maandag 9 juni 2014

Verslag wijkplatform 5 maart

Verslag van het wijkplatform Wijthmen
Aanvang: Woensdag 5 maart 2014
Locatie: De Elshof - Kulturhus

Samensteller: Ageeth Pierik/Bert Michel
Aanwezig namens wethouder Gerrit Piek, de heren Aldert Koop (projectleider),
de gemeente : Bert Michel (wijkmanager) en Ben Scherluit (wijkbeheerder).
Inleider agendapunt 3: Stichting Ouderenzorg Wijthmen: Janco Cnossen en Marcel
Postma, samen Marion Tolhuis (WMO) en Annet Uijttewaal
(Driezorg)

Aanwezige bewoners: ongeveer 40 bewoners.

1. Opening
Gerard Ganzeboer opent namens Plaatselijk Belang Wijthmen de vergadering en heet
iedereen welkom. Ook heet hij de raadsleden Martien van Gurp (CDA) en Dicky van
Gijssel (CU) van harte welkom. Wethouder Gerrit Piek vervangt wethouder Erik
Dannenberg en wijkmanager Bert Michel vervangt Hanneke Valkeman.

2. Mededelingen o.a. bestemmingsplan Wijthemenerplas
Het bestemmingsplan Wijthmenerplas heeft ter inzage gelegen. Er zijn 18 zienswijzen
binnen gekomen. Het bestemmingsplan Wijthmenerplas is met een paar kleine
aanpassingen aangepast zoals de hoogte van de vlaggenmasten en de lichtmasten.
Het bestemmingsplan Wijthmenerplas ligt nu bij de Provincie; eind maart verwachten
we hiervan een reactie te krijgen. Na goedkeuring zullen de mensen die een zienswijze
hebben ingediend hierop een reactie krijgen.

3. Dorpsplan Wijthmen
De heren Janco Cnossen en Marcel Postma geven namens de Stichting Ouderenzorg
Wijthmen een toelichting op de stand van zaken van fase I van het Dorpsplan Wijthmen.
Al vaker is er over gesproken en het heeft allemaal langer geduurd dan verwacht maar
we zijn nu op de goede weg. De gemeenteraad heeft ingestemd met een aanvullende
financiële bijdrage om tegenvallers op te vangen. De raad was het unaniem eens.
Iedereen zag het belang voor het dorp: hoe houden we het dorp levend.
Ook is met de grondeigenaar een overeenkomst gesloten. Zoals het er nu uitziet kan
vanaf 2016 gestart gaan worden met de bouwactiviteiten.
Fase 1 Dorpsplan Wijthmen
Bij de oplevering van het Kulturhus werd de wens geuit voor nog een aanvullende
voorziening voor Wijthmen: een zorgvoorziening. Samen met de gemeente is toen
gewerkt aan het dorpsplan Wijthmen. Uitkomsten:
Ontwikkeling is groot belang voor het dorp!
• Leefbaarheid komt in geding: als er voorzieningen verdwijnen komen die zelden
terug.
• Momentum is daar.
• Kansen voor het dorp.
Drie jaar geleden is mede daarvoor de Stichting Ouderenzorg Wijthmen (SOW)
opgericht.
Voor wie
• Ouderen en andere zorgvragers
• Starters woningmarkt huur en koop
• Doorstarters huur en koop
• Doorstarters zelfbouw CPO verband
Ruimte in het plan voor iedereen. Mix van jong en oud(er). Belangrijk is de doelgroep zo
groot mogelijk te houden. Binnen fase I kunnen 85 woningen worden gerealiseerd,
deels zorg(gerelateerd) en deels regulier..
De volgende partners doen mee in het project om zoveel mogelijk de eigen risico’s te
spreiden.
• SOW
• Salverda
• Gemeente Zwolle
• Driezorg/SOW
• Woningbouwcorporatie
Het is de bedoeling een Zorg/woonservicegebied ter realiseren, aansluitend bij de
ontwikkelingen in de (ouderen)zorg. De gemeenschap van Wijthmen is vergrijst (25 % is
60+) en krijgt te maken met de veranderingen/scheiding tussen wonen en zorg. Er zal
een steeds groter beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van mensen zelf.
Om de zorg zo goed mogelijk te regelen is het belangrijke goede samenwerkingsrelaties
te organiseren tussen de verschillende betrokken partijen zoals:
o Mantelzorgers/vrijwilligers
o Zorginstellingen
o Gemeente Zwolle/WMO
o Dorp
Zorgvrager
o Familie/buurt
o Vrijwilliger
o Professionals
Drie Pijlers
o Zorgcoördinator (een wijkverpleegkundige) met zorgteam voor verpleging en
verzorging. Annet Uijttewaal is werkzaam in Berkumstede en zal vanaf eind
maart 2014 ook de taken in Wijthmen op zich nemen.
o Dorpsondersteuner t.b.v. de coördinatie van voorzieningen als hulp
huishouding, dagbesteding informatie. Marion Tolhuis is werkzaam bij de
WMO-afdeling van de gemeente Zwolle en zal deze taak op zich nemen.
o Een dienstenteam o.a. t.b.v. (technische) ondersteuning/klussen
Marion Tolhuis zal samen met Annet Uijttewaal keukentafelgesprekken starten in april
en mei 2014.
Vervoersdienst
De stichting heeft met behulp van subsidies een bus en een auto kunnen aanschaffen.
Opschrift: ZIN (Zorg in Nabijheid) Wijthmen. Op dit moment worden de wensen van
bewoners verzameld zodat er een dienstregeling gemaakt kan worden voor de
inwoners van Wijthmen.
Op woensdag 26 maart 2014 is er een aparte informatieavond over het dorpszorgplan
in het Kulturhus.
Vraag:
Het komt dus eigenlijk neer op een soort thuiszorgachtig voorziening?
Antwoord:
Het grootste doel is de verzorging van bewoners die dat nodig hebben zo dicht
mogelijk bij huis te organiseren. De eerste stap is te inventariseren welke zorg
mensen nodig hebben. Alle ouderen boven de 65 krijgen een uitnodiging voor een
keukentafelgesprek. N.a.v de keukentafelgesprekken zal er een inventarisatie
plaatsvinden welke zorg er nodig is.

4. Bibliotheekvoorziening in Wijthmen
Wim Schuurman het hoofd van de school, geeft een toelichting. De bibliotheekbus komt
niet meer in het dorp en dus zijn we als school gaan nadenken hoe kunnen de kinderen
toch een aanbod van boeken te geven. Het idee ontstond om een bibliotheek in de
school te starten voor de inwoners van Wijthmen. Er is contact gelegd met de
bibliotheek Zwolle. De vertegenwoordiger van de bibliotheek Zwolle vond het een goed
idee. Vervolgens is het plan verder uitgewerkt. Er is extra budget aangevraagd bij
Catent (schoolbestuur) en die heeft het verzoek gehonoreerd. Het is de bedoeling te
starten met een bibliotheekfunctie in de school, ook voor volwassenen. Boeken kunnen
digitaal via de website besteld worden. Twee keer per week worden door de bibliotheek
boeken gehaald en gebracht. De bibliotheek op school zal worden gerund door de
leerlingen en een aantal vrijwilligers. In eerste instantie voor een periode drie jaar.
Vraag: Hoe gaan jullie dit oplossen als de school gesloten is?
Antwoord: Daar hebben we nog geen oplossing voor. We gaan praten met vrijwilligers
of die misschien in de vakantie iets kunnen betekenen. Dit wordt nog verder
onderzocht. Verder informatie volgt via De Elshofbode.

5. Versalg Wijkplatform Wijthmen van 15 mei 2013.
Het verslag wordt zonder aanvullingen/opmerkingen vastgesteld.

6. Rondvraag
Vraag: Is er al een tekening hoe het zorgcentrum er uit gaat zien?
Antwoord: Het ontwerp is nog niet vastgesteld.
Vraag: Is er bekend wat de woningen qua huur gaan kosten?
Antwoord: Er zijn verschillende starterswoningen en doorgroeiwoningen. De prijzen
zijn nog niet beschikbaar. De eis is dat we 30% onder de subsidiegrens gaan zitten.
Vraag: Elk keer komt hetzelfde verhaal weer aan de orde maar ik zie nog geen
concrete plannen voorbij komen.
Antwoord: We zijn op dit moment heel erg ver met onze plannen. Bestuurlijke en
ambtelijke molens draaien niet altijd even snel, en het vereist ook nog wel iets extra’s
als je in samenspraak met álle (belanghebbende) partijen een breed gedragen
voorziening voor het dorp wilt realiseren
Vraag: Gaan de inwoners uit Wijthmen voor bij de toewijzing van de huizen?
Antwoord: Het plan is niet alleen voor Wijthmeners maar ook voor mensen van buiten
Wijthmen. Immers, we willen het dorp voor de toekomst juist levend en vitaal houden
Vraag: Er was ook sprake dat er in het buitengebied gebouwd zou worden? Gaat dit
nog door?
Antwoord: We gaan ons nu richten op fase 1 Dorpsplan. Dat heeft prioriteit.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten