zaterdag 22 juni 2019

Nieuwe verkeersmaatregelen Kuyerhuislaan, Herfterlaan met vele drempels

De brief van de gemeente Zwolle is van 15 april 2019 en behandeld door 

Willem Bosch.
Onderwerp: Verkeersmaatregelen Kuijerhuislaan, Herfterlaan, Helmhorstweg en Campherbeeklaan (uitvoeringsplan)


Geachte bewoner,
Als gemeente zijn wij blij u als bewoners, na een uitvoerig proces van plannenmakerij, presentatie en vervolgoverleg, het resultaat te kunnen tonen van de te nemen verkeersmaatregelen op de Kuijerhuislaan, Herfterlaan (tot de overweg), Helmhorstweg en Campherbeeklaan (tot de Lorentzlaan). De realisatie vindt plaats in de komende maanden (2e kwartaal 2019).


Op bijgevoegde tekening zijn de uit te voeren maatregelen weergegeven. Over de wijze van uitvoering en de definitieve tijdstippen wordt u nog nader geïnformeerd.
De tijdsdruk op de uitvoering van de maatregelen is hoog omdat eind juli 2019 de subsidie van de Provincie Overijssel (50%) komt te vervallen.


Aanleiding maatregelen 

De planvorming is gestart in 2018 naar aanleiding van aanhoudende klachten over de verkeersonveiligheid en het sluipverkeer op met name de Kuijerhuislaan, Herfterlaan en Campherbeeklaan.
Dit zijn ook wegen waar de afgelopen jaren enkele verkeersongevallen met ernstige afloop hebben plaatsgevonden en waar de druk van het (doorgaande) autoverkeer is toegenomen.
Op initiatief van een bewonerswerkgroep uit Herfte en in overleg met de wijkvereniging Berkum is de prioriteit voor de te nemen verkeersmaatregelen gelegd op deze wegvakken.


Maatregelen
Het totale maatregelenpakket heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Zoals een aantal van u ook zelf heeft ervaren, wordt er heel verschillend gedacht over wat dan een passende maatregel is. Vanuit onze verantwoordelijkheid als wegbeheerder zijn we tot het volgende pakket aan maatregelen gekomen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de gemaakte opmerkingen:

• de aanleg van kruispuntplateaus die zorgen voor eenduidige voorrangs-regelingen op de hele route. Verkeer van rechts (fiets en auto) heeft op iedere
aansluiting voorrang;
• het verhogen van het attentieniveau van de weggebruikers door de aanleg van
drempels en plateaus en daardoor het verminderen van de snelheid op de
rechte wegvakken (Kuijerhuislaan, Herfterlaan, Helmhorstweg). De locaties zijn
niet dichtbij woningen om geluids- en trilling overlast te voorkomen;
• het versmallen van de rijbaan om de snelheid van het autoverkeer en de
doorstroming te verminderen (Campherbeeklaan);
• het versmallen van de Kuijerhuislaan tussen het kruispuntplateau bij het
Roodhuizerpad en Tussen de Verlaten als onderdeel van de (recreatieve)
snelfietsroute Zwolle-Dalfsen (conform profiel Maatgravenweg);
• het versmallen van de aansluiting van de Helmhorstweg op de Herfterlaan om
de snelheid van het inrijdende autoverkeer te verminderen.

2x drempel Herfterlaan

Bij de uiteindelijke keuze van de maatregelen (minder drempels, meer versmallingen) is rekening gehouden met het noodzakelijke landbouwverkeer in dit gebied. Ook zij zullen echter evenals de ‘busjes van de Ambelt’ hun rijgedrag moeten afstemmen op de omgeving.
Met de realisatie van dit totale pakket en de nog te nemen maatregelen op de
Erasmuslaan (start planvorming 2e helft 2019) hopen wij het (doorgaande) autoverkeer in Berkum en Herfte enigszins te beteugelen.


Slot
Tijdens de inloop is door een paar bewoners ook gewezen op andere locaties waar sprake zou zijn van verkeersoverlast. Binnen de beperkt beschikbare middelen moeten wij echter keuzes maken. In de aanleiding voor deze brief hebben wij de redenen genoemd voor de in deze brief aangegeven maatregelen. Mocht een andere straat voor onderhoud in aanmerking komen, dan zal beoordeeld worden in hoeverre aanvullende maatregelen meegenomen kunnen worden. 


Gedetailleerde informatie over de maatregelen van dit project vindt u op de site van de Gemeente Zwolle: https://www.zwolle.nl/wijken

Met vriendelijke groet,


namens burgemeester en wethouders,
Hanneke Valkeman
Wijkmanager


----------------------------------------------------------------------------------------

Aantekening:
De bewonerswerkgroep heeft eerder dit jaar notitie genomen van de plannen en aangegeven niet blij te zijn met de hoeveelheid aan drempels. Zij moesten uit de krant vernemen dat de maatregelen toch definitief zijn geworden.

Dit alles bracht het nodige verzet op zie ook hier in de Stentor:

www.destentor.nl/zwolle/boerenverzet-tegen-drempels-in-buitengebied-zwolle
Geen opmerkingen:

Een reactie posten