zaterdag 27 mei 2023

Overleg gemeente Zwolle en omwonenden Wijthemerplas

Op woensdagavond 12 april 2023 vond in de Elshof er een bijeenkomst plaats op initiatief van de Gemeente met omwonenden van de Wijthmenerplas.
Als gevolg van corona perikelen en mutaties onder betrokken ambtenaren bij de Gemeente heeft deze bijeenkomst lang op zich laten wachten. Maar nu de corona restricties zo goed als voorbij zijn en de evenementen en het bezoek aan de Wijthmenerplas weer toeneemt was het moment rijp om de bijeenkomsten weer op te pakken.
Dat de Gemeente het overleg serieus neemt bleek uit de grote delegatie die de weg naar Wijthmen had gevonden. Maar liefst vijf ambtenaren plus een wethouder waren aanwezig. Een negental bewoners hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven.
Na een korte introductie begon de bijeenkomst met het uitdelen van rapportcijfers. Even kijken hoe de vlag erbij staat. Het resultaat was een reeks van louter voldoendes. Variërend van 6 tot 9 1/2 waren de cijfers toch voornamelijk positief. Dat was goed om vast te stellen, want het zou vervelend zijn geweest als er ook onvoldoendes waren gevallen.
Deels is dat natuurlijk te verklaren door het mindere aantal activiteiten die er in de afgelopen jaren zijn geweest door corona en de lagere bezoekersaantallen die daar ook het gevolg van zijn geweest.
Waren er dan helemaal geen klachten? Nee, die waren er ook.
Het was een grote variëteit aan kleinere en soms ook grotere ergernissen.


Foto website Kingdance

Opvallend was de algemene observatie dat met name bij grotere evenementen, Kingdance en Dance4Liberation, de communicatie als goed wordt ervaren en dat men positief is over het nakomen van afspraken. Ook de onherroepelijk met deze evenementen gepaard gaande geluidsproductie werd als dragelijk ervaren.
Dat is met name zomers niet altijd het geval met de geluidsoverlast die door Lakeside of door passanten in de buurt van Lakeside op ongeregelde tijden wordt ervaren. Van Gemeentewege wordt benadrukt overlast altijd te melden. Handhaven volgt op meldingen. Wat betreft het handhaven is het niet in de laatste plaats onwenselijk dat er ruimte zit tussen de afgegeven milieuvergunning en de uitspraak van de Raad van State dienaangaande. Van bewonerszijde is er aangedrongen op het handhaven van de RvS uitspraak, inclusief de toegepaste meetmethode van geluidsoverlast.
Verder is er gewezen op de vuren op de BBQ-plaats. Deze willen, nadat de kooltjes klaar zijn met het roosteren van het vlees, nog wel eens flink worden opgestookt en groeien met sprokkelhout uit het omliggende bos soms uit tot ware vreugdevuren. Dit leidt tot rook en stankoverlast, niet in de laatste plaats voor de nabij gelegen boerderij waar de dieren van de overdadige brandlucht ontregeld raken. De Gemeente heeft toegezegd zich hierop te zullen beraden. Ondertussen wordt ook op dit punt aangeraden te melden.

Verder werd er gewezen op de op sommige plaatsen moeizame toegang tot het park voor minder validen, de bocht is met een scootmobiel niet te maken, is er gesproken over de discipline om hondenpoep op te ruimen, het uitlaat verbod voor honden tijdens de zomermaanden, etc. Veel van deze zaken zijn geadresseerd in de huisregels, maar naleving hiervan laat soms te wensen over.
De borden met huisregels worden binnenkort vervangen door nieuwe exemplaren waarbij extra aandacht aan de zichtbaarheid zal worden gegeven.
Tot slot werd er gewezen op het onwenselijke sluipverkeer over de Valkenbergweg. Met de kennis van nu is het vervangen van het oude zandpad door een asfalt versie geen goed plan geweest. Het plaatsen van een paaltje bij de brug stuit op bezwaren van een agrariër in de omgeving. Maar ook hier zal de Gemeente zich nog eens op beraden.
Na een kort slotwoord van de wethouder, waarin zij de aanwezigen hartelijk dankte voor hun betrokkenheid, werd de avond afgesloten.
Een goed initiatief van de Gemeente dat een jaarlijks vervolg verdiend

Geen opmerkingen:

Een reactie posten