vrijdag 22 december 2023

Plaatselijk Belang Wijthmen e.o.

 
In 2023 heeft plaatselijk belang de nodige veranderingen doorgemaakt. 

Vanaf de ledenvergadering in mei 2023 hebben wij een aantal nieuwe bestuursleden mogen begroeten.

Dat zijn:

Coen Bongers - voorzitter.
Joyce van Dam-van Gurp - Secretaris.
Anke Marsman - penningmeester.


Eko Huisman blijft Wijthmen vertegenwoordigen in het platform Zwolse wijken en Heilke Borst-Pierik blijft bestuurslid.
Jaarlijks houden wij een ledenvergadering waar het afgelopen jaar besproken wordt. Daarbij hebben inwoners ook de gelegenheid om vragen te stellen of onderwerpen aan te snijden die van belang zijn voor Wijthmen en omgeving. 

Tijdens de ledenvergadering in mei 2023 hebben we stellingen ingebracht om samen met de aanwezigen erachter te komen wat leeft in Wijthmen, Herfte en Zalné. De volgende stellingen zijn besproken:

  • Woningbouw
  • Energie
  • Het aanbod in voorzieningen
  • Recreatie & groen

Dit leverde mooie gesprekken met elkaar op met waardevolle informatie over waar inwoners van Wijthmen e.o. behoefte aan hebben m.b.t. deze onderwerpen. De volgende algemene ledenvergadering zal ergens rond mei 2024 zijn en dan zullen we hier op terugkijken en er een vervolg aan gaan geven.

We nodigen iedereen uit om bij onze algemene 

ledenvergadering aanwezig te zijn.

Omdat niet iedereen bij een ledenvergadering aanwezig kan zijn geven we ook een paar keer per jaar via de Elshofbode wat informatie over waar wij allemaal mee bezig zijn.

Om de paar maanden gaan wij bijvoorbeeld in overleg met Hanneke Valkeman (de wijkmanager vanuit de gemeente Zwolle). Het meest recente overleg was 12 oktober 2023. Tijdens dit overleg hebben wij ook punten besproken die tijdens de algemene ledenvergadering werden ingebracht. Een terugkerend punt is bijvoorbeeld de verkeerssituatie rond de Valkenbergweg. Deze weg wordt als gevaarlijk ervaren en er is veel sluipverkeer. De gemeente geeft echter aan de situatie daar met een verkeersdeskundige te hebben bekeken en alle opties te hebben overwogen. Ze geven toe dat er geen ideale oplossing is, maar dat zoals het nu is het beste is. Ze vragen ons wel om elkaar aan te spreken, bijvoorbeeld als er een gevaarlijke situatie wordt geconstateerd.

Ook hebben we het gehad over de Kroesenallee waar die de Oude Wythemerweg en de Erfgenamenweg kruist. Het oversteekpunt voor fietsers en voetgangers daar loopt schuin weg en dat zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties, waaronder valpartijen. Dit punt wordt opgepakt en met de wijkregisseur besproken. Hier krijgen wij nog terugkoppeling van. 

We hebben ook de route Parallelweg Heinoseweg tijdens de festivals bij de Wijthmenerplas aangekaart. Afgelopen jaar is de berm stuk gereden en Wijthmen stond vol met auto’s van festivalbezoekers. Dit punt wordt onder de aandacht gebracht binnen de gemeente en de organisatie van de festivals en wij zullen in de gaten houden wat de plannen voor 2024 zullen zijn.


In januari 2024 zal er weer een bespreking zijn en worden lopende zaken en wellicht nieuwe punten besproken. De gemeente geeft ook aan dat inwoners zelf melding kunnen maken via

https://www.zwolle.nl/melding-openbare-ruimte.


Indien het mogelijk is maak dan foto’s van de situatie en voeg deze toe aan de melding.

Uiteraard mag de nieuwbouw niet ontbreken, want dat is ook een belangrijk punt waar ons mee bemoeien ☺. Ondertussen is gestart met het bouwrijp maken van de grond en het grootste deel van de huizen van fase 1 zijn verkocht. 

Fase 2 komt ook langzamerhand in het zicht en vanaf begin 2024 zullen we dan ook weer met de gemeente en projectontwikkelaar daarover in gesprek gaan. Daarbij blijven wij ook aandacht vragen voor een evenwichtig aanbod van huizen en de mogelijkheden om sociaal en economisch gebondenen voorrang te geven. 

Naast de belangenbehartiging ondersteunen we ook de verenigingen door bijvoorbeeld financiële bijdragen of in gesprekken met de gemeente. Zo vragen wij subsidies aan voor acties en denken mee in bijvoorbeeld de dorpsversieringen tijdens de Grassparty en kijken vooruit naar de komst van nieuwe inwoners: hoe kunnen wij hen aankomend jaar een mooi welkom geven in Wijthmen? Kortom: als Plaatselijk belang dragen we bij aan Wijthmen en omgeving. Ook de Elshofbode kunnen wij zo uitgeven.


Een belangrijk punt tenslotte, dat we niet mogen vergeten, is het aantal leden - ledenwerving. We zijn ontzettend blij met alle leden die we hebben, maar we weten ook dat nog lang niet iedereen uit Wijthmen en omgeving lid is van Plaatselijk Belang. Juist met een groot ledenaantal sterkt dat ons in de gesprekken die we voeren met de gemeente en andere betrokkenen bij Wijthmen. Voor de contributie hoef je het niet laten: die is slechts €5,- per jaar!
Dus is afgelopen november geen €5,- afgeschreven van uw bankrekening: 

word vooral lid!

Al nagedacht over goede voornemens voor 2024?
Wij weten er wel één! Wij verwelkomen u graag als lid van Plaatselijk Belang,
want samen staan we sterk!


Vul op het machtigingsformulier uw gegevens in en lever deze in bij
onze penningmeester (Zeisweg 6) of mail deze naar pbwijthmen@gmail.com
Bedankt en alvast een goede jaarwisseling gewenst, namens plaatselijk Belang!


Coen Bongers 
Joyce van Dam-van Gurp 
Anke Marsman 
Maarten de Vries 
Menno van Gurp 
Henk Beltman 
Ronald Diepman 
Heilke Borst-Pierik 
Eko Huisman (namens Platform Zwolse Wijken) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten