zaterdag 6 november 2021

Dorpsdebat – ondanks coronamaatregelen – succesvol van start

 Elf jaar na de dorpsgesprekken voor het eerste Dorpsplan Wijthmen zaten inwoners van Wijthmen en Herfte bij elkaar (in Café-Restaurant De Mol) om opnieuw te praten over het toekomstperspectief van hun dorp. De bijeenkomst was in eerste instantie bedoeld als inspiratiesessie en tevens als startsein om het bestaande dorpsplan op sommige punten te actualiseren. En dat net als elf jaar geleden te doen in samenspraak met het dorp.

Want actualisering is nodig vanwege een paar belangrijke ontwikkelingen in het dorp sinds 2010. Zo is de N35 (Heinoseweg) verlegd en verdubbeld. En zijn Ko Diepman en familie begonnen aan hun verhuizing naar een boerderij buiten Wijthmen (de koeien zijn al over). Plannen voor verlegging van de Kroesenallee worden steeds concreter. En de boeren in het land zijn onder vuur komen te liggen door stikstofuitstoot. De woningmarkt staat onder steeds grotere druk.

Aan de ene kant biedt dat extra kansen om het dorp leefbaar te houden, de school en de voetbal (en andere clubs en clubjes) te versterken en ouderen in het dorp te houden. Maar er kunnen, en dat is de andere kant, ook nieuwe risico’s en bedreigingen opdoemen. Wat gebeurt er met de identiteit van Wijthmen met relatief veel nieuwkomers? Blijven we even goed naar elkaar omzien (noaberschap)? Wat blijft over van onze prachtige omgeving?

Daarom moeten we met elkaar praten in de komende maanden. Bijvoorbeeld over waar (betere) kansen liggen om te bouwen. En hoe dat kan bijdragen aan meer bouwkundige samenhang in ons dorp, dat nu een zogenaamd strooidorp heet te zijn. Kan dat een tikkeltje compacter? Weten we een dorpsstraat te realiseren. En hoe blijven we een plattelandskern?

We worden, zo is de vrees, bij de organisatie van de gesprekken nog flink dwars gezeten door corona. Maximaal dertig bewoners mochten op 25 september jl. vanwege coronamaatregelen worden uitgenodigd en die waren er. Onder leiding van Heidi Mensink namens Stimuland (onze adviseur voor het platteland) en met de bezielende en fietsende professor Gert-Jan Hospers, gespecialiseerd in het spanningsveld tussen stad en platteland, als inspirator. Onder belangstelling van de wijkwethouder en diverse andere vertegenwoordigers van de gemeente in de zaal werd vrijuit en op informele wijze nagedacht over de toekomst van Wijthmen en Herfte. Net zoals in 2009 en 2010 gebeurde. Toen was het voor het eerst, dat een dorpsplan door ‘Wijthmen’ en de gemeente in samenspraak tot stand. Maar toen bestond corona nog niet en waren er geen restrictieve maatregelen, die het gesprek bemoeilijkten.

De aanwezige bewoners vormden, zoveel als mogelijk, een dwarsdoorsnee van de dorpsgemeenschap. Van jong (20 jaar) tot oud (85 jaar). Man/vrouw. En velen vertegenwoordigden hun achterban (voetbal, volleybal, ondernemers, ouderhuisvesting, boeren en Plaatselijk Belang), dus zaten er in zekere zin namens een grotere groep. 

In kleinere groepen fietsten de deelnemers door Wijthmen en stopten op sommige plaatsen om onderwerpen als passend woningaanbod, natuur en duurzaamheid, mobiliteit, voorzieningen en behoud agrarische sector te bespreken.


                            Professor Gert-Jan Hospers doceert, Wijthmen luistert aandachtig.

Hospers gebruikt playmobil om  zijn boodschap te visualiseren. 

 

De uitkomsten van die besprekingen zijn inmiddels samengevat. Er worden diverse werkgroepen, waarschijnlijk vijf, geïnstalleerd om wensen en ideeën, die leven in het dorp, verder uit te werken. (Ook hopen we een bijeenkomst voor boeren te organiseren, wellicht via de Boeren Business Club.) De uitnodigingen voor de eerste werkgroepen zijn de deur reeds uit. De uitkomsten hopen we binnen afzienbare tijd als voorstellen te kunnen presenteren aan het hele dorp om daarna te bediscussiëren. Op deze manier proberen we in het voorjaar van 2022 te komen tot een breed gedragen Dorpsplan Wijthmen 2.0, dat een inspiratie vermag te zijn voor een leefbare, gezonde en mooie toekomst voor ons en onze (klein)kinderen.

Koen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten