zondag 12 mei 2019

Verslag van de wijkbijeenkomst Wijthmen do 28 februari

Aanvang:                     19.30 uur

Locatie:                        Gemeenschapscentrum De Elshof

Samensteller:               Ageeth Pierik/Hanneke ValkemanAanwezig namens de gemeente: wethouder William Dogger, wethouder Ed Anker, Anton Westenberg en Jan Kuik (woningbouw) Willem Bosch, Theo Wolters, Kristian Dekker en Cor Blanken (inpassingstudie verlegging Kroesenallee), wijkmanager Hanneke Valkeman.Aanwezige raadsleden: Marcel Mulder (Swollwacht), Reinier Mulder (Christen Unie),Jolanda Kok (VVD), Leo Elfers             (CDA), Jan Nabers (CDA),         Overige aanwezigen:  Rob van Kessel en Jan Regterschot  
(Kreator), Henk Driesen, Stephan van der Plas en Danique 
Haarman(Loostad Ontwikkeling).1. Opening

Hanneke Valkeman opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ook een welkom voor de nieuwe wijkwethouder Dogger, wethouder Anker en de aanwezige raadsleden.2. Kennismaking met wijkwethouder William Dogger

Wethouder William Dogger is sinds vorig jaar wethouder namens Swollwacht met een breed pakket aan portefeuilles zoals  Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Afval, Groenbeleid, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Vitaal en waardig ouder worden, en Toegankelijkheid. Daarnaast is hij de  wijkwethouder van de wijken in stadsdeel Oost waartoe ook Wijthmen behoort. Hij vindt het fijn vanavond nader kennis te kunnen maken met de Wijthmeners. Hij kijkt uit naar de samenwerking en gaat graag het gesprek aan.3. Schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan voor locatie I van het Dorpsplan (naast het Kulturhus)

De heren Rob van Kessel (Kreator) en Henk Driesen (Loostad B.V.) geven de stand van zaken weer wat betreft de realisatie van de woningbouwplannen.  De heer Van Kessel geeft aan dat er vanaf 2010, met de vaststelling van het Dorpsplan,  al plannen liggen om te starten met woningbouw in Wythmen. De uitvoering ervan  verloopt echter niet zonder slag of stoot. De crisis heeft zo zijn invloed gehad. Maar ook veranderingen in landelijke beleid, waardoor Driezorg als partij voor een ouderenvoorziening moest afhaken, zorgden voor de nodige hobbels.

Een ontmoeting tussen Koen Nijmeijer van de Stichting Ouderenzorg Wijthmen en Rob van Kessel leidde tot een nieuwe poging om tot een haalbaar plan te  komen.

Opnieuw zijn er gesprekken gevoerd met de Gemeente Zwolle over wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.  En Kreator is op zoek gegaan naar een partij die mede zou willen ontwikkelen. En dat is Loostad geworden.

Een belangrijk onderdeel waren ook de gesprekken met de grondeigenaar en omliggende partijen. Zorgvuldigheid was daarbij belangrijk. Maar met al deze partijen zijn nu afspraken gemaakt.In de stedenbouwkundige schets die wordt getoond is op de locatie naast het Kulturhus ruimte voor de bouw van zo’n 100 woningen. Met de verschillende woonvoorkeuren is rekening gehouden: van vrijstaande koopwoningen tot sociale huur. De toevoeging van de nieuwe woningen draagt bij aan de levensvatbaarheid van het dorp. Startende jongeren moeten de kans krijgen om uit huis te gaan, maar in het dorp te blijven wonen; voor ouderen moet het een kans bieden om tot de laatste dag in Wijthmen te blijven wonen door de bouw van zogeheten levensloopbestendige woningen.Binnenkort wordt gestart met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Als deze procedure is doorlopen en de  wijziging betreffende het bestemmingsplan is goedgekeurd, kan er gestart worden met het bouwrijp maken en vervolgens de woningbouw. Op zijn vroegst zal dit in het 1e kwartaal van 2020 zijn.Wethouder Anker geeft aan dat er lang op is gewacht om dit plan te realiseren maar is dankbaar dat het nu toch gaat gebeuren. Hij spreekt zijn grote waardering uit voor alle partijen die in het plan zijn blijven geloven, de Stichting Ouderenzorg Wijthmen voorop.  

4. De voorkeursvariant als uitkomst van de inpassingsstudie  
    doortrekking Kroesenallee

De heer Willem Bosch geeft een presentatie over de mogelijke doortrekking van de Kroesenallee om de kern van Wijthmen heen.  Deze doortrekking was ook één van de onderdelen vanuit het Dorpsplan.  Verkeer van en naar Dalfsen rijdt  op die manier langs Wijthmen in plaats van er doorheen.

Afgelopen half jaar is in overleg met mogelijk toekomstig aanwonenden gekeken naar een goed traject. Zij zijn niet blij met wat er mogelijk staat te gebeuren maar hebben positief meegedacht.

Het uitgangspunt bij de verlegging is dat automobilisten vanaf de afslag op de N35 rechtdoor naar Dalfsen kunnen rijden en niet meer de lus door Wijthmen hoeven te maken. Om de hinder in de omgeving van de nieuwe weg zoveel mogelijk te beperken wordt geluid reducerend asfalt toegepast en evenals extra geluid reducerende maatregelen in de berm ter hoogte van de woningen (zogenaamde difractoren). Om lichthinder en inkijk te voorkomen wordt op die gedeelten langs het tracé een grondwalletje en een haag aangebracht.  De totale kosten zijn met dit ontwerp hoger dan eerder geraamd. Het plan bevat onder andere een rotonde ter hoogte van de Heinoseweg, kort na de afslag vanaf de N35. Verder zijn in het plan twee fietstunnels opgenomen . De uitkomsten worden nu eerst aan college en raad voorgelegd. Als alles wordt goedgekeurd en positief uitpakt is het de bedoeling om in 2021-2022 te starten.De totaal planning ziet er ongeveer als volgt uit: :

  • Ophalen reactie 28 februari 2019
  • Financiële consequenties in beeld brengen van de omlegging Kroesenallee en de planvorming herinrichting oude Heinoseweg en Kroesenallee (1e kw 2019)
  • Besluitvorming in College en Raad (2e kw 2019)
  • Planvorming herinrichting oude Heinoseweg en Kroesenallee (3-4e kw 2019)
  • Vervolgproces (bij positief besluit)
  • Voorbereiding realisatie omgelegde Kroesenallee (o.a. grondverwerving, planologische procedure 3-4 kw 2019 ed.)
  • Start uitvoering omgelegde Kroesenallee (afhankelijk doorlooptijd procedures) 2010/2022
  • Aansluitend uitvoering herinrichting oude Heinoseweg-Kroesenallee


Het tweede deel kenmerkt zich als een inloopbijeenkomst. 
Medewerkers van ontwikkelaar Kreator/Loostad en van de gemeente Zwolle zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de gepresenteerde ontwerpen. De reacties op beide plannen zijn over het algemeen positief.

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nader kennis te maken met wethouder William Dogger.Geen opmerkingen:

Een reactie posten