nieuw stedenbouwkundig plan komt, komen er dan ook seniorenwoningen?
Antwoord: Wethouder Anker antwoordt dat er uitgegaan wordt van seniorenwoningen vooral om doorstroming van bewoners uit Wijthmen te bevorderen. Daarnaast zou het voor Wijthmen goed zijn als er ook ruimte is voor gezinnen van buiten en starterswoningen. Welke woningen er worden gebouwd zal mede afhangen van de uitkomsten van het behoefte-onderzoek.
Vraag: Kan het bestaande Dorpsplan Wijthmen niet gebruikt worden?
Antwoord: Dat plan is een aantal jaren geleden opgesteld. Inmiddels is de woningmarkt veranderd. Het bestaande Dorpsplan wordt wel als basis gebruikt, maar geactualiseerd onder andere met de uitkomsten van het behoefte-onderzoek.
Vraag: Is er ook ruimte voor particulier opdrachtgeverschap?
Antwoord: Dat moet nog worden uitgezocht. .
Vraag: Het wordt geen “Krasse Knarrenhof”, toch?
Antwoord: De wethouder merkt op dat initiatieven zoals Krasse Knarrenhof momenteel veel in het nieuws komen. Een dergelijke woonvorm was voor Wijthmen niet gepland. Maar als uit het behoeftenonderzoek blijkt dat daaraan wel behoefte is, kan dat worden onderzocht.
Vraag: Hoeveel zorg wordt er aangeboden in het plan?
Antwoord: De zorgpartij die in de eerste plannen was betrokken, heeft zich teruggetrokken. Er moet worden uitgezocht hoe woningen met een goede zorgaanbieding te realiseren zijn.

5.  Het sluipverkeer in het buitengebied van Herfte en Wijthmen.
Ondanks een aantal maatregelen die genomen zijn om sluipverkeer tegen te gaan, wordt door de omwonenden nog veel overlast ervaren. De heer Molhoek, bewoner van het gebied, laat in een powerpoint-presentatie zien welke ervaringen hij en medebewoners hebben met het sluipverkeer in het buitengebied.

Wijkmanager Hanneke Valkeman stelt voor om een werkgroepje van bewoners te formeren, die in gesprek gaat met de gemeente en met de politie over de gesignaleerde knelpunten en mogelijke oplossingen.

Vragen en opmerkingen van bewoners, die meegenomen kunnen worden in deze werkgroep:
Opmerking: De ervaring leert dat een verbodsbord, zoals bijvoorbeeld in de Kanaalweg, niet werkt.
Antwoord:. Bert Janssen, Politie (taakveld Verkeer), beaamt dat het lastig is om maatregelen te treffen. Hij stelt dat handhaving erg belangrijk is. Hij is daar regelmatig aanwezig.
Opmerking: Verkeer remmende maatregelen zijn voor landbouwverkeer erg hinderlijk.
Opmerking: Parkeren door bezoekers van de Wijthmenerplas (op het wegstukje waar 30 km-zone over gaat in 60 km-zone) levert problemen op. De doorgang wordt geblokkeerd. Er staan parkeerverbodsborden, maar die worden genegeerd. Klachten bij politie en gemeente hebben geen oplossing geboden.
Antwoord:. De wijkmanager stelt voor om dit knelpunt ook mee te nemen in de te vormen werkgroep.

Bert Janssen ligt toe dat in meer gemeenten in het kader van project Duurzaam Veilig over deze problematiek wordt nagedacht. In Wijthmen zijn er altijd al wel signalen geweest over (hardrijdend) sluipverkeer maar de laatste jaren zijn ze wel toegenomen, mede door het dichtslibben van de N35 en de Ceintuurbaan. Ook de vele (hardrijdende) busjes met leerlingen voor de Ambelt spelen een grote rol. Bert constateert dat direct na de instelling van de zogenoemde “kettingkast” het sluipverkeer op de parallelweg was toegenomen maar dat het inmiddels veel minder is.
Toch is in deze omgeving de laatste jaren geen letsel geregistreerd dat veroorzaakt werd door sluipverkeer. Het recente dodelijk ongeluk op de Kuijerhuislaan was niet het gevolg van sluipverkeer, zo benadrukt Bert Jansen.

Reactie van bewoners: Er is weliswaar nog geen letsel te betreuren, maar als fietser of voetganger op de Herfterlaan heeft men een onveilig gevoel.
Antwoord: Bert Janssen laat weten dat hierover binnenkort samen met de gemeente weer gesproken wordt met de Ambelt.
Opmerking: Veel ouders brengen de kinderen met de auto naar school, omdat het te gevaarlijk is om te fietsen.
Antwoord: Bert Janssen hoopt dat zodra de reconstructie klaar is, er veel minder verkeer van en naar Dalfsen door de Herfterlaan gaat.
Vraag: Als dat nog een jaar duurt, dan graag een waarschuwingsbord ‘Gevaarlijke Kruising’ bij de Eierweg.
Antwoord: Bert Janssen stelt voor om het deel t/m Kuijerhuislaan mee te nemen in de onderzoeken en te bespreken met de te vormen werkgroep.
Aanvulling: Graag Valkenburgweg en sluipverkeer uit Dalfsen (Marshoek-Hooiweg-Oude Dalfserweg) meenemen in onderzoeken en werkgroep.
En meenemen of er bij het bruggetje van het Erfgenamenbos een paaltje kan worden geplaatst, om sluipverkeer daar tegen te gaan.

Afgesproken wordt dat bewoners die willen meedenken over oplossingen zich aanmelden voor de werkgroep bij Jan Molhoek.

6.  Inzet afkoopsom N35 in relatie tot het Dorpsplan
Na de aanpassing van de N35 komt de ‘oude’ Heinoseweg vanuit Rijkswaterstaat over naar de gemeente Zwolle. De herinrichting en het beheer van die weg komen voor rekening van de gemeente die daarvoor een afkoopsom ontvangt. Vraag is nu hoe deze middelen zo slim mogelijk in te zetten.
Dhr. Willem Bosch, verkeersadviseur van de gemeente Zwolle, geeft een toelichting op de mogelijke varianten (zie bijlage).

De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeenteraad van Zwolle. Maar ook inbreng vanuit Wijthmen e.o. is van belang.

Vooruitlopend op deze bijeenkomst is dit punt ook al besproken met de Wijthmense Ontwikkelings Maatschappij (een samenwerkingverband van Plaatselijk Belang, St. Ouderenzorg Wijthmen en gemeente, verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang, de coördinatie en de communicatie rondom het dorpsplan).
De WOM ziet dit als een grote kans voor Wijthmen. Voor hen speelt ook het dorpsplan een belangrijke rol. Zij willen daarom graag inzetten op verlegging van de Kroesenallee met vooralsnog een sobere herinrichting van de Oude Heinoseweg.
De argumenten daarvoor:
      Doet recht aan de langere termijn/toekomstbestendigheid van het dorp: dorpsstraat kan dorpsstraat worden (anders nog veel doorgaand verkeer), van 50 km naar 30 km weg;
      Draagt bij aan vermindering van sluipverkeer door snellere aansluiting Kroesenallee op de N 35.

Vraag van wijkmanager Hanneke Valkeman:
1.       Kunt u zich als bewoner vinden in de lijn om de middelen ook te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee.
2.      Wat zijn zwaarwegende argumenten voor eventueel een andere bestemming.

Enkele reacties:
-           Landbouwverkeer op de parallelweg: is het mogelijk om samen met bewoners te zoeken naar een alternatief voor landbouwverkeer, dat nu nog dóór het dorp (parallelweg) rijdt.?
De gemeente wil in overleg met bewoners onderzoeken wat mogelijk is
-           De parallelweg gaat door tot aan de Wijthmenerplas. Verderop is dat traject veel gevaarlijker. Kan dat ook worden meegenomen?
Antwoord: Het gedeelte tussen de Zeisweg en de Wijthmenerplas is en blijft nog eigendom van Rijkswaterstaat en wordt dus  niet  meegenomen in het plan.
De gemeente is wel in gesprek met Rijkswaterstaat over de overname van dit  stuk parallelweg tot aan de Wijthmenerplas.
-           Wat betekenen deze varianten voor de busverbinding van Wijthmen?
Er is een onderzoek gedaan door de vervoerders: er blijken amper reizigers in of uit te stappen.
In de uitwerking van de plannen kan dit meegenomen worden.
-           Waarom is er geen straatverlichting op de parallelweg aan de zuidwestzijde?
Het gemeentelijk beleid stelt dat op erfontsluitings-wegen in het buitengebied geen straatverlichting wordt aangelegd.
-           Er is teleurstelling over de geringe animo voor een extra fiets/voetgangersbrug naar Soeslo. Er is een enquête gehouden, waarop 25 huishoudens hebben gereageerd, waarvan de meesten aangeven 1 of 2 keer per week gebruik te willen maken van zo’n voorziening.
Als alternatief mag men fietsend of lopend over de nieuwe fietsbrug.
-           De tijdelijke uitrit naar Wijthmen vanuit Zwolle is onverlicht.
De gemeente vraagt aandacht hiervoor bij Heijmans.
-           Momenteel zijn bewoners aan de Heinoseweg moeilijk te vinden door  bezorgers. Hoe is dit na de herinrichting geregeld? Komt er een nieuwe huisnummering? Kan er in deze tijdelijke situatie een verwijzing komen?
De wijkmanager stelt voor deze vraag schriftelijk of via de mail aan haar te stellen. Zij zorgt dat deze vraag bij de juiste collega terecht komt.

Conclusie:
De bewoners geven aan het lastig te vinden direct een reactie te moeten geven. De gemeente zorgt voor verspreiding van de getoonde varianten, en gaat uit van de lijn om de middelen ook te besteden aan de verlegging van de Kroesenallee. Argumenten om voor een andere variant te kiezen kunnen schriftelijk worden aangegeven Hiervoor zal een brief met reactiemogelijkheid huis-aan-huis worden verspreid. Ook zal in De Elshofbode hiervoor aandacht worden gevraagd.
De reacties wordt meegenomen in het voorstel voor besluitvorming door de gemeenteraad.
Na de besluitvorming worden de plannen uitgewerkt in overleg met een delegatie van bewoners.  

7.  Rondvraag en sluiting.

Wijkagent Joost Wareman vraagt aandacht voor het toenemende aantal woninginbraken. Als iemand iets verdachts ziet, graag 112 bellen, zodat de politie er zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten